Kong!. Maj:ts Nåd. Proposition N:o 63

Proposition 1891:63

Kong!. Maj:ts Nåd. Proposition N:o 63.

1

tf:o 63.

Kongl. Maj:ts nådiga proposition till Riksdagen angående försäljning

till Helsingborgs sockerfabriksaktiebolag af ett område af

Engélholms vestra kr omplantering i Kristianstads län; gifven

Stockholms slott den 10 april 1891.

Med anledning af en utaf Helsingborgs sockerfabriksaktiebolag

gjord underdånig ansökning vill Kongl. Maj:t, under åberopande af bilagda

statsrådsprotokoll öfver finansärenden för denna dag, härmed föreslå Riksdagen

att medgifva:

dels att till Helsingborgs sockerfabriksaktiebolag må för anläggning

af en hvitbetssockerfabrik af Engélholms vestra kronoplantering försäljas

ett område af högst 10 hektar, så beläget att detsamma begränsas

af Rönneån, Engélholms jernvägsstations
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.