Kong!. Maj:ts Nåd. Proposition No 45

Proposition 1891:45

10

Kong!. Maj:ts Nåd. Proposition No 45.

ST:o 45.

Kongl. Mafl.ts nådiga proposition till Riksdagen, med förslag
till lag angående ändrad tid för sahöreslängds aflemnande
i vissa fall; gifven Stockholms slott den 13 mars 1891.

Med öfverlemnande af statsrådets och högsta domstolens i ärendet
förda protokoll, vill Kongl. Maj:t härigenom, jemlikt S7 § regeringsformen,
föreslå Riksdagen att antaga följande förslag till

Lag, angående ändrad tid för saköreslängds aflemnande i vissa fall.

Härigenom förordnas, att hvad i 2 kap. 8 § rättegångsbalken stadgas
angående tid för aflemnande af bötes- eller saköreslängd för lagtima ting
skall i tingslag, der ting hållas enligt förordningen den 17 maj 1872,
tillämpas allenast i fråga om sådana böter och viten, som vid sista allmänna
sammanträdet, eller derefter, under tinget ådömas, men att för
hvart af öfriga sammanträden under tinget saköreslängd skall aflemnas
före slutet af nästpåföljande allmänna sammanträde.

Kongl. Maj:t förblifver Riksdagen med all kongl. nåd och ynnest
städse välbevågen.

OSCAR.

Aug. Östergren.

Kongl. Maj ds Nåd. Proposition No 45.

11

Utdrag af protokollet öfver justitiedepartementsärenden, hållet
inför Hans Maj:t Konungen i statsrådet å Stockholms
slott oilsdagen den Hd januari 1891,

i närvaro af:

o

Hans excellens herr statsministern friherre Akerhielm,

Hans excellens herr ministern för utrikes ärendena grefve Lewenhaupt,

Statsråden: herr friherre von Otter,
herr Wennerberg,
friherre Palmstierna,
friherre von Essen,
friherre Akerhielm,

Östergren,

Groll,

WlKBLAD.

Departementschefen statsrådet Östergren anmälde

Ro.

Riksdagens skrifvelse den 29 mars 1889, deruti Riksdagen, efter
framställning af justitieombudsmannen, på anförda skäl hemstält, det
täcktes Kongl. Maj:t låta utarbeta och för Riksdagen framlägga förslag
till sådant tillägg till gällande bestämmelser angående saköreslängd, att
häradshöfding i domsaga, der ting hållas enligt förordningen den 17 maj
1872, ålägges att inom viss lämplig tid efter hvarje allmänt sammanträde
till vederbörande kronofogde utgifva saköreslängd; öfver hvilken fram -

12

Kongl. Maj:ts Nåd. Proposition N:o 45.

ställning hofrätterna, efter inhemtande af yttranden från häradshöfdingarne
i de domsagor, der ting hållas enligt förordningen den 17 maj 1872, afgifvit
infordrade utlåtanden.

Efter att hafva redogjort för innehållet af de i ärendet afgifna utlåtanden
anförde departementschefen vidare:

»Att bestämmelsen i 2 kap. 8 § rättegångsbalken, det saköreslängd
för lagtima ting skall aflemnas vid tingets slut, kan i tingslag, der tingen
hållas enligt förordningen den 17 maj 1872, föranleda i och för sig obehöfligt
uppskof med verkställigheten af bötes- eller vitesbeslut, hvilka meddelats
å något af tingets tidigare sammanträden, synes mig uppenbart,
och de i ärendet afgifna yttrandena vitsorda, att den af Riksdagen föreslagna
anordning utan någon olägenhet kan* genomföras, så vida den tid
efter ett sammanträdes slut, inom hvilken saköreslängd skall aflemnas, icke
sättes kortare, än att domboken för sammanträdet kan vara fullständigt
uppsatt innan aflemnandet skall 6ke. Jag anser mig derför böra tillstyrka
sådan ändring af föreskriften i berörda lagrum, att i nyss omförmälda
tingslag saköreslängd kommer att för hvart af de sammanträden
under ett ting, hvilka föregå det sista allmänna sammanträdet, aflemnas
vid nästpåföljande allmänna sammanträde, och vid tingets slut sålunda
kommer att utgifvas saköreslängd allenast för sista allmänna sammanträdet
samt, derest tinget icke å nämnda sammanträde afslutats, för det eller de
särskilda sammanträden, som derefter hållits.

I sammanhang med nu förordade ändring i rättegångsbalkens föreskrift
om den tid, då saköreslängd skall aflemnas för lagtima ting, torde
förändring böra ske jemväl af den i kungörelsen angående indrifning och
redövisning af böter och viten den 29 januari 1861 innefattade föreskrift
angående saköreslängd öfver de böter, som ådömas vid särskilda domareförrättningar
mellan de lagtima tingen. Då nemligen i 3 § af nämnda
kungörelse stadgas, att saköreslängden för lagtima ting^skall innefatta
sammandrag öfver de efter nästförutgående lagtima ting vid dylika förrättningar
ådömda böter, men i tingslag, der tingen hållas enligt förordningen
den 17 maj 1872, saköreslängd icke skulle komma att aflemnas
för helt ting, torde, så vidt angår nämnda tingslag, stadgandet böra ändras
derhän, att omförmälda sammandrag skall upptagas i saköreslängden för
första allmänna sammanträdet under nästpåföljande ting.

På grund af hvad jag sålunda anfört har jag låtit inom justitiedepartementet
upprätta följande förslag till

1 :o) lag, angående ändrad tid för saköreslängds aflemnande i vissa fall

Kongl. Maj:ts Nåd. Proposition No 45.

13

Härigenom förordnas, att hvad i 2 kap. 8 § rättegångsbalken stadgas
angående tid för aflemnande af bötes- eller saköreslängd för lagtima ting
skall i tingslag, der ting hållas enligt förordningen den 17 maj 1872,
tillämpas allenast i fråga om sådana böter och viten, som vid sista allmänna
sammanträdet, eller derefter, under tinget ådömas, men att för
hvart af öfriga sammanträden under tinget saköreslängd skall aflemnas vid
derpå näst följande allmänna sammanträde.

2:o) Kungörelse angående ändring af 3 § i kongl. kungörelsen angående
indrifning och redovisning af böter och viten den 29 januari 1861.

Härigenom förordnas, att 3 § af kungörelsen angående indrifning och
redovisning af böter och viten den 29 januari 1861 skall erhålla följande
ändrade lydelse:

Vid häradsrätter, hvilkas saköreslängder, efter hvad derom i lag och
författningar är föreskrifvet, afgifvas till kronans uppbördsman och åtfölja
dennes räkenskaper, skall iakttagas, att saköreslängd för lagtima ting eller,
hvad angår de tingslag, der ting hållas enligt förordningen den 17 maj
1872, för första allmänna sammanträdet tillika innefattar sammandrag
öfver de böter, som blifvit ådömda vid särskilda, efter nästförutgångna
lagtima ting hållna domareförrättningar; börande genast efter hvarje sådan
förrättning, hvarvid till böter blifvit dömdt, saköreslängd af domhafvanden
aflemnas till rättens arkiv.»

Departementschefen hemstälde, att öfver förslagen måtte genom note
ur protokollet inhemtas högsta domstolens utlåtande, så vidt anginge det
under l:o) upptagna för det ändamål § 87 regeringsformen omförmäler.

På tillstyrkan af statsrådets öfrige ledamöter behagade
Hans Maj:t Konungen bifalla hvad departementschefen
sålunda hemstält.

Ex protocollo

C, R. Hagbergh.

14

Kongl. Maj:ts Nåd. Proposition N:o 45.

4

Utdrag af protokollet öfver lagärenden, hållet uti Kongl. Maj:ts
högsta domstol tisdagen den 27 januari 1891.

Andra rummet.

Närvarande:

ME''!''.* ;< sj.u/l="" -m-mmm''="" »="" lm="" ;="" m="" :="" *="" ;="" ,="" ..="" \="" f.="">

Justi tieråden: Wretman,

Hernmarck,

- Wedberg,

Ahlgren,

Abergsson,

Herslow,

Norberg.

Tillförordnade byråchefen för lagärenden, revisionssekreteraren Afzelius
föredrog i underdånighet:

2:o.

Note ur protokollet öfver justitiedepartementsärenden, hållet inför
Hans Maj:t Konungen i statsrådet den 14 innevarande månad, hvaruti
sedan inom justitiedepartementet upprättats förslag till

l:o) Lag angående ändrad tid för saköreslängds aflemnande i vissa
fall; och

2:o) Kungörelse angående ändring af 3 § i kongl. kungörelsen angående
indrifning och redovisning af böter och viten den 29 januari 1861;

Kongl. Maj.t förordnat, att öfver förslagen högsta domstolens utlåtande
skulle infordras, så vidt anginge det under l:o) upptagna för det

Kongl. Maj:ts Nåd. Proposition N:o 45.

15

ändamål 87 § regeringsformen omförmäler; varande berörda förslag bilagda
detta protokoll.

Vid förslaget till lag angående ändrad tid för saköreslängds aflemnande
i vissa fall anmärkte högsta domstolen, att, om än det icke borde
åläggas häradshöfdingen att för de sammanträden, hvilka föreginge sista
allmänna sammanträdet under tinget, aflemna saköreslängd förr än vid
nästpåföljande allmänna sammanträde, det å andra sidan icke syntes böra
vara honom betaget att, der så ske kunde, tidigare aflemna längden; i
följd hvaraf hemstäldes, att förslagets bestämmelser i denna del måtte så
ändras, att aflemnandet skulle ske före slutet af nästpåföljande allmänna
sammanträde.

T öfrigt lemnades förslagen utan anmärkning.

Ex protocollo
Carl Boheman.

16

Kongl. Maj:ts Nåd. Proposition No 45.

Utdrag af protokollet öfver justitiedepartementsärenden, hållet
inför Hans Maj:t Konungen i statsrådet å Stockholms
slott fredagen den 13 mars 1891,

i närvaro af:

o

Hans excellens herr statsministern friherre Akerhielm,

Hans excellens herr ministern för utrikes ärenrlena grefve Lewenhaupt,
Statsråden: herr friherre von Otter,
herr Wennerberg,
friherre Palmstierna,
friherre von Essen,
friherre Akerhielm,

Östergren,

Groll,

WlKBLAD,

Justitieråden: Skarin,

Hammarskjöld.

3:o.

Departementschefen statsrådet Östergren anmälde i underdånighet, att,
sedan genom Kongl. Maj:ts beslut den 14 januari innevarande år högsta
domstolens utlåtande blifvit infordradt öfver förslag dels till lag angående
ändrad tid för saköreslängds aflemnande i vissa fall och dels till kungörelse
angående ändring af 3 § i kongl. kungörelsen angående indrifning och
redovisning af böter och viten den 29 januari 1861, så vidt anginge först -

17

Kongl. Maj:ts Nåd. Proposition No 45.

nämnda förslag för det ändamål 87 § regeringsformen omförmälde, högsta
domstolen den 27 sistlidne januari afgifvit sådant utlåtande.

Efter att hafva redogjort för utlåtandets innehåll yttrade departementschefen,
att, ehuru, derest saköreslängd för ett sammanträde aflemnades
tidigare än vid derpå näst följande sammanträde, svarandepart, som för
utevaro dömts till böter, komine att sakna tillfälle att, innan böterna
kunde hos honom uttagas, vid rätten anmäla förfall, som borde föranleda
till böternas återgång, departementschefen icke ansåge sig häri ega tillräcklig
anledning att afstyrka den ändring, högsta domstolen förordat i
fråga om förslaget till lag angående ändrad tid för saköreslängds aflemnande
i vissa fall; och hemstälde departementschefen alltså, att förslaget,
med nämnda ändring, måtte af Kongl. Maj:t godkännas och jemlikt 87 §
regeringsformen Riksdagen till antagande föreläggas.

Beträffande förslaget till kungörelse angående ändring af 3 § i kongl.
kungörelsen den 29 januari 1861, hemstälde departementschefen att det
måtte tillåtas honom att, sedan Riksdagen tillkännagifvit sitt beslut i fråga

_ % '' c o o

om förslaget till lag angående ändrad tid för saköreslängds aflemnande i
vissa fall, få underställa förstnämnda förslag Kongl. Maj:ts pröfning.

På tillstyrkan af statsrådets öfrige ledamöter täcktes
Hans Maj:t Konungen bifalla hvad departementschefen
sålunda hemstält; och skulle proposition rörande först
omförmälda förslag till Riksdagen aflåtas i enlighet
med bilagan litt. C vid detta protokoll.

Ex protocollo
G. P. Hagbergh.

Bill,, till Riksd. Prot. 1891. 1 Sami. 1 Afd. 26 Höft.

3

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.