Kong!. Maj:ts Nåd. Proposition N:o 38

Proposition 1893:38

Kong!. Maj:ts Nåd. Proposition N:o 38.

1

N:o 38.

Kongl. Maj:ts nådiga ''proposition till Riksdagen angående upphörande

af Lundby pastorats i Göteborgs stift prebendeegenskap

m. ra.; gifven Stockholms slott den 24 februari

1893.

Under åberopande af bilagda statsrådsprotokoll öfver ecklesiastikärenden

denna dag vill Kongl. Maj:t härmed föreslå Riksdagen att medgifva,

att Lundby och Tufve församlingars pastorat i Göteborgs stift må

upphöra att vara prebende åt teologie lektorn vid högre latinläroverket i

Göteborg;

att, efter det pastoratets prebendenatur upphört samt till dess anslaget

till allmänna läroverken blifvit för beredande af ersättning åt beinälde

lektor för mistad inkomst från pastoratet erforderligen förhöjdt, Kongl.

Maj:t
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.