Kong!. Maj:ts Nåd. Proposition N:o 50

Proposition 1895:50

20

Kong!. Maj:ts Nåd. Proposition N:o 50.

N:o 50.

Kongl. Maj:ts nådiga proposition till Riksdagen, angående jordafsöndring
från indragna militiebostället Gettnabo n:o 1 i
Kalmar lön: gifven Stockholms slott den 22 mars 1895.

Med åberopande åt bilagda protokoll öfver ecklesiastikärenden för
denna dag vill Kongl. Maj:t härmed föreslå Riksdagen att medgifva:

att från indragna militiebostället Gettnabo n:o 1 i Torsås församlingmå
till församlingen till plats för skolhus med planteringsland för alltid
upplåtas ett åt förste landtmätaren J. T. Schuwert å en år 1894 upprättad
karta affattadt jordområde af 56,2 0 ar mot en köpeskilling, motsvarande
tjugufem gånger det enligt nästlidna års markegångstaxa för Kalmar län
till 7 kronor 54 öre faststälda medelmarkegångspris litt. c å 1 hektoliter
spanna ål, hälften råg och hälften korn, eller således 188 kronor 50 öre,
med rättighet för församlingen att tillträda området den 14 mars 1915
eller dessförinnan, om öfverenskommelse kan med arrendatorn af marken
träffas, samt under vilkor, att församlingen dels å tillträdesdagen till
länets ränteri inlevererar köpeskillingen, dels ock upprättar och för
framtiden underhåller stängsel kring det afsöndrade området; samt

att de sålunda inflytande medlen må få användas på enahanda sätt,
som är bestämdt i fråga om köpeskillingar för de hemman och lägenheter,
hvilkas försäljning eget* rum jemligt nådiga brefvet den 29 maj 1874.

De till ärendet hörande handlingar skola Riksdagens vederbörande
utskott tillhandahållas, och Kongl. Maj:t förblifver Riksdagen med all
kongl. nåd och ynnest städse välbevågen.

O S C A R.

G. F. Gill]am.

Kongl. May. Is Nåd. Proposition No 50.

21

Utdrag af protokollet öfver ecklesiastikärenden, hållet inför Hans
Maja Konungen i statsrådet ä Stockholms slott den 22
mars 1895. ,

Närvarande:

Hans excellens herr statsministern Boström,

Hans excellens herr ministern för utrikes ärendena grefve Lewenhaupt,

Statsråden: friherre Åkerhielm,

Östergren,

Groll,

WlKBLAD,

Gilljam,
friherre Rappe,

Christerson,

Wersäll.

33:o.

Departementschefen, statsrådet Gilljam anförde:

..Med underdånigt utlåtande har Eders Kongl. Maj:ts befallningshafvande
i Kalmar län till Eders Kougl. Maj:t öfverlemnat eu af Torsås
församling i underdånighet gjord ansökning, att, enär församlingen ej på
enskild persons egor kunnat erhålla någon centralt belägen och lämplig

-- Kong}. Maj:ts Nåd. Proposition N:o 50.

plan med planteringsland för ett nytt skolims i Gettnabo skolrote, Kongl.
Maj:t täcktes i nåder medgifva församlingen att från indragna militiebostället
Gettnabo n:o 1 få afsöndra ett åt förste laudtmätaren J. F.
Scbu vert uppmätt och för berörda ändamål lämpligt område, innehållande i
areal 56,2 o ar, mot en årlig afgäld afen hektoliter spamål, hälften råg och hälften
korn, samt årlig planlega till boställsinnehafvare!! med 5 kronor; varande
vid ansökningen fogade en af laudtmätaren öfver ifrågavarande plats år
1894 upprättad karta med beskrifning, upptagande arealinnehållet till det
nyss augifna, äfvensom protokollet öfver den af laudtmätaren med godo
män hållna förrättning för egoområdets uppmätning och uppgörande af
förslag till afgäld för detsamma, enligt hvithet protokoll området innehåller
9,50 ar åkerjord och 46,70 ar betesmark, samt, enär betesmarken,
såsom högländ och stenig, vört! åt ringa värde och åkerjorden af medelmåttig
beskaffenhet och besvärad af syra, åt förrättningsmännen föreslagits
att åsättas i årlig afgäld en hektoliter spanmål, hälften råg och hälften
korn, att lösas efter tioårigt markegångspris, hvarjemte i planlega årligen
skulle till boställsinnehafvare!) erläggas 5 kronor.

Med Eders Kongl. Maj:ts befallningshafvandes berörda utlåtande
hufva till Eders Kongl. Maj:t jemväl öfverlemnats öfver ansökningen afgifva
yttranden från boställets arrendator, vedérbörande kronofogde och
t- h domänintendenten i länet, af Indika arrendatorn meddelat, att afsöndringen
ej på något sätt komme att skada bostället, samt att afgälden med
hänsyn till markens beskaffenhet vore fullt tillräcklig, och kronofogden,
under vitsordande åt ansökningens befogenhet, hemstält om bifall till
densamma.

P. f. domänintendenten har anfört, att,, då den föreslagna skolhusplanen
blefve belägen i utkanten af boställets egor, samt genom afsöndring
pa detta sätt någon väsentlig skada ej tillskyndades bostället,
och arrendatorn förklarat sig nöjd med den erbjudna ersättningen för
minskad arrendejord, från kronans sida ej torde möta hinder för bifall
till den underdåniga ansökningen, som derför af t. f. domänintendenten
tillstyrkts sålunda, att för den nya arrendeperiod, som den 14 innevarande
mars enligt med arrendatorn afslutadt kontrakt inträdde, afgiften för skolhusplanen
måtte blifva årlig, men att församlingen måtte föreläggas att
efter utgången af nämnda arrendeperiod lösa planen med 20 gånger den
derå satta årliga afgälden.

Eders Kongl. Maj:ts befallningshafvande, som jemlikt nådiga cirkuläret
den 6 december 1878 från församlingen infordrat yttrande, enligt
hvilket församlingen, med afseende å dess stora utgifter för folkskoleväsendet,
uttryckt sin önskan att få förvärfva ifrågavarande område, så

Kongl. Maj:ts Nåd. Proposition No 50. 23

vidt ske kunde, mot årlig afgift och ej enligt förenämnda cirkulär mot
erläggande på en g''ång af 20 gånger afgiftens belopp, har för egen del,
med tillkännagifvande, att jemlikt det kontrakt, som med boställets arrendator
upprättats om nyttjanderätt till bostället under tjugu år från den 14 innevarande
mars, arrendator!! tillförbundits att, der sådant för allmännyttigt
ändamål å kronans vägnar fordrades, afstå bostället tillhörig mark äfvensom
inkomstgifvande lägenhet, mot åtnjutande åt minskning i arrendeafgiften,
motsvarande den förlust honom tillskyndades, i underdånighet
hemstält/ att, då det. till afsöndring ifrågasatta området syntes vara för
det uppgifna ändamålet erforderligt och kunna utan olägenhet från hemmanet
afsöndras, samt arrendator!! icke haft något att mot ansökningen
erinra, denna måtte på det sätt bifallas, att från bostället finge för uppgifna
ändamålet för alltid upplåtas det ifrågavarande området att af församlingen
tillträdas den 1 f mars 1896, med vilkor att församlingen senast
å tillträdesdagen till länets ränteri såsom köpeskilling erlade 138 kronor,
motsvarande i jemnadt, tal tjugu gånger värdet efter 1894 års medelmarkegångspris
af den utaf landtmätaren och gode männen föreslagna afgälden,
att församlingen till boställets arrendator från tillträdesdagen till den 14
mars 1915 årligen erlade eu afgäld af fem kronor, samt att församlingen
upprättade och för framtiden underhölle stängsel kring det afsöndrade
området.

Efter nådig remiss har domänstyrelsen, .med öfverlemnande af ett
utaf styrelsen från förste landtmätaren Schuwert infordradt yttrande, deri
han i anledning af styrelsens begäran om förklaring, huruvida den i
afgäld för området i fråga föreslagna spanmålsqvantiteten eller denna
tillsammans med den jemväl upptagna planlegan skulle anses motsvara
jordområdets behållna afkastning, meddelat, att såsom sådan beräknats
endast spanmålen, för egen del anfört, bland annat, att då, pa sätt Edeis
Kong!. Maj:ts befallningshafvande yttrat, församlingen torde vara i behof
af jordområdet samt detta syntes utan olägenhet för bostället kunna derifrån
afskiljas, styrelsen icke hade något att erinra mot den ifrågasatta
af söndringen.

På o-rund af hvad i ärendet förekommit får jag då boställets
arrendator,0 hvilken ej lärer på grund af den utaf Eders Kong]. Maj:ts
befallningshafvande åberopade koniraktsbestämmclsen vara pligtig att för
sådant ändamål, hvarom nu är fråga, afstå någon del af boställets egor,
icke förklarat sig villig att å någon viss tid före arrendets slut. afträda
området eller att för mistuingen deraf åinöjas med något uppgifvet ersättningsbelopp
efter samråd med chefen för finansdepartementet och
under hemställan att det ifrågasatta köpeskillingsbeloppet må bestämmas

24 Kongl. Maj:ts Nåd. Proposition N:o 50.

till 25 gånger den föreslagna afgälden, tillstyrka, det Eders Kongl. Maj:t,
i anledning af den underdåniga framställningen, täcktes föreslå Riksdagen
att medgifva:

att från indragna militiebostället Gettnabo n:o 1 i Torsås församling
må till församlingen till plats för skolhus med planteringsland lör
alltid upplåtas omförmälda jordområde af 5G,2 0 ar mot en köpeskilling,
motsvarande tjugufem gånger det enligt nästlidna års markegångstaxa
för Kalmar län till 7 kronor 54 öre faststälda medelmarkegångspris litt. c
å en hektoliter spanmål, hälften råg och hälften korn, eller således 188
kronor 50 öre mod rättighet för församlingen att tillträda området den
14 mars 1015 eller dessförinnan, om öfverenskommelse kan med arrendatorn
träffas, samt under vilkor, att församlingen dels å tillträdesdagen
till länets ränteri inlevererar köpeskillingen, dels ock upprättar och för
framtiden underhåller stängsel kring det afsöndrade området; samt

att de sålunda inflytande medlen må få användas på enahanda sätt,
som är bestämdt i fråga om köpeskillingar för de hemman och lägenheter,
hvilkas försäljning eger rum jemlikt nådiga brefvet den 29 maj 1874».

Hvad föredragande departementschefen sålunda hemstält
täcktes Hans Maj:t Konungen, på tillstyrkan af
statsrådets öfriga ledamöter, i nåder bifalla; och skulle
proposition till Riksdagen aflåtas af den lydelse bilagan
litt. D vid detta protokoll utvisar.

Ex protocollo
Alfred Zimmerrnan.

Stockholm, John Björkmans bota., 1895.

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.