Kong!. Majis Nåd. Proposition N:o 40

Proposition 1895:40

Kong!. Majis Nåd. Proposition N:o 40.

1

N:o 40.

Kongl. Maj:ts nådiga proposition till Riksdagen, angående bidrag

till bestridande af kostnaderna för en allmän konst- och

industriutställning i Stockholm år 1897; gifven Stockholms

slott den 22 mars 1895.

Under åberopande af bilagda utdrag af protokollet öfver civilärenden

för denna dag, vill Kongl. Maj:t härmed föreslå Riksdagen

att, såsom bidrag till bestridande af kostnaderna för en allmän konstocli

industriutställning i Stockholm år 1897, på extra stat för år 1896 anvisa

och ställa till Kongl. Maj:ts förfogande ett belopp af 300,000 kronor.

De till ärendet hörande ''handlingar skola Riksdagens vederbörande

utskott tillhandahållas; och Kongl. Maj:t. förblifver Riksdagen med all

Kongl.
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.