Kong1 Maj ds Nåd Proposition No 53

Proposition 1895:53

Kong1 Maj ds Nåd Proposition No 53.

7

N:o 53.

Kong!. Maj:ts nådiga proposition till Riksdagen, angående försäljning
till Upsala stad af kronolägenheten Slottstegelhagen och en
del af kronolägenheten Slottshumlegården; gifven Stockholms
slott den 15 mars 1895.

På derom gjord underdånig ansökning medgaf Kongl. Maj:t den 31
maj 1888 Upsala stad rätt att, för tillgodoseende åt dess behof af ökad
vattentillgång, å de för kronans räkning utarrenderade, söderut från det
planlagda stadsområdet belägna lägenheterna Slottstegelhagen och Slottshumlegården
tills vidare hafva fem borrhål jemte en samlingsbrunn och ledningar
anbragta mot skyldighet att, när sa pafordrades, återställa mai ken i
förut befintligt skick samt att ersätta innehafvaren af lägenheterna för all
skada och olägenhet, som genom de ifrågavarande anordningarna kunde
honom tillskyndas.

Med underdånig skrifvelse den 8 innevarande mars har domänstyrelsen
till Kongl. Maj:t öfverlemnat en af Kongl. Majrts befallningshafvande i
Upsala län till styrelsen insänd, till Kongl. Maj:t stäld skrift, deri stadsfullmägtige
i Upsala i underdånighet anhållit, att, enär förenämnda borrbrunnar
och samlingsbrunn för närvarande lemnade den väsentligaste delen
af vattentillgången för stadens vattenbehof samt, derest, såsom ifrågasatts,
Andra Svea artilleriregemente blefve förlagdt till Upsala, det för staden,
särskildt med hänsyn till de anspråk, som till följd deraf komme att ställas
på vattenledningen, blefve oafvisligen nödvändigt att för framtiden med
fullkomlig trygghet kunna för vattenledningen påräkna den tillgång på vatten,
som lemnades genom borrbrunnarne, Kongl. Maj:t täcktes till Riksdagen
aflåta nådig proposition derom, att den mark, hvarå borrbrunnarne och
samlingsbrunnen vore anlagda, nemligen hela Slottstegelhagen, utgörande
1 hektar 56,27 ar, samt af den angränsande Slottshumlegården en areal af

8

Kanyl. Maj.ts Nåd. Proposition N:o 53.

19,5 ai, allt pa sätt närmare utvisades a eu den underdåniga ansökningen
bilagd, af stadsingeniören L. F. Wahlberg uppgjord beskrifning och karteeskiss,
måtte till Upsala stad med eganderätt upplåtas mot en köpeskilling
af 2,000 kronor per hektar eller för hela området 3,515 kronor 40 öre,
motsvarande det värde, hvartill området vid en af domänintendenten i Upsala
län O. Lindewall, förste landtmätaren F. W. Mossberg samt uppskattningsmannen
för kronoegendomar inom södra delen af nämnda län Carl Fock på
anmodan af stadslullmägtige den 31 sistlidne januari derå hållen värdering
blifvit uppskattadt.

Enligt hvad i instrumentet öfver den verkstälda värderingen omförmäles,
består ifrågavarande jordområde, hvarå någon byggnad ej finnes, af åkerjord
med djup och bördig lättare lermylla på botten af godartad lera; och
hafva värderingsmännen, i betraktande af jordens förträffliga naturliga
beskaffenhet och dess fördelaktiga läge i närheten af Upsala stad, ansett
området ega ofvan berörda saluvärde af 2,000 kronor per hektar.

Då det sökta inköpet af ifrågavarande jord åsyftade ernåendet af ett
allmännyttigt ändamål af största vigt och betydelse, nemligen ett stadigvarande
betryggande af stadens vattenledning, samt den erbjudna köpeskillingen
blifvit af sakkunnige och opartiske män bestämd och måste anses
fullt skälig, har magistraten i Upsala i afgifvet yttrande öfver ansökningen
till densamma på det lifligaste tillstyrkt bifall.

Domänintendenten, hvars yttrande af Kongl. Maj:ts befallningshafvande
inhemtats, har, med förmälan att vid den uppskattning, som år 1893 verkstäldes
för förnyad utarrendering från den 14 mars 1896 af den landshöfdingen
i Upsala län förut på lön anslagna jord, hvartill det till afsöndring
ifrågasätta området hörde, arrendevärdet för jorden i Slottstegelhagen och
Slottshumlegården, hvilken öfverallt vore af jemngod beskaffenhet, beräknats
till 60 kronor för hektar, vid jemförelse hvarmed den af staden erbjudna
köpeskilling eller 2,000 kronor för hektar kunde anses för kronan fullt
nöjaktig, förklarat, att, så vidt kändt vore, någon särskild anledning att åt
kronan bibehålla jordområdet i fråga ej förefunnes, samt att någon olägenhet
genom dess afyttrande syntes så mycket mindre vara att befara, som kronan
derförutom egde omkring 11 hektar åkerjord i Slottshumlegården och den
derintill gränsande lägenheten Pilhagen, belägna i ett sammanhängande skifte
mellan Fyrisån och vägen till Upsala hospital.

Kongl. Maj:ts befallningshafvande, som lika med domänintendenten
ansett den erbjudna köpeskillingen vara för statsverket fördelaktig, har
jemväl tillstyrkt bifall till den underdåniga ansökningen.

För egen del har domänstyrelsen, jemte meddelande att Slottstegelhagen
och Slottshumlegården blifvit tillika med annan kronojord genom kammar -

Kongl. Maj.ts Nåd. Proposition N:o 53.

9

kollega kontrakt den 28 februari 1876 upplåtna på arrende under 20 års
tid från den 14 mars samma år mot en årlig afgift af 760 kronor, anfört,
att då, så vidt för styrelsen vore kändt, ifrågavarande jordområde icke vore
för något statsverkets behof erforderligt samt de lokala myndigheterna ansett
den erbjudna köpeskillingen fullt motsvara områdets värde, styrelsen ansåge
sig böra hemställa om nådigt bifall till den underdåniga ansökningen på det
sätt, att området Ange af staden tillträdas den 14 mars 1896, mot det att
köpeskillingen då erlades, och med vilkor i öfrigt, att staden, om så påfordrades,
uppsatte och för all framtid underhölle stängsel i områdets gräns mot
kronans mark.

Med afseende å hvad i ärendet förekommit vill Kongl. Maj:t härmed
föreslå Riksdagen att medgifva,

dels att ifrågavarande jordområde må till Upsala stad med eganderätt
upplåtas, att tillträdas den 14 mars 1896, mot en köpeskilling af tretusen
femhundra femton kronor 40 öre, som bör vid tillträdet inlevereras till länets
landtränteri, och med skyldighet för staden att, om så påfordras, uppsätta
och för all framtid underhålla stängsel i områdets gräns mot kronans mark,

dels ock att köpeskillingen för området må på samma sätt som köpeskillingarna
för försålda mindre kronoegendomar användas till inköp för
kronans räkning af skogbärande eller till skogsbörd tjenlig mark.

De till ärendet hörande handlingar skola Riksdagens vederbörande
utskott tillhandahållas; och Kongl. Maj:t förblifver Riksdagen med all kongl.
nåd och ynnest städse välbevågen.

OSCAR.

Claes Wersäll.

Bill. till Biksd. Prof. 1395. 1 Sami. 1 Afd. 43 Häft.

C}

10

Kongl. Maf.ts Nåd. Proposition N:o 53.

Utdrag af protokollet öfver finansärenden, hållet inför Hans Maf.t
Konungen i statsrådet å Stockholms slott den 15 mars 1895.

Närvarande:

Hans excellens herr statsministern Boström,

Hans excellens herr ministern för utrikes ärendena grefve Lewenhaupt,
Statsråden: friherre Åkerhielm,

Wikhlad,

1 Gilljam,
friherre Rappe,
Christer son,

- r.(i

Wersäll.

Departementschefen, statsrådet Wersäll föredrog härefter:

En af domänstyrelsen med underdånig skrifvelse den 8 i denna månad
öfverlemnad, till Kongl. Maj:t stäld skrift, deri sedan Kongl. Maj:t genom
nådig resolution den 31 maj 1888 medgifvit Upsala stad rätt att, för tillgodoseende
af dess behof af ökad vattentillgång, å de för kronans räkningtill
den 14 mars 1896 utarrenderade, söderut från det planlagda stadsområdet
belägna lägenheterna Slottstegelhagen och Slottshumlegården tills vidare hafva
fem borrhål jemte en samlingsbrunn och ledningar anbragta mot skyldighet
att, när så påfordrades, återställa marken i förut befintligt skick samt att
ersätta innehafvaren af lägenheterna för all skada och olägenhet, som genom
de ifrågavarande anordningarna kunde honom tillskyndas stadsfullmägtige
i Upsala i underdånighet anhållit, att, enär nämnda borrbrunnar och samlingsbrunn
för närvarande lemnade den väsentligaste delen af vattentillgången
för stadens vattenbehof samt derest, såsom ifrågasatts, Andra Svea artilleriregemente
blefve förlagdt till Upsala, det för staden, särskild! med hänsyn

Östergren,

Groll,

11

Kongl. Maj:ts Nåd. Proposition N:o 53.

till de anspråk, som till följd deraf komme att ställas på vattenledningen,
blefve oafvisligen nödvändigt att för framtiden med fullkomlig trygghet
kunna för vattenledningen påräkna den tillgång på vatten, som^ lemnades
genom borrbrunnarne, Kongl. Maj:t täcktes till Riksdagen aflåta nådig
proposition, att den mark, hvarå borrbrunnarne och samlingsbrunnnen vore
anlagda, nemligen hela Slottstegelhagen, utgörande 1 har 56,37 ar, samt af
den angränsande Slottshumlegården en areal af 19,5 ar, allt på sätt närmare
utvisades å en den underdåniga ansökningen bilagd, af stadsingeniören L. F.
Wahlberg uppgjord beskrifning och karteeskiss, finge till Upsala stad med
eganderätt upplåtas mot en köpeskilling af 3,515 kronor 40 öre, motsvarande
det värde, hvartill ifrågavarande område vid derå förrättad värdering blifvit
uppskattadt.

Statsrådet tillstyrkte, att Kongl. Maj:t, med afseende å hvad i ärendet
förekommit, måtte föreslå Riksdagen att medgifva,

dels att ifrågavarande jordområde finge till Upsala stad med eganderätt
upplåtas, att tillträdas den 14 mars 1896, mot en köpeskilling af 3,515
kronor 40 öre, som borde vid tillträdet inlevereras till länets landtränteri,
och med skyldighet för staden att, om så påfordrades, uppsätta och för all
framtid underhålla stängsel i områdets gräns mot kronans mark;

dels ock att köpeskillingen för området finge på samma sätt som köpeskillingarna
för försålda mindre kronoegendomar användas till inköp för
kronans räkning af skogbärande eller till skogsbörd tjenlig mark.

Hvad statsrådet sålunda hemstält behagade Hans Maj:t
Konungen bifalla; och skulle nådig proposition till Riksdagen
aflåtas af den lydelse, bilagan vid detta
protokoll utvisar.

Ex protocollo

Fredrik Zethelius.

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.