Kong!. Maj ds Nåd, Proposition No 48

Proposition 1895:48

Kong!. Maj ds Nåd, Proposition No 48.

Nio 48.

Kargt. Maj ds ncuhga proposition till Riksdagen, angående utredning
af Vexla hospitals område; gifven Stockholms slott den 26
mars 1895.

Under åberopande åt bilagda utdrag af protokollet öfver ecklesiastikärenden
för denna dag vill Kong!. Maj:t härmed föreslå Riksdagen
medgifva,

att från det för statsverkets räkning utarrenderade indragna hospital
shémmanet % mantal Vexiö hospital sgård i Vexiö socken af Kronobergs
län ett, jordområde om 5 hektar 25 ar 70 qvadratmeter, som finnes
utmärkt å en af kommissionslandtmätaren H. B:son Gfierup år 1894 upprättad
karta, må upplåtas till Vexiö hospital, att tillträdas den 14 mars
1906, da nuvarande arrende angående hemmanet upphör, eller dessförinnan,
derest öfverenskommelse med hemmanets arrendator kan i sådant
afseende träffas på vilkor, som af Kongl. Maj:t pröfvas antagliga, samt

att den ersättning, som i sistnämda fall kan komma att tillerkännas
arrendator^, må utgå af förslagsanslaget till hospitals underhåll.

De till ärendet hörande handlingar skola Riksdagens vederbörande
utskott tillhandahållas; och Kongl. Maj:t förblifver Riksdagen med all
kongl. nåd och ynnest städse välbevågen.

O S C A K.

G. F. Gilljam.

Kongl. Maj:ts Nåd. Proposition N:o 48.

; >o i,it!

Utdrag af protokollet öfver ecklesiastikärenden, hållet inför Ijåns
Maj:t Konungen i statsrådet ä Stockholms slott den 20 mars
1895.

Närvarande:

Hans excellens herr statsministern Boström,

Hans excellens herr ministern för utrikes ärendena grefve Lewenhaupt,
Statsråden: friherre Årerhielm,

Östergren,

Groll,

WlKBLAD,

G ILL.) AM,

friherre Rappe,

Christerson,

Wersäll. *

* 4:o.

1 lepartemcnt schef von, statsrådet. Gilljam anförde:

»Uti en 1 il 1 medicinalstyrelsen stöld skrifvelse har direktionen öfver
\''exiö hospital gjort framställning om förvärfvande för hospitalets räkning
af två till indragna hospitalshcmmanet !!/i, mantal Vexiö hostpitalsgård
hörande jordområden, innehållande tillhopa 4 hektar, 8 ar, -SO qvadratmeter
åker och 1 hektar, 17 ar, 40 qvadratmeter äng. Till stöd för
denpa framställning har direktionen hufvudsakligen anfört, att den he -

s Kongl. Mnj:ts Nåd. Proposition N-.o 48.

glansning, hospitalets jordområde för närvarande hade, vore i mer än ett
hänseende olämplig. Redan i den af generaldirektören A. Almén afgifna
berättelse öfver inspektionen af hospitalet den 2 och 3 augusti 1887 framhölles
önskvärdheten deraf, att hospitalet förvärfvade sig de jordområden,
som närmast begränsade hospitalet åt jernvägen oeli sjön, äfvensom på
motsatta sidan närmast staden. Hospitalets område skulle härigenom
blifva icke blott utvidgadt, utan äfven bättre begränsadt och lättare att
genom stängsel skydda, hvilket allt måste anses vara af behofvet påkalladt.
Sedermera hade vid flera inspektioner samma fråga varit å bane;
och då nu öfverläkaren vid hospitalet framhållit svårigheten att hålla
främmande och störande element på vederbörligt afstånd från sjuklokalerna,
eu omständighet, som vore af lätt insedd betydelse för sjukvårdens noggranna
handhafvande och upprätthållande, samt att genom utvidgning af
jordområdet en gagnelig sysselsättning kunde de sjuka beredas, hade
direktionen funnit sig föranlåten att göra ifrågavarande framställning.
Genom bifall till densamma skulle hospitalets område erhålla naturliga
gränser, nemligen i norr och öster af landsvägen, i söder af sjön Trummen
och i vester af en till nämnda sjö rinnande bäck.

Vid direktionens framställning fans fogad dels en af kommissionslandtmätaren
H. B:son Gierup år 1894 upprättad karta, hvarå de till afsöndring
föreslagna jordlotterna n:is 114 blifvit med särskild färg utmärkta,
jemte tillhörande beskrifning, dels ock transsumt af ett mellan
domänstyrelsen och nämndemannen .Johan Petersson den 27 juli 1885
upprättad t arrendekontrakt, hvarigenom domänstyrelsen på tjugu års tid från
flen 14 mars 188G till Petersson upplåtit indragna hospitalshemmanet
"U mantal Vexiö hospitalsgård tillhörande jordbruk i Vexiö socken och
Konga härad af Kronobergs län. Detta kontrakt innehåller i 15 punkten,
att arrendator!! tillförbindes att, der sådant för allmännyttigt ändamål å
kronans vägnar fordras, afstå egendomen tillhörig mark äfvensom inkomstgifvande
lägenhet mot åtnjutande af minskning i arrendeafgiften, motsvarande
den förlust honom tillskyndas. *

Medicinalstyrelsen, som med underdånig skrifvelse den 24 september
1894 till Eders Kongl. Maj:ts nådiga pröfning öfverlemnat hospitalsdirektionens
framställning, har dervid andragit, att det jordområde, hvaröfver
Vexiö hospital förfogade, vore i och för sig helt obetydligt och
alldeles otillräckligt för de sjukas sysselsättning med för dem passande
och val behöfliga jordarbeten, men att denna för sinnessjukas vård väsentliga
brist borde utan svårigheter eller nämnvärda kostnader kunna afhjelpas
på det af direktionen föreslagna sätt, Af dessa och öfriga utaf direktionen
åberopade skäl hemstälde medicinalstyrelsen om nådigt medgifvande att

It

Kongl. Maj:ts Nåd. Proposition N:o 48.

från Vexiö hospitalsgård finge afsöndras för att med hospitalet förenas
det å nyssnämnda karta med egofigurerna 114 utmärkta område om
tillhopa 5 hektar 25 ar 70 qvadratmeter, att tillträda om möjligt redan
den 14 mars 1895.

Sedan domänstyrelsen erhållit befallning att, efter vederbörandes
hörande, afgifva underdånigt utlåtande i ärendet, infordrades yttrande från
arrendator!! af Vexiö hospitalsgård. Denne uppgaf i afgifvet yttrande,
att bruttoinkomsten af det till afsöndring ifrågasatta området årligen utgjorde
1,152 kronor 40 öre. Om härifrån afdroges brukningskostnaden
samt utgifter för artificiel gödning och utsäde, tillhopa beräknadt till
150 kronor, återstode ett belopp af 1,002 kronor 40 öre, som skulle motsvara
den hemmanet genom afsöndringen tillskyndade minskning i afkastning
och hvarmed den årliga arrendeafgiften följaktligen enligt arrendator^
mening borde minskas.

T. f. domänintendenten i länet Hj. Ljungbeck har upplyst, att efter
frånräkning af den areal åker och äng, som medicinalstyrelsens framställning
afsåge, skulle för arrendatorns bruk återstå omkring 9 hektar åker
och 13 hektar äng, hvaruti ej inberäknats den areal åker och äng,
som af torpare och lägenhetsinnehafvare brukades. Före hemmanets
sista utarrendering undantogs från arrendet och för hospitalets räkning
dels ett tunnland åker, belägen på ömse sidor om hospitalets kyrkogård,
för densammas utvidgning, dels omkring 1 1/2 tunnland åker,
belägen öster om hospitalets trädgård, för att användas för vedupplag
och dels omkring tre tunnland åker för trädgårdens utvidgande.
Den för kyrkogårdens utvidgande undantagna åker hade icke blifvit för
detta ändamål använd, emedan marken ansetts vara för sank och vattensjuk.
Af den nu ifrågavarande åkern, vore en del äfven besvärad af vattenstånd
från sjön, så att densamma ej kunde torrläggas till behörigt djup,
och ängsmarken utgjordes hufvudsakligen af kärrmark, som tidtals stod
under vatten. Mot arrendatorns ersättningsanspråk anmärktes, att ersättningen
för ängshöet med 40 öre per lispund vore väl hög, likasom
kostnaderna för brukning in. in. syntes vara väl låga. Härtill kommer
äfven att ersättningen för höstbetet vore för högt beräknad. Medgifvas
borde dock, att arrendatorn, om jorden skulle fråntagas arrendet, icke
kunde i någon större mån nedsätta brukningskostnaden för den återstående
delen af hemmanets åker och äng; hvarjemte afseende äfven borde
lästas vid det förhållande, att arrendatorn skulle ansvara för och betala
alla hemmanets utskylder, äfven om nu ifrågavarande mark fråntoges
arrendet. Skulle det nu ifrågavarande jordområdet frångå arrendatorn
och den för utvidging al kyrkogården förut afsätta åkern oj kunna
Bill. till Biksd. Prof. 18''Jo. 1 Samt. 1 Afd. 41 Höft. 2

10

Komjl. Maj:ts Nåd. Proposition N:o 48.

för ändamålet användas, kunde detta område lämpligen utbytas mot ungefär
lika areal af den åker, hvarom nu vore fråga.

Slutligen har t. f. domänintendenten föreslagit, att den ersättning,
som eventuelt borde tilkomma arrredatorn, måtte bestämmas af tre gode
män, dock med iakttagande att ersättningen af gode männen ej finge bestämmas
till högre belopp än arrendatorn begärt.

Hörd med anledning af t. f. domänintendentens yttrande, har arrendatorn
förklarat, att han hade intet att erinra mot förslaget om utbyte af
den mark, som förut tagits i besittning af hospitalet för kyrkogårdens utvidgning,
mot annan motsvarande mark af den, som nu vore i fråga att
tilläggas hospitalet; att han, derest sådant utbyte genom vänlig öfverenskommelse
kunde träffas, vore villig nedsätta sina anspråk på årligt afdrag
å arrendet för den jord, han sålunda konnne att afstå, till 900 kronor;
att, derest icke vänlig öfverenskommelse träffades i ersättningsfrågan,
arrendatorn för sin del öfverlemnade åtgörande! åt en kompromiss af tre personer,
af hvilka han sjelf skulle utse eu, hospitalsdirektionen en och
dessa två den tredje, och skulle vid deras beslut oklandradt förblifva;
samt att den jord, som hospitalet sålunda kunde komma att taga i besittning,
skulle tillträdas först efter det 1895 års gröda blifvit inbergad.
Hospitalsdirektionen, som af Eders Kong!. Majrts befallningshafvande
blifvit satt i tillfälle att vidare yttra sig i ärendet, har uti underdånigt
utlåtande anfört, att direktionen för sin del icke hade något att erinra
mot att de på ömse sidor om kyrkogården till densammas utvidgning
afsedda jordlotterna utbyttes mot lika areal af den åkerjord, om hvars
öfverlemnande till hospitalet medicinalstyrelsen gjort underdånig framställning.

Beträffande det belopp, hvarmed den nuvarande arrendatorn ansett,
att den årliga arrendeafgiften borde nedsättas, för den händelse de ifrågasatta
jordområdena skulle af skiljas från arrendet, framhöll direktionen,
att, såsom den af vice kommissionslandtmätaren Gierup upprättade beskrifning
utvisade, det område,som skulle hemmanet frånhändas, utgjorde 4,08 3
hektar åker och 1,17 4 hektar äng. För detta jordområde hade arrendatorn
fordrat en årlig minskning i arrendeafgiften af kronor 1,002:4 0. För hela
det arrenderade området erlades en årlig afgift af.................... kr. 1,420:

Hå härifrån afräknades afgälden dels
för de i arrendekontraktet af den 27 juli 1885

upptagna lägenheter, tillsammans........................ kr. 297:

dels för de efter nämnda kontrakts upprättande___

Transport kr. 297:

kr. 1,420:

11

Kong1. Maj it# Nåd. Proposition N:o 48.

Transport kr. 297:

åt G. M. Zätterberg, med domänstyrelsens medgifvande,
upplåtna 9,1 kappland......................... w 40:

dels den fordrade ersättningen för afstående åt
förenämnda 4,08a hektar åker och 1,174
hektar äng ................................................................ 14)02:4 0

eller tillsammans...............................................................................

skulle sålunda arrendatorn för qvarblifvande jordområde,
hvilket, utom torp samt skogs- och hagmark, enligt t. f.
domänintendentens beräkning utgjorde 9 hektar åker och
13 hektar äng, hafva att erlägga en årlig afgift af..............

kr. 1,420:

kr. 1,339:40,

kr. 80:6 0.

Men taxerade man värdet af sistnämnda 9 hektar åker och 13 hektar
äng efter samma In* ikniugsgrund, som arrendatorn följt, då han uppskattat
afkastningen af den jord, som skulle hemmanet fråntagas, skulle
arrendatorn af 9 hektar åker hafva eu bruttoinkomst af kronor 2,160:,
och af 13 hektar äng eu bruttoinkomst af kronor 1,560:, eller tillhopa
kronor 3,720:, och då brukniugskostnaden, likaledes beräknad etter
arrendatorns beräkningsgrund, fråndrages med kronor 627:88, en nettobehållning
af kronor 3,092:12 och dessutom inkomsten af torplägenheterna
samt skogs- och hagmarken. Med anledning af det sålunda anförda funne
direktionen arrendatorns ersättningsanspråk orimliga och hemstälde, att.
Eders Kongl. Maj:t täcktes i nåder föreskrifva sättet för bestämmande af
den ersättning, som för mistningen af den ifrågavarande jorden borde
arrendatorn tillkomma.

I underdånigt utlåtande den 31 december 1894 har Eders Kongl.
Maj:ts befallningshafvande anfört:

På grund af arrendekontraktets bestämmelser, mötte för den ifrågasatta
afsöndringen icke något hinder deraf, att den afsöndrade jorden för
närvarande vore utarrenderad. Då emellertid kontraktet ej innehölle någon
föreskrift, om huru förfäras skulle för afgörande af frågan om förlustens
uppskattande och arrendeafgiftens minskande, syntes, derest icke godvillig
öfverenskommelse härutinnan träffades, denna fråga böra hänskjutas till
gode män på sätt arrendatorn föreslagit eller afgöras af domstol. Någon
godvillig öfverenskommelse kunde dock antagligen icke komma till stånd,
då arrendatorns ersättningsanspråk icke syntes stå i skäligt förhållande
till den förlust, han komme att lida genom att afstå den jord, som skulle
läggas till huspitalsområdet. Derest de af medicinalstyrelsen och hospitalsdirektionen
anförda skäl för afsöndringens snara verkställande borde anses
så tungt vägande, att icke dermed kunde anstå till utgången af nu

12

Kong1. Majit Nåd, Propisition N:o 48.

löpande arrendeperiod, hölle Eders Kongl. Maj:ts befallningshafvande
i hvarje, fall före, att det från sparsamhetssynpunkt sedi vore lämpligt,
att hospitalet toge jordområdena i besittning först sedan arrendator]! under
år 1895 tillgodogjort sig derå växande gröda, för hvilken eljest ersättning
uppenbarligen måste arrendator!! tillerkännas.

Domänstyrelsen, som den 25 sistlidne januari afgifvit eget underdånigt
utlåtande i ämnet, liar deruti meddelat, att indragnu°hospitalshemmanet
*/,i mantal \rexiö hospitalsgård tillhörande jordbruk blifvit genom
styrelsens kontrakt den 27 juli 1885 utarrenderad! under tjugu års tid
från den 14 mars 1886 mot ett årligt arrende af 1.420 kronor, med undantag
bland annat af dels hvad till tomter och vägar af hospitalet då
disponerades, dels af 120 qvadratref, 63 qvadratstänger eller närmast 10
hektar 63 ar, som med nådigt tillstånd afsöndrats för hospitalets behof,
samt att arrendator!! i kontraktet tillförbundits Att. der sådant för allmännyttigt
ändamål å kronans vägnar fordrades, afstå egendomen tillhörig
mark äfvensom inkomstgifvande lägenhet mot åtnjutande af minskning i
arrendeafgiften, motsvarande den förlust honom tillskyndades. Af detta
stadgande, som vore aflattadt, i fullkomlig öfverensstämmelse med 26 punkten
i nådiga kungörelsen den 10 november 1882 angående förändrade grunder
för förvaltningen af kronans jordbruksdomäner, följde, att frågan om beloppet
af den minskning i arrendeafgiften, som för markens afstående
kunde arrendator!) tillkomma, måste blifva föremål för tvist vid domstol,
derest icke öfverenskommelse med arrendatorn kunde träffas. För
att förekomma dylik tvists anhängiggörande torde derför vara lämpligt,
att, i hufvudsaklig öfverensstämmelse med arrendator^ förslag, frågan om
den nedsättning i arrendet, honom borde för markens afstående medgifvas,
afgjordes i enlighet med lagen den 28 oktober 1887 af tre skiljemän,
deraf kronan genom Eders Kongl. Maj:ts befallningshafvande utsågc eu,
arrendatorn eu och de sålunda valde tillkallade den tredje. Beträffande
tiden för jordområdets afstående instämde styrelsen i Eders Kongl. Majrts
befallningshafvandes hemställan.

Sedan slutligen medicinalstyrelsen lemnats tillfälle att vidare yttra
sig i ärendet, bär denna embetsmyndighet i förnyadt, den 22 innevarande
månad afgifvet underdånigt utlåtande anfört följande.

Emedan hospitalets nuvarande väl belägna kyrkogård varit såsom
sådan använd, innan dess utvidgande med förutnämnda område, som då
ansetts dertill Renligt, beslutades, och enär den bredvid liggande marken
icke. vore mindre lämplig och enligt medicinalstyrelsens åsigt genom utdikning
och någon dränering borde kunna blifva fullt tjenlig till kyrkogård,
kunde det ifrågasatta utbytet icke tillstyrkas. Med anledning af de

13

Kong!. Maj:ts Nåd. Proposition N:o 48.

dryga utgifter, som föranleddes af begrafniugar å närliggande stadseller
landskommun tillhöriga kyrkogårdar för aflidne kospitalspatienter,
hade nya kyrkogårdar i behörig ordning under senaste åren anordnats vid
Göteborgs och Kristinehamns hospital, och vore för närvarande ny kyrkogård
under anordning vid Lunds hospital och asyl. Af enahanda anledning
borde den vid Vexiö hospital befintliga, sedan äldre tider begagnade, i
hospitalets omedelbara närhet belägna kyrkogården bibehållas och utvidgas,
på sätt vore bestämdt och hvartill det derför afsedda området
borde vara fullt tjenlig!, sedan detsamma blifvit afdikadt och dräneradt. Af
dessa skäl måste styrelsen afstyrka det ifrågasatta egoutbytet.

Ehuru den nuvarande arrendator^ anspråk på ersättning vore så
orimliga, att vänlig öfverenskommelse för närvarande vore omöjlig,
kunde medicinalstyrelsen dock ej förorda ersättningens bestämmande genom
sådan kompromiss, som föreslagits, enär det syntes vara ovisst, om densamma
kunde komma till stånd, och ersättningen för öfrigt med säkerhet
kunde antagas äfven dä blifva oskäligt uppdrifven. Behofvet af det
ifrågavarande jordområdet för de sjukas sysselsättande med jordarbeten
vore väl obestridligt, men dock icke så trängande, att nämnda jordområde
måste genast förvärfvas med orimliga uppoffringar till den nuvarande
arrendatorn, hvilken sannolikt skulle firma med sin fördel förenligt att
antaga eu skälig ersättning, d. v. s. helt ringa del af det nu fordrade
beloppet för markens upplåtande, redan år 1895 eller 1896, derest han
erfore, att öfverlåtelseu eljest icke skulle komma till stånd under hans
arrendetid. För hospitalets förvaltning och åtskilliga dermed sammanhängande
frågor såsom områdets inhägnande med skyddande staket, den
olämpligt belägna gamla portvaktsstugans förflyttning till en blifvande uppfartsväg,
m. m., vore det emellertid af vigt, att beslut om förvärfvandet för
hospitalets räkning af nämnda jordområde snarast möjligt blefve fattadt,
oafsedt huruvida uppgörelse kunde komma till stånd med den nuvarande
arrendatorn på antagliga vilkor eller dermed måste anstå.

På de af medicinalstyrelsen anförda skäl och i hufvudsaklig öfverensstämmelse
med hvad samma styrelse i sitt sist omförmälda utlåtande
hemstält, tillstyrker jag, det Eders Kongl. Maj:t täcktes föreslå Riksdagen
medgifva,

att från indragna hospitalshemman^ % mantal Vexiö hospitalsgård
berörda jordområde om 5 hektar 25 ar, 70 qvadratmeter må upplåtas till
Vexiö hospital, att tillträdas den 14 mars 1906, då nuvarande arrende
angående hemmanet upphör, eller dessförinnan, derest öfverenskommelse
med hemmanets arrendator kan i sådant afseende träffas på vilkor, som
af Eders Kongl. Maj:t pröfvas antagliga; samt

Kongl. Majd Nåd. Proposition N:o 48.

att den ersättning, Korn i sistnämnda tall kali komma att tillerkännas
rendatorn, må utgå åt'' förslagsanslaget till hospitals underhåll.

Till denna af statsrådets öfrige ledamöter biträdda
hemställan täcktes Hans Maj:t Konungen i nåder lemna
bifall; och skulle proposition till Riksdagen utlåtas af
den lydelse, bilagan C till detta protokoll utvisar.

Ex protocollo
Edward Bädd in.

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.