Kong!,. Mapts Nåd. Proposition N:o 23

Proposition 1890:23

Kong!,. Mapts Nåd. Proposition N:o 23.

1

N:o 23.

Kongl. Maj:ts nådiga proposition till Riksdagen med. förslag till

förnyad förordning angående Sveriges och Norges ömsesidiga

handels- och sjö farts förhållanden; gifven Stockholms

slott den 21 Februari 1890.

Under åberopande af bilagda protokoll öfver finansärenden i sammansatt

svenskt-norskt statsråd af den 19 Augusti 1889, den 14 sistlidne

Januari och denna dag samt i svenskt statsråd af denna dag, vill Kongl.

Maj:t härmed föreslå Riksdagen att för sin del godkänna följande

Förslag

till förnyad förordning angående Sveriges och Norges ömsesidiga

handels- och sjöfartsförhållanden.

Art. 1.

Om handelsgemenskapen landvägen mellan de förenade rikena.

§ 1-

Alla naturalster och tillverkningar,
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.