Kongl. Majds Nåd. Proposition N:o 48

Proposition 1891:48

Kongl. Majds Nåd. Proposition N:o 48.

1

N:o 48.

Kongl. Maj:ts nådiga proposition till Riksdagen, angående godkännande

af en med staden Göteborg träffad öfverenskommelse

i fråga om dess inqvarteringsskyldighet, äfvensom

rörande anslag till ett nytt kasernetablissement derstädes,

m. m.; gifven Stockholms slott den 13 mars 1891.

Sedan stadsfullmägtige i Göteborg, på gjord framställning, förklarat

sig villige att till kronan erlägga ett belopp af 460,900 kronor mot det

dels till staden upplåtes den kronan tillkommande dispositionsrätt till

den s. k. exercisheden, byggnaden å tomten n:o 22 vid Södra Larmgatan

äfvensom kommendantsängen vid skansen Lejonet med derå uppförda

byggnader, deri jemväl inbegripen den s. k. laboratoriebyggnaden

med
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.