Kongl. Maj:ts Nåd. *Proposition N:o 18

Proposition 1890:18

Kongl. Maj:ts Nåd. *Proposition N:o 18.

1

N:o 18.

Kongl. Maj:ts nådiga proposition till Riksdagen, angående pension å
allmänna indragningsstaten åt vaktmästaren i landtförsvarsdepartementets
kommandoexpedition L. E. Eriksson; gifven
Stockholms slott den 24 januari 1890.

Under åberopande af bilagda utdrag af statsrådsprotokollet öfver
landtförsvarsärenden för denna dag, vill Kongl. Maj:t härmed föreslå
Riksdagen att besluta,

att vaktmästaren i landtförsvarsdepartementets kommandoexpedition
Lars Erik Eriksson må från och med månaden näst efter den, i hvilken
han varder från vaktmästaresysslan entledigad, å allmänna indragningsstaten
åtnjuta pension till belopp af sex hundra kronor årligen.

De till ärendet hörande handlingar skola vederbörande utskott
tillhandahållas; och Kongl. Maj:t förblifver Riksdagen med all kongl.
nåd och ynnest städse välbevågen.

OSCAR.

Bo. Palmstierna.

Bill. till Riksd. Prof. 1890. 1 Sami. 1 Afd. 9 Höft,

1

2

Kongl. Maj:ts Nåd*. Proposition N:o 18.

Angående pension
å indragningsstat
för
vaktmästaren
L. E. Eriksson.

Utdrag af protokollet öfver landtförsvarsärenden, hållet
inför Hans Maj:t Konungen uti statsrådet å Stockholms slott
den 24 januari 1890,

Närvarande:

Hans excellens, herr statsministern friherre Åkerhielm,

Hans excellens, herr ministern för utrikes ärendena grefve Lewenhaijpt,
Statsråden: friherre von Otter,

Wennerberg,
friherre Palmstierna,
friherre von Essen,

Östergren,

Groll,

Wikblad.

Departementschefen, statsrådet friherre Palmstierna anförde härefter
i underdånighet:

»Uti en till mig stäld skrift har chefen för landtförsvarsdepartementets
kommandoexpedition, med förmälan att vaktmästaren derstädes,
Lars Erik Eriksson, hvilken den 1 april 1862 antogs till extra vaktmästare
och den 16 april 1866 förordnades att tills vidare bestrida vaktmästaretjensten
vid expeditionen mot åtnjutande af dermed förenade
arfvode, den 6 innevarande månad uppnått 71 lefnadsår, men, såsom
saknande rätt till pension, icke kunde afskedas utan att på samma gång
beröfvas allt bidrag af staten till hjelp på ålderdomen, anhållit att, då
Eriksson vid en så framskriden ålder icke vidare kunde nöjaktigt sköta

3

Kongl. Maj:ts Nåd. Proposition N:o 18.

de åligganden, som tillhörde en vaktmästare, allra minst vid eu militärexpedition
såsom den föronämnda med en mängd göromål af i allmänhet
brådskande beskaffenhet, utan tjenstgöringen derinom fordrade att
han, som derjemte lede af betydlig döfhet, snarligen erliölle afsked,
jag måtte lios Eders Kongl. Maj:t utverka nådig proposition till Riksdagen
om pension för Eriksson, i livilket afseende chefen för kommandoexpeditionen,
jemte erinran att arfvodet för ifrågavarande vakmästaretjenst,
enligt gällande stat för denna expedition af den 5 december
1873, utgjorde 750 kronor samt att Eriksson dessutom åtnjöte fri bostad,
hemstält, att pensionen måtte, i betraktande af Erikssons långvariga
och pligttrogna tjenst, föreslås till samma belopp som lön och
ålderstillägg för andre vaktmästaren i nämnda departements afdelning
af Eders Kongl. Maj:ts kansli eller 600 kronor; varande härvid fogade dels
vederbörligt prestbetyg, utvisande att Eriksson vore född den 6 januari
1819 och dels ett af l:ste bataljonsläkaren vid Svea lifgarde G. Setterblad
utfärdadt intyg af innehåll, att Eriksson vid undersökning befunnits
lida af kronisk katarr i båda mellanöronen och till följd deraf
måste anses vara i betydlig grad lomhörd.

Öfver berörda framställning har utlåtande blifvit infordradt dels
från arméförvaltningen och dels från statskontoret, Indika myndigheter
hvar för sig tillstyrkt aflåtande af nådig proposition till Riksdagen om
Erikssons öfverflyttande å indragningsstat mot erhållande af föreslagna
beloppet i pension.

Med afseende å hvad sålunda förekommit och då Eriksson, hvilken
tillbragt nära 28 år i statens tjenst och hvilkens tjenstgöring blifvit
väl vitsordad, numera hunnit en lefnadsålder af 71 år och, enligt hvad
af läkarebetyget framgår, måste anses oförmögen att sin tjenst behörigen
förrätta, hemställer jag i underdånighet, det Eders Kongl. Maj:t
täcktes föreslå Riksdagen att Eriksson må från och med månaden näst
efter den, i hvilken han varder från vaktmästaresysslan entledigad, å
allmänna indragningsstaten åtnjuta pension till belopp af sex hundra
kronor årligen.»

Hvad föredragande departementschefen sålunda
hemstält, täcktes Hans Maj:t Konungen, uppå tillstyrkan
af statsrådets öfrige ledamöter, bifalla; och skulle
nådig proposition till Riksdagen aflåtas af den lydelse,
bilagan 1 till detta protokoll utvisar.

Ex protocollo

O. R Pauli.