Komvux för stärkt kompetensförsörjning

Proposition 2019/20:105

Komvux för stärkt kompetensförsörjning

Regeringens proposition 2019/20:105

Komvux för stärkt kompetensförsörjning

Prop.

2019/20:105

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 12 mars 2020

Stefan Löfven

Anna Ekström (Utbildningsdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

Propositionen innehåller förslag till ändringar i skollagen (2010:800). Förslagen syftar bl.a. till att kommunal vuxenutbildning (komvux) i

högre grad ska bidra till arbetslivets behov av kompetens och bättre möta vuxnas behov av utbildning i olika skeden av livet. De övergripande målen med utbildningen ska därför kompletteras så att det framgår att utbild- ningen även ska utgöra en bas för den nationella och regionala kompetens- försörjningen till arbetslivet
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

statustext: Ärendet är avslutat Inlämnad: 2020-03-16 Bordlagd: 2020-03-17 Hänvisad: 2020-03-18 Motionstid slutar: 2020-04-01

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Förslagspunkter (9)