Kongl. Maj-.ts Nåd. Proposition N:o 37

Proposition 1893:37

Kongl. Maj-.ts Nåd. Proposition N:o 37.

1

N:o 37.

Kongl. Maj:ts nådiga proposition till Riksdagen, med förslag till

ändrad lydelse af 74 § regeringsformen; gifven Stockholms

slott den 24 februari 1893.

Under åberopande af bifogade i statsrådet förda protokoll, vill

Kongl. Maj:t härmed till Riksdagens pröfning i grundlagsenlig ordning

framlägga följande förslag till ändrad lydelse af 74 § regeringsformen.

§ 74.

Från den dag, då rikets krigsmagt eller någon del deraf ställes

på krigsfot, vare sig för rikets skyddande från inblandning i krig mellan

främmande magter eller för hotande krigsfaras afvärjande eller för utförande

af redan uppkommet krig, och intill den dag, då krigsmagten

skall återgå till fredsfot, ege Konungen att i den ordning,
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.