Kong!. Maj:ts Nåd. Proposition No 51

Proposition 1891:51

Kong!. Maj:ts Nåd. Proposition No 51.

1

N:o 51.

Kongl. Maj:ts nådiga proposition till Riksdagen angående ändrad

lydelse aj 3 och 22 §§ af förordningen angående patent;

gifven Stockholms slott den 20 Mars 1891.

Under åberopande af bifogade i statsrådet och högsta domstolen

förda protokoll, vill Kongl. Maj:t härmed inhemta Riksdagens yttrande

öfver bilagda förslag till förordning angående ändrad lydelse af 3 och

22 §§ af förordningen angående patent den 16 maj 1884.

De till ärendet hörande handlingar skola Riksdagens vederbörande

utskott tillhandahallas; och Kongl. Maj:t förblifver Riksdagen med all

Kongl. nåd och ynnest städse välbevågen.

OSCAR.

V. L. Groll.

Bih. till Rihd. Prot. 1891. 1 Samt. 1 A/d. 32 Haft.

1

2

Kongl. Maj:ts
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.