Kongl. Maj: t'i Nåd. Proposition N-.o 40

Proposition 1895:49

Kongl. Maj: t''i Nåd. Proposition N-.o 40.

in

N:o 41).

Kongl. Ma.j:ts nådiga proposition till Riksdagen, angående försäljning
af kronan tillhöriga. halfva gården n:o 71 med halfva
tomten n:o 127 a inom qvarteret Stor- och Vretroten, m. in.
i Arboga; gifven Stockholms slott den 26 mars 1895.

Med åberopande af bilagda protokoll öfver ecklesiastikärenden för
denna dag, vill Kongl. Maj:t härmed föreslå Riksdagen att medgifva,

att den Kongl. Maj: t och kronan tillhöriga halfva gården n:o 71
med halfva tomten n:o 127 a inom qvarteret Stor- och Vretroten i Arboga
stad jemte dertill hörande utmarkslott må till Arboga stadsförsamling försäljas
mot eu köpeskilling af fem hundra kronor, med skyldighet för
församlingen att vidkännas de med köpet förenade kostnader,

samt att försäljningssumman må få användas på enahanda sätt, som
är bestämdt i fråga om köpeskillingar för de hemman och lägenheter,
hvilkas försäljning eger rum jemlikt nådiga brefvet den 29 maj 1874.

De till ärendet hörande handlingar skola Riksdagens vederbörande
utskott tillhandahållas, och Kongl. Maj:t förblifver Riksdagen med all
kongl. nåd och ynnest städse välbevågen.

O S C A II.

G. F. Gilljam.

Kongl. Maj.-ts Nåd. Proposition No 4!).

Hi

Utdrag af protokollet öfver ecklesiastikärenden, hållet inför Hans
Maj:t Konungen i statsrådet ä Stockholms slott den 26

mars 1895.

När varande:

'' J.l . '' ", . . . , ; ....... ''

Hans excellens herr statsministern Boström,

Hans excellens herr ^ministern för utrikes ärendena grefve Lewenhaupt
Statsråden, friherre Akerhielm,

Östergren, ,

Groll,

Wikblad,

Gilljam, ,,

friherre Rappe,
i, . Christerson,

Wersäll.

i <>

2:o.

Föredragande departementschefen anförde härefter:

»Genom laga kraftvunnet utslag den 9 januari 1893 har rådstufvurätten
i Arboga, på yrkande af advokatfiskalsembetet i kammarkollegium,
förklarat qvarlåtenskapen efter aflidne kyrkvaktaren Johan Norgrens förut
aflidna hustru Margreta Norgren skola såsom danaarf tillfalla Kongl. Maj.t
och kronan; och vid bodelning efter makarne Norgren den 12 augusti

17

Kong!, Maj:ts Nåd. Proposition N:o 40.

1893 tillskiftades Kong]. Maj:t och kronan, förutom ett kontant belopp,
den i nämnda qvarlåtenskap ingående fastigheten halfva gården n:o 71
med halfva tomten n:o 127 a inom qvarteret Stor- och \ retroten i Arboga
stad, hvarmed tillika följde viss andel i stadens utmark. Efter det sedermera
en af två personer i underdånighet gjord ansökan rörande efterskänkande
af kronans rätt till danaarf efter hustru Norgren genom nådigt
beslut den 2 februari 1894 blifvit alslagen, har lagfart å berörda fastighet,
enligt domstolens fastighetsbok förekommande under benämning: halfva
gården n:o 71 med hälften i tomtdelen n:o 127 a, den 4 juni 1894 beviljats
Kongl. Maj:t och kronan.

Den andra hälften af gården n:o 71 och af tomten n:o 127 a med
dertill hörande utmark eges af Arboga stadsförsamling, som genom köpebref
den 24 september 1878 af ofvanbemälde Norgren tillhandlat sig sagda
fastighet, utgörande dennes andel i sterbhuset efter hustru Norgren. Redan
derförinnan hade församlingen å den med tomten n:o 12t a sammanhörande
utmarksandel fått uppföra ett småskolehus; och efter omförmälda
köp ingicks år 1879 en öfverenskommelse mellan församlingen och Norgren,
hvarigenom denna utmarkslott delades dem emellan på det sätt, att
Norgren, såsom på grund af testamente till sin död innehafvare af hustruns
rätt, bekom den östra och församlingen den vestra delen, hvarå småskolehuset
var beläget och hvarest församlingen ytterligare uppfört ett folkskolehus,
som dock sedermera nedbrunnit.

Nu har församlingen, som anordnat platsen med planteringar och
trädgård för barnens undervisning, varit betänkt på att å sin sålunda erhållna
andel af utmarkslotten låta uppföra nytt folkskolehus i det nedbrunnas
ställe. Församlingen vill likväl dessförinnan till trygghet för sig
söka förvärfva eganderätt till hela utmarkslotten. För detta ändamål kar
församlingen vändt sig till Eders Kongl. Maj:t med en underdånig ansökning,
deruti församlingen säger sig befara, att den mellan densamma
och Norgren verkstälda sämjedelningen af utmarkslotten kan förklaras
ogiltig vid det förhållande, att någon klyfning jemväl af tomten ej skett
dem emellan. Eu klyfning af tomten finge dock ej ega rum på grund af
tomtens obetydliga areal, hvarför, och då utmarkslotten ej kunde från
tomten skiljas och afhändas eller särskildt pantsättas, församlingen önskade
fä af kronan tillhandla sig halfva gården n:o 71 i qvarteret Stor- och
A retroten med hälften i tomten n:r 127 a jemte tillhörande utmarkslott.
Med hänsyn till tomtens taxeringsvärde samt brandförsäkringsvärdet af
dess åbyggnader, äfvensom sakkunnige personers värdering, ansåge församlingen
sig kunna såsom skälig köpeskilling erbjuda ett belopp af fem
hundra kronor.

Bill. till Piksd. Prut. 180Ö. 1 Sund. 1 Åfd. 41 Raft. ::

18

Kongl. Maj:t Nåd. Proposition N:o 49.

Ett vid ansökningen fogadt utdrag af 1893 års taxeringslängd öfver
fast egendom i Arboga, för hvilken bevillning erlägges, utvisar ett taxeringsvärde
af sammanlagdt 500 kronor å kronans ifrågavarande fastighet:
och enligt ett i afskrift jemväl bilagdt, den 28 augusti 1894 utfärdadt
brandförsäkringsbref, utgör försäkringsvärdet af de å hela omförmälda tomt
n:o 127 a uppförda b}''ggnader 600 kronor. Vidare åtföljes ansökningen
af instrument öfver eu den 24 augusti 1894 af landtbrukaren B. Silf verklig
och byggmästaren C. O. Wattenström, efter anmodan af Arboga stadsförsamlings
skolråd, verkstäld värdering å kronans hälft i berörda fastighet.
Värderingsinstrumentet, hvaraf framgår, att de å tomten uppförda
oansenliga husen befinna sig i ett förfallet skick, utvisar, att hela tomten
n:o 127 a, enligt af stadens byggnadsnämnd den 23 maj 1894 godkänd
mätning, innehåller 293,11 qvadratmeter. Vidare omförmäles i fråga om
utmarksskiftet, att Kongl. Maj:ts och kronans andel deri, hvilken angifves
till vid pass 37 ar, utgöres dels af omkring 25 ar odlad mark af sandig,
stenbunden och mindre fruktbar beskaffenhet, dels till återstående del af
ett ouppodladt, än mera stenbundet samt skoglöst område; varande kronans
andel i utmarksskiftet obebyggd, hvaremot å församlingens finnes eu
till skolhus använd mindre byggnad jemte ett par uthus. Slutligen innehåller
instrumentet följande värdering:

gården n:o 71 ..................................................... kr. 500:

tomten n:o 127 a ................................................ » 300:

Summa kr. 800:

hvari kronans andel sålunda utgör 400 kronor. Dertill kommer värdet af
kronans skifte af utmarkslotten, upptaget till belopp af 90 kronor. Sammanlagda
värdet af kronans ifrågavarande fastighet är sålunda af värderingsmännen
uppskattad! till 490 kronor.

Öfver ifrågavarande ansökning som med dervid fogade handlingar
till Eders Kongl. Maj:t insändts af Eders Kongl. Maj:ts befallningshafvande
i Vestmanlands län, hvilken myndighet dervid förklarat sig icke hafva
något att erinra mot den gjorda framställningen har kammarkollegium
genom nådig remiss anbefalla att, efter kammaradvokatliskalsembetets hörande,
afgifva underdånigt utlåtande. Advokatliskalsembetet har med anledning
deraf uttalat, att det torde vara med Kongl. Maj:ts och kronans
fördel bäst förenligt, att ifrågavarande obetydliga fastighet blefve för ett
skäligt pris försåld, och att den af stad sförsamlingen erbjudna köpeskillingen
syntes motsvara egendomens värde. Vid sitt yttrande har advokatfiskalsembetet.
fogat eganderätts- med flera handlingar rörande ifrågavarande
fastighet, deribland eu af stadsingeniören O. Käck år 1878 upp -

Kong!. Maj:ts Nåd. Proposition N:o 49. 19

rättad karta, utvisande bland annat, att arealen af tomten utgör 293,11

qvadratmeter. . , ,

Kammarkollegiu m liar för sin del i sitt af gima utlåtande betratiande

den staden Arboga tillhöriga jord meddelat: att hertig Carl genom bref
den 30 januari 1600 upplåtit till staden den derinvid belägna Kungsgård
eller, såsom det i brefvet uttryckes, Gårdsens egor, med undantag
af Hamre äng och Kohagen, mot ränta i stångjern; att all stadens jord,
hvaraf en del skall egas af enskilde, blifvit enligt kammarkollegii utslag
deri 28 februari 1827 skattlägd för salpetergärds utgörande till 27 mantal;
samt att utmarken, som benämnes Norra och Södra Skogen, dels består
af instängda odlingar, hagar och torp, dels är indelad å tomterna, hvilken
indelning i magistratens berättelse af den 1 december 1852 till komiten
för undersökning af grunderna för städernas beskattning uppgifves hafva
cert ruin på grund åt Eders Kong]. Maj:ts befallningshafvandes utslag den
22 februari 1813 och den 5 maj 1815 med föreskrift, att utmarkslott ej
finge genom något laga fång från tomt afsöndras eller särskild! pantförskrifvas,
så länge Arboga stad till dåvarande egenskap och privilegier
förblefve oförändrad.

På grund af hvad i ärendet blifvit anfördt och upplyst samt hvad
kammarkollegium tillstyrkt, hemställer jag i underdånighet, det Eders
Kong!. Maj:t täcktes i "nådig proposition föreslå Riksdagen att medgifva,
att den Kong]. lYlajtt och kronan tillhöriga halfva gården n.o 71
med halfva tomten n:o 127 a inom qvarteret Stor- och Vretroten i Arboga
stad jemte dertill hörande utmarkslott må till Arboga stadsförsamling försäljas
mot eu köpeskilling af fem hundra kronor, med skyldighet för församlingen
att vidkännas de med köpet förenade kostnader,

samt att försäljningssumman må få användas på enahanda sätt, som
är bestämdt i fråga om köpeskillingar för de hemman och lägenheter,
hvilkas försäljning eger rum jemlikt nådiga brefvet den 29 maj 1874.»

Hvad föredragande departementschefen sålunda hemstält
behagade Hans Maj:t Konungen, på tillstyrkan
af statsrådets öfriga ledamöter, i nåder gilla och bifalla;
och skulle nådig proposition i ämnet till Riksdagen aflåtas
af den lydelse bilagan B vid detta protokoll
utvisar.

Ex protocollo
Edvard Bäck Un.

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.