Kongl. Maj:ts Nåd. Proposition N:o 14

Proposition 1892:14

Kongl. Maj:ts Nåd. Proposition N:o 14.

13

N:o 14.

Kongl. Maj:ts nådiga proposition till Riksdagen, angående
upplåtelse till Vesterås stad af vissa delar af kronolägenheten
Kungsängen; gifven Stockholms slott den
4 december 1891.

Sedan stadsfullmäktige i Vesterås hos Kongl. Maj :t i underdånighet
anhållit, att af den till kronolägenheten Kungsängen hörande del, som
benämndes Munkängen, hvarifrån för StockholmVesteråsBergslagens
jernväg exproprierats 44 qvadratref 30 qvadratstänger, återstoden, utgörande
84 qvadratref 11 qvadratstänger, hvaraf 23 qvadratref 36 Vi
qvadratstänger folie inom stadsplanens område samt den öfriga delen
vore för staden nödvändig för upplags- och afstjelpningsplatser m. m.,
måtte få af staden för dess behof exproprieras, samt Kongl. Maj:t i
nådig proposition till 1882 års Riksdag föreslagit Riksdagen medgifva,
att de delar af lägenheten Munkängen, hvilka icke redan blifvit derifrån
med Kongl. Maj:ts nådiga tillstånd för annat ändamål skilda, måtte
på visst vilkor till staden öfverlåtas, blef denna proposition af Riksdagen
bifallen.

Nu har i en af Kongl. Maj:ts befallningshafvande i Vestmanlands
län till Kongl. Maj:t insänd underdånig ansökning drätselkammaren i
Vesterås, efter uppdrag af stadsfullmäktige derstädes, anfört, hurusom

14

Kongl. Maj:ts Nåd. Proposition No 14.

enligt den för staden gällande stadsplan af den 14 juni 1878 med deri
af Kongl. Maj:t den 6 februari innevarande år medgifna ändringar Lillån,
som utgjorde gräns mellan den staden tillhöriga del af Munkängen och
utarrenderade kronolägenheten Kungsängen, borde rätas och å ömse
sidor om ån anläggas en strandväg. Redan för stadsplanens genomförande
i denna del vore staden således i behof att förvärfva östra
stranden utefter Lillån. Men äfven för andra än nu omförmälda ändamål
hade staden behof af ökadt utrymme, nemligen för erhållande af
plats till nötkreaturs- och hästmarknader, för lämpliga byggnadsplatser
åt garfvare, färgare och slagtare, lrvilka till följd af de vådor, deras
inrättningar i sanitärt hänseende medförde, ej borde tillåtas att uppföra
sina inrättningar inom stadens planlagda område, äfvensom för upplagsplatser
m. m., för hvilka samtliga ändamål den Lillån närmast belägna
delen af Kungsängen vore, såsom belägen nära staden och ändock genom,
en naturlig gräns, Lillån, skild derifrån, särdeles lämplig. På grund
häraf har drätselkammaren i underdånighet anhållit, att Kongl. Maj:t
täcktes tillåta, att de delar af kronolägenheten Kungsängen, som funnes
utmärkta å en ansökningen bilagd, af förste landtmätaren S. A. Forsling
upprättad karta med dertill hörande beskrifning eller tillsammans 13
hektar 68,6 ar, måtte med full eganderätt till Vesterås stad öfverlåtas,
sedan det om Kungsängen upprättade arrendekontrakt upphört att gälla,
äfvensom att Kongl. Maj:t måtte bestämma det sätt, hvarpå köpeskillingen
för ifrågavarande jord skulle beräknas.

Uti ett tillika med berörda ansökning öfverlemnadt, af magistraten
i Vesterås afgifvet underdånigt utlåtande har magistraten, med vitsordande
af de med förvärfvande af ifrågavarande mark afsedda ändamål
såsom ganska angelägna, i sjmnerhet för åstadkommande af möjlighet
till förbättring i hvarjehanda för närvarande mindre goda sanitära förhållanden
inom staden, tillstyrkt nådigt bifall till ansökningen.

Till följd af erhållen nådig remiss har kongl. domänstyrelsen infordrat
och med eget underdånigt utlåtande öfverlemnat underdåniga
yttranden från ej mindre Kongl. Maj:ts befallningshafvande i länet, än
äfven vederbörande domänintendent och nuvarande arr endator erna af
Kungsängen, af hvilka de sistnämnde förklarat sig icke hafva något
emot ansökningen att erinra, samt domänintendenten, med framhållande
deraf, att någon olägenhet för skötseln af den öfriga egendomen icke
vore att befara, i händelse ifrågavarande område afsöndrades från lägenheten,
förordat bifall till ansökningen.

Kongl. Maj:ts befallningshafvande, som jemväl tillstyrkt bifall till
framställningen, har tillika meddelat, att å den mark, som vore ifråga -

15

Kongl. Maj:ts Nåd. Proposition No 14.

satt att af Vesterås stad förvärfvas, skulle finnas en lägenhet, upplåten
åt enskild person, hvilken derå uppfört åbyggnader, samt till följd deraf
hemstält, att Kongl. Maj:t täcktes taga under ompröfning, huruvida icke
innehafva,ren af denna lägenhet borde vid markens försäljning komma
i åtnjutande af sådana förmåner, som kunde blifva en följd af Kongl.
Maj:ts nådiga proposition den 10 april innevarande år angående särskild
föryttring af lägenheter från kronoegendomar, som försäljas, och Riksdagens
i anledning af denna proposition aflåtna underdåniga skrifvelse
af den 13 derpå följande maj.

För egen del har domänstyrelsen, jemte meddelande att kronolägenheten
Kungsängen för närvarande vore på arrende upplåten till
den 14 mars 1894 möt årligt arrende af 3,000 kronor samt att å lägenheten
ej funnes någon kronan tillhörig åbyggnad, tillika, enär de skäl,
som anförts till stöd för den underdåniga ansökningen, syntes styrelsen
ega full giltighet, förklarat sig icke hafva något att erinra deremot, att
ifrågavarande mark upplätes till staden; hvarjemte styrelsen med anledning
af Kongl. Maj:ts befallningshafvandes ofvanberörda hemställan
erinrat derom, att Kongl. Maj:ts nyssberörda proposition ej afsåge sådant
fall, som nu vore i fråga, eller upplåtelse af visst område af kronoegendom
för ett bestämdt ändamål, äfvensom framhållit, att genom undantagande
af någon del af det område, som i den underdåniga ansökningen
åsyftades, svårighet kunde uppstå för dettas indelning i lämpliga
tomter eller för dess användande till öfriga angifna ändamål, hvarigenom,
om icke hela det ifrågasatta inköpet komme att förfalla, med
all sannolikhet skulle förorsakas nedsättning i köpesumman till vida
större belopp än som motsvarades af hvad för den undantagna lägenheten
kunde erhållas.

Med afseende å hvad sålunda i ärendet förekommit vill Kongl.
Maj:t härmed föreslå Riksdagen att medgifva,

dels att ifrågavarande delar af kronolägenheten Kungsängen, tillsammans
13 hektar 68,o ar, må till Vesterås stad öfverlåtas att tillträdas
den 14 mars 1894, mot vilkor att staden vid tillträdet af området
derför till kronan erlägger lösen med det belopp, hvartill området
efter uppskattning i den ordning, kongl. förordningen den 14
april 1866 angående jords eller lägenhets afstående för allmänt behof
stadgar, kan varda bestämdt;

dels ock att den inflytande köpesumman må användas på enahanda
sätt, som är föreskrifvet i afseende å medel, som inflyta för de hemman
och lägenheter, hvilkas försäljning eger rum i öfverensstämmelse
med kongl. brefvet den 29 maj 1874.

16

Kongl. Maj:ts Nåd. Proposition N.-o 14.

De till ärendet hörande handlingar skola Riksdagens vederbörande
utskott tillhandahållas; och Kongl. Maj:t förblifver Riksdagen med all
Kong], nåd och ynnest städse välbevågen.

Under Hans Majits,

Min allernådigste Konungs och Herres sjukdom
enligt Dess nådiga beslut:

GUSTAF.

F. v. Essen.

Kongl. Maj:ts Nåd. Proposition N:o 14.

17

Utdrag af protokollet öfver finansärenden, hållet inför
Hans Maj:t Konungen uti statsrådet å Stockholms
slott den 4 december 1891.

Närvarande:

Hans excellens herr statsministern 15oström,

Hans excellens herr ministern för utrikes ärendena grefve Lewenhaupt,
Statsråden: herr friherre von Otter,
friherre Pålmstierna,
friherre von Essen,
friherre Åkerhielm,

Östergren,

Groll,

Wikblad,

Gilljam.

Departementschefen, statsrådet friherre von Essen föredrog vidare:

En af Kongl. Maj:ts befallningshafvande i Vestmanlands län med
underdånig skrifvelse den 18 sistlidne augusti öfverlemnad, af drätselkammaren
i Yesterås, efter uppdrag af stadsfullmäktige derstädes, gjord
underdånig ansökning, att de delar af kronolägenheten Kungsängen, som
funnes utmärkta å en ansökningen bilagd, af förste landtmätaren S. Å.
Forsling upprättad karta med dertill hörande beskrifning, eller tillsammans
13 hektar 68,6 ar måtte med full eganderätt till Vesterås stad
Bih. Ull Riksd. Prot. 1892. 1 Sami. 1 Afä. 8 Haft. 3

18 Kongl. Maj:ts Nåd. Proposition N:o lå.

öfverlåtas, sedan det om Kungsängen upprättade arrendekontrakt uppkört
att gälla;

öfver hvilken ansökning domänstyrelsen, efter vederbörandes hörande,
afgifvit infordradt underdånigt utlåtande.

På grund af hvad i ärendet förekommit tillstyrkte
statsrådet, att Kongl. Maj:t täcktes i nådig proposition
föreslå Riksdagen att medgifva,

dels att ifrågavarande delar af kronolägenheten
Kungsängen om tillsammans 13 hektar 68,6 ar finge
till Vesterås stad öfverlåtas, att tillträdas den 14 mars
1894, mot vilkor att staden vid tillträdet af området
derför till kronan erlade lösen med det belopp, hvartill
området efter uppskattning i den ordning, nådiga
förordningen den 14 april 1866 angående jords eller
lägenhets afstående för allmänt behof stadgade, kunde
varda bestämdt;

dels ock att den inflytande köpesumman måtte få
användas på enahanda sätt, som vore föreskrifvet i
afseende å medel, som inflöte för de hemman och
lägenheter, hvilkas försäljning egde rum i öfverensstämmelse
med nådiga brefvet den 29 maj 1874.

Hvad statsrådet sålunda hemstält behagade Hans
Maj:t Konungen bifalla; och skulle nådig proposition
i ärendet till Riksdagen aflåtas af den lydelse bilagan
vid detta protokoll utvisar.

Ex protocollo
Adolf von Hofsten.

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.