Kong1 Maj.ts Nåd. Proposition N:o 58

Proposition 1895:58

Kong1 Maj.ts Nåd. Proposition N:o 58.

o

N:o 58.

Kongl. Maj:ts nådiga proposition till Riksdagen, angående extra anslag
till domkapitlens expeditioner; gifven Stockholms slott
den 26 april 1895.

Under åberopande af hvad bifogade utdrag af protokollet öfver ecklesiastikärenden
för denna dag innehåller, vill Kongl. Maj:t härigenom i nåder
föreslå Riksdagen att på extra stat för år 1896 bevilja

dels 3,716 kronor för beredande af löneförbättring under nämnda år åt
tjenstemännen vid domkapitlens expeditioner, ,v<>

dels 5,000 kronor till betäckande intill sistnämnda belopp af brister i
domkapitlens expeditionskassor i den mån de anmälas och blifvit till siffran
i behörig ordning faststälda.

Kongl. Maj:t förblifver Riksdagen med all Kongl. nåd och ynnest städse
väl bevågen.

OSCAR.

G. F. Gilljam.

6

Kongl. Majds Nåd. Proposition No 58.

Utdrag af protokollet öfver ecklesiastikärenden, hållet inför Hans
Maj:t Konungen i statsrådet i Stockholms slott den 26
april 1895.

Närvarande:

Hans excellens herr statsministern Boström,

Hans excellens herr ministern för utrikes ärendena grefve Lewenhaupt,
Statsråden: friherre Åkerhielm,

i ''''i iö östergren,

Groll, SiikjM It// .ili.g", b -iot

Wikblad,

Gilljam, , \ .

friherre Rappe,

Christerson,

Wersäll.

r: \? ** '' ''-w-f r

l:o. > ,

Departementschefen, statsrådet Gilljam anförde:

»Sedan den af Eders Kongl. Maj:t gjorda framställning rörande lönereglering
för domkapitlens tjensteman m. m. blifvit, enligt Eiksdagens underdåniga
skrifvelse den 20 innevarande månad, af Riksdagen afslagen, får jag
i underdånighet hemställa, att Eders Kong], Maj.t täcktes till Riksdagen
aflåta nådig proposition angående beviljande, utöfver de å riksstaten under
åttonde hufvudtitelns anslagsrubrik »domkapitlens expeditioner» uppförda
25,000 kronor, af här nedan omförmälda extra anslag för år 1896.

Till en början erfordras, i likhet med hvad under en lång töjd af år
varit förhållandet, för beredande af löneförbättring under år 1896 åt tjenstemännen
vid domkapitlens expeditioner 3,716 kronor.

Med de förenämnda, hittills utgående anslagen å ordinarie och extra
stat jemte öfriga disponibla tillgångar har emellertid domkapitlens verksamhet
icke kunnat uppehållas, utan hafva år efter år, för tillgodoseendet af oaf -

7

Kongl. Maj:ts Nåd. Proposition N:o 58.

visliga behof vid deras expeditioner, uppstått betydande brister, för hvilkas
betäckande från hufvudtitelns medel tillgångar icke kunnat beredas. Dessa
brister hafva till de belopp, hvartill de efter granskning i kammarrätten
befunnits uppgå, för tiden till och med 1891 till hufvudsakligaste delguldits
genom medel, som, på Eders Kongl. Maj:ts befallning, af statskontoret föiskotterats.
På sätt af den till innevarande års Riksdag aflåtna statsverksproposition
inhemtas, har derefter Eders Kongl. Maj:t hos Riksdagen äskat
godtgörande af dessa förskott, hvilka jemväl blifvit af Riksdagen ersatta.
Emellertid återstå för tiden från och med år 1892 icke obetydliga brister
att täcka; och uppenbart är, att enahanda förhållande kommer att för framtiden
ega rum. Statsutskottet har emellertid vid behandlingen af Eders
Kongl. Maj:ts framställning rörande regleringen af utgifterna under riksstatens
åttonde hufvudtitel erinrat, att frågan om de förefintliga bristernas ersättande
bort i annan ordning än som skett föreläggas Riksdagen. Af sådan anledning
och då expeditionskassornas utgifter som utgöras af kostnader för
vaktmästare, för skrifmaterialier och dylikt samt endast med några tiotal
kronor för aflöning åt tjenstemän för sa vidt domkapitlen skola kunna
såsom embetsmyndigheter fungera, äro oeftergifliga; samt då bristen under
år 1892 ökats med 4,868 kronor 23 öre och under år 1893 med ytterligare
4,651 kronor 56 öre, siffror som dock torde vara lägre än de belopp, som
kunna förväntas för framtiden komma att motsvara bristernas årliga ökning,
af den anledning, att dels vissa af de bidrag, som hittills från annat håll
än staten utgått, äro af beskaffenhet att icke med säkerhet kunna pai''äknas,
dels ärendenas antal hos domkapitlen företer en gifven ökning, hemställer
jag i underdånighet, att Eders Kongl. Maj:t täcktes hos Riksdagen på extra
stat för år 1896 äska 5,000 kronor för betäckande intill sistnämnda belopp
af brister i domkapitlens expeditionskassor i den mån de anmälas och blifvit
till siffran i behörig ordning faststälda.

Hvad föredragande departementschefen sålunda hemstält
täcktes Hans Maj:t Konungen på tillstyrkan af statsrådets
ö fråga ledamöter i nåder bifalla; och skulle proposition till
Riksdagen aflåtas af det innehåll bilagan vid detta protokoll
utvisar.

Ex protocollo:
Alfred Zimmerman.

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.