Kongl. Majds Nåd. Proposition N:o 47

Proposition 1891:47

Kongl. Majds Nåd. Proposition N:o 47.

1

N:o 47.

Kongl. Maj ds nådiga proposition till Riksdagen, angående afsöndring
af jord från indragna mililtiebostället Torp Södre
i Elfsborgs län; gifven Stockholms slott den 13 mars 1891.

Med åberopande af bilagda protokoll öfver justitiedepartementsärenden
för denna dag vill Kongl. Makt härmed föreslå Riksdagen att
medgifva,

att från indragna militiebostället Torp Södre i Lerums socken af
Elfsborgs län må till plats för tingshus i Vätle härad med häradshäkte
jemte erforderliga uthus åt de tingshusbyggnadsskyldige i nämnda
härad för alltid upplåtas ett å en af kommissionslandtmätaren J. A.
Hygrell år 1890 upprättad karta affattadt jordområde af 56 ar 60 qvadratmeter,
att af de tingshusbyggnadsskyldige tillträdas å den dag, som
genom öfverenskommelse emellan dem och hemmanets arrendator varder
bestämd, med vilkor att de tingshusbyggnadsskyldige dels nyssnämnde
dag såsom köpeskilling för området i länets ränteri inbetala
497 kronor 80 öre, dels ock uppföra och för framtiden underhålla stängsel
omkring området,

samt att nämnda köpeskilling må, på samma sätt som köpeskillingen
för försålda mindre kronoegendomar, få användas till inköp för
kronans räkning af skogbärande eller till skogsbörd tjenlig mark.

De till ärendet hörande handlingar skola Riksdagens vederbörande
utskott tillhandahållas, och Kongl. Maj:t förblifver Riksdagen med all
Kongl. nåd och ynnest städse välbevågen.

OSCAR.

Äug. Östergren.

1

Bih. till Riksd. Prot. 1891. 1 Sami. 1 Afd, 28 Höft. (N:o 47-J

1

2

Kongl. Maj:ts Nåd. Proposition N:o 47.

Utdrag af protokollet öfver justitiedepartementsärenden, hållet inför
Hans Maj:t Konungen i statsrådet å Stockholms slott
fredagen den 13 mars 1891,

i närvaro af:

Hans excellens herr statsministern friherre Åkerhielm,

Hans excellens herr ministern för utrikes ärendena grefve Lewenhaupt,
Statsråden: herr friherre VON Otter,
herr Wennerberg,
friherre Palmstierna,
friherre von Essen,
friherre Åkerhielm.

Östergren,

Groll,

Wikblad.

Departementschefen statsrådet östergren anförde härefter:

5:o.

»Hos Eders Kongl. Maj:t hafva häradshöfdingen D. G. Restadius,
prosten C. C. Sjöblom med flere, hvilka blifvit af Vätle härads tingshusb3Tggnadsskyldige
invånare valde till komiterade i ändamål att vidtaga
nödiga åtgärder för uppförande af nytt tingshus i häradet med
häradshäkte jemte erforderliga uthus, å bemälde byggnadsskyldiges
vägnar i underdånighet anhållit, att som enligt af dem fattadt beslut

3

Kongl. Maj:ts Nåd. Proposition N:o 47.

det nya tingshuset skulle till beqvämlighet för den rättssökande allmänheten
uppföras invid Lerums jernvägsstation, derest byggnadsplats
kunde derstädes förvärfvas, men lämplig sådan plats vid stationen icke
funnes annorstädes än å egorna till indragna fänriksbostället ett mantal
Torp n:o 2 Södre i Lerums socken af nämnda härad, de tingshusbyggnadsskyldige
måtte tillåtas att från berörda hemman till plats för
de tillämnade nya byggnaderna för alltid afsöndra ett af kommissionslandtmätaren
J. A. Hygrell år 1890 å karta affattadt och beskrifvet
område af 56 ar 60 qvadratmeter, deraf 48 ar 20 qvadratmeter utgjorde
åker samt återstoden ängsmark; och hafva'' sökandena derjemte tillkännagifvit,
att, i händelse framställningen bifölles, de tingshusbyggnadsskyldige
vore villige att i lösen för jordområdet erlägga tjugu
gånger det belopp, 24 kronor 89 öre, som vid en, uppå komiterades
föranstaltande, af Hygrell med biträde af gode män den 17 december
1890 verkstäld värdering af ifrågavarande jordlägenhet föreslagits i
årlig afgäld för lägenheten, om densamma från hemmanet afsöndrades;
varande vid ansökningen fogade dels intyg af kronolänsmannen i Vätte
härad R. V. Bergström, att invid Lerums jernvägsstation lämplig tomtplats
för nya tingshuset funnes endast å ofvannämnda hemmans egor,
dels ock den af kommissionslandtmätaren Hygrell öfver lägenheten
upprättade karta med tillhörande beskrifning samt instrumentet öfver
åberopade, af Hygrell med gode män verkstälda värdering, å hvilken
sistnämnda handling Anders Hansson, som genom domänstyrelsens
kontrakt af den 4 oktober 1889 fått hemmanet åt sig upplåtet på
arrende under tjugn år från den 14 innevarande mars, tecknat, att han
emot värderingen icke hade någon anmärkning att framställa.

Hörd öfver förevarande ansökan, har Anders Hansson i underdånighet
förklarat sig ej hafva något att invända emot densamma;
hvarjemte vederbörande kronofogde och tillförordnade domänintendenten
i Elfsborgs län uti afgifna yttranden förordat ansökningen.

Eders Kongl. Maj:ts befallningshafvande i Elfsborgs län, hvars
yttrande jemväl i ärendet infordrats, har anfört, att enär, på sätt handlingarne
utvisade, förslag till afgäld för jordområdet blifvit vederbörligen
upprättadt, och sökandena, i öfverensstämmelse med nådiga cirkuläret
den 6 december 1878 angående infordrande af anbud å bestämd
köpeskilling, då jord ifrågakomma till afsöndring från vissa kronans
egendomar, förklarat sig villige att i stället för den föreslagna årliga
algälden, 24 kronor 89 öre, på en gång erlägga tjugu gånger dess
belopp med 497 kronor 80 öre, samt nuvarande arrendatorn af hemmanet
Anders Hansson äfven biträdt ansökningen, Eders Kongl. Maj:ts

4

Kongl. Maj:ts Nåd. Proposition N:o 47.

befallningshafvande till densamma tillstyrkte bifall, dock med vilkor,
att lägenheten särskild! inhägnades och att arrendatorn från den dag,
köpeskillingen i kronans kassa erlades, under sin återstående arrendetid
såsom godtgörelse för den sålunda gjorda afsöndringen erhölle
årligen fem procent af köpeskillingsbeloppet.

Slutligen har domänstyrelsen, på grund af nådig remiss, inkommit
med underdånigt utlåtande, deri styrelsen, under åberopande af
innehållet i länsmannen Bergströms intyg och då det ifrågavarande
jordområdet utan olägenhet kunde från hemmanet afsöndras, till ansökningen
tillstyrkt bifall, med vilkor, att Vätte härad med hemmanets
arrendator öfverenskomme om dagen för områdets tillträdande, å hvilken
dag köpeskillingen borde i länets landtränteri inlevereras, samt att
häradet uppsatte och för all framtid underhölle stängsel omkring området;
och har styrelsen tillika hemstält, att arrendatorn måtte tillerkännas
godtgörelse för jordens mistning, på sätt Eders Kongl. Maj:ts
befallningshafvande föreslagit, att utgå i form af afdrag å de årliga
arrendeafgifterna.

På grund af hvad sålunda i ärendet förekommit får jag, efter
samråd med chefen för finansdepartementet, hemställa att Eders Kongl.
Maj:t täcktes föreslå Riksdagen att medgifva,

att från indragna fänriksbostället Torp n:o 2 Södre ett mantal må
till Vätle härads tingshusbyggnadsskyldige invånare för ofvan omförmälda
ändamål för alltid upplåtas ifrågavarande jordområde af 56 ar
60 qvadratmeter, att af de tingshusbyggnadsskyldige tillträdas å den
dag, som genom öfverenskommelse emellan dem och hemmanets arrendator
varder bestämd, med vilkor, att de tingshusbyggnadsskyldige
dels å nyssnämnde dag såsom köpeskilling för området i länets ränteri
inbetala 497 kronor 80 öre, dels ock uppföra och för framtiden underhålla
stängsel omkring området,

samt att nämnda köpeskilling må, på samma sätt som köpeskillingen
för försålda mindre kronoegendomar, få användas till inköp
för kronans räkning af skogbärande eller till skogsbörd tjenlig mark.

Hvad angår frågan om rättighet för hemmanets arrendator att
erhålla godtgörelse för jordens mistning, hemställer jag att, derest
Eders Kongl. Maj:t finner skäligt till Riksdagen göra ofvan omförmälda
framställning och densamma varder af Riksdagen bifallen, Eders Kongl.
Maj:t täcktes medgifva, att, sedan Riksdagens beslut i ärendet meddelats,
nämnda fråga göres till föremål för Eders Kongl. Maj:ts nådiga
pröfning.»

5

Kongl. Maj:ts Nåd Proposition N:o 47.

På tillstyrkan af statsrådets öfriga ledamöter behagade
Hans Maj:t Konungen bifalla hvad departementschefen
sålunda hemstält; och skulle proposition
till Riksdagen aflåtas af innehåll bilagan litt. E. vid
detta protokoll utvisar.

Ex protocollo
C. P. Hagberglt.

Bih. till Bilsd. Prot. 1891. 1 Sami. 1 Afd. 28 Käft. (N:o 47.)

2

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.