Kongl. Maj ds Nåd. Proposition N:o 58

Proposition 1891:58

Kongl. Maj ds Nåd. Proposition N:o 58.

1

N:o 58.

Kongl. Maj:ts nådiga proposition till Riksdagen angående jordafsöndring
från förra militiebostället n:o 2 Söndraby i Kristianstads
län; gifven Stockholms slott den 13 mars 1891.

Med åberopande af bilagda protokoll öfver ecklesiastikärenden för
denna dag vill Kongl. Maj:t härmed föreslå Riksdagen att medgifva,

att från förra militiebostället lf mantal n:o 2 Söndraby i Yedby
socken af Kristianstads län må till Yedby församling till plats för skolhus
för alltid upplåtas ett af förste landtmätaren J. A. Bergstedt å en år 1890
upprättad karta affattadt jordområde om 3 3,40 ar åker, mot vilkor att församlingen
dels såsom köpeskilling erlägger ett kontant belopp, motsvarande
tjugu gånger värdet af föreslagen årlig afgäld, eu hektoliter hafre, beräknad
efter 1890 års medelmarkegångspris för länet, dels med egendomens
arrendator öfverenskommer om dagen för områdets tillträdande och å tillträdesdagen
till länets ränteri inlevererar köpeskillingen, dels ock upprättar
och för framtiden underhåller stängsel omkring det afsöndrade området,
samt att nämnda köpeskilling må få användas på enahanda sätt, som
är bestämdt i fråga om köpeskillingarna för de hemman och lägenheter,
hvilkas försäljning eger rum jemlikt nådiga brefvet den 29 maj 1874.

De till ärendet hörande handlingar skola Riksdagens vederbörande
utskott tillhandahållas; och Kongl. Maj:t förblifver Riksdagen med all
kongl. nåd och ynnest städse välbevågen.

OSCAR.

G. Wennerberg.

Bih. till Riksd. Prof. 1891. 1 Sami. 1 Afd. 38 Höft. (Nis 5860.) 1

2

Kongl. Maj:ts Nåd. Proposition No 58.

Utdrag af protokollet öfver ecklesiastikärenden, hållet inför Hans Maj:t
Konungen i statsrådet å Stockholms slott den 13 mars 1891.

Närvarande:

Hans excellens herr statsministern friherre Åkerliielm,

Hans excellens herr ministern för utrikes ärendena grefve Leivenliaupt,
Statsråden: herr friherre von Otter,
herr Wennerberg,
friherre Palmstierna,
friherre von Essen,
friherre Åkerliielm,

Östergren,

Groll,

Wikblad.

Departementschefen, statsrådet herr Wennerberg anförde vidare:

»Genom Eders Kongl. Maj:ts befallningshafvande i Kristianstads
län hafva med underdånigt utlåtande insändts handlingar utvisande, att
Yedby församling önskade att från det för kronans räkning utarrenderade
förra militiebostället V3 mantal n:o 2 Söndraby i Vedby socken måtte få
till plats för skolhus för alltid afsöndras ett af förste landtmätaren J. A.
Bergstedt å en år 1890 upprättad karta affattadt och beskrifvet område
om 33,40 ar åker mot en af bemälde förste landtmätare jemte gode män
föreslagen årlig afgäld af eu hektoliter hafre att lösas efter tio års medelmarkegångspris,
med hvilket förslag boställets arrendator, heinmansegaren

Kongl. Maj;ts Nåd. Proposition N:o 58.

3

Nils Andersson i Björhuset, vid landtmäteriförrättningen närvarande, förklarat
sig åtnöjas; samt att församlingen, efter det jemlikt föreskriften i
nådiga cirkuläret den 6 december 1878 dess yttrande infordrats, huruvida
hon vore villig att, i stället för den föreslagna årliga afgälden, på
en gång erlägga tjugu gånger dess belopp, å kyrkostämma den 19 sistlidne
januari vidhållit sitt beslut att betala afgäld för år.

I häröfver afgifvet infordradt utlåtande har domänstyrelsen meddelat,
att ifrågavarande egendom blifvit genom styrelsens kontrakt den
3 juli 1885 utarrenderad på tjugu år från den 14 mars 1886 till bemälde
Nils Andersson mot ett årligt arrende af 1,000 kronor, och har styrelsen,
enär, enligt ansökningshandlingarna bilagdt utdrag af protokollet vid skolrådets
i Yedby församling sammanträde den 3 februari 1890, för afsedda
ändamålet lämplig plats icke funnes annorstädes än å mark, som tillhörde
för kronans räkning utarrenderad egendom, samt genom afsöndringen olägenhet
icke borde uppkomma för egendomens framtida skötsel, i likhet
med Eders Ivongl. Maj:ts befallningshafvande hemstält, att det ifrågasatta
området må för det uppgifna ändamålet från egendomen afsöndras under
vissa af styrelsen föreslagna vilkor.

Då samtlige vederbörande tillstyrkt den begärda afsöndringen, men
anledning att i förevarande fall medgifva undantag från den i senare
tiden följda grundsats, att vid jordafsöndring från kronans mark afgälden
bör på en gång för all framtid inbetalas, synes så mycket mindre förekomma,
som den utgift, hvilken i detta fall kommer att drabba församlingen,
är af ringa betydenhet, hemställer jag, efter samråd med chefen
för finansdepartementet, att Eders Kongl. Maj:t täcktes föreslå Riksdagen
att medgifva,

att från förra militiebostället 1/& mantal n:o 2 Söndraby i Yedby
församling af Kristianstads län må till Yedby församling till plats för
skolhus för alltid upplåtas ett jordområde om 33,40 ar åker, mot vilkor
att församlingen dels såsom köpeskilling erlägger ett kontant belopp, motsvarande
tjugu gånger värdet af den föreslagna årliga afgälden, en hektoliter
hafre, beräknad efter 1890 års medelmarkegångspris för Kristianstads
län, dels med egendomens arrendator öfverenskommer om dagen för områdets
tillträdande och å tillträdesdagen fill länets ränteri inlevererar köpeskillingen,
dels ock upprättar och för framtiden underhåller stängsel omkring
det afsöndrade området,

4

Kongl. Maj:ts Nåd. Proposition N:o 59.

samt att nämnda köpeskilling må få användas på enahanda sätt,
som är bestämdt i fråga om köpeskillingarne för de hemman och lägenheter,
hvilkas försäljning eger rum jemlikt nådiga brefvet den 29 maj 1874.»

På tillstyrkan af statsrådets öfrige ledamöter täcktes
Hans Maj:t Konungen bifalla hvad departementschefen
sålunda hemstält; och skxdle proposition till Riksdagen
aflåtas af innehåll, bilagan A vid detta protokoll utvisar.

Ex protocollo

Alfred Zimmerman.

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.