Kongl. Maj:ts Nåd. Proposition No 29

Proposition 1890:29

Kongl. Maj:ts Nåd. Proposition No 29.

1

N:o 29.

Kongl. Maj:ts nådiga proposition till Riksdagen, med förslag till

ändringar i 50, JO, 72, 98 och 109 §§ Regeringsformen

samt 32, 65, 68, 71 och 13 §§ Riksdagsordningen;

Gifven Stockholms slott den 1 Mars 1890.

Under åberopande af bifogade i statsrådet förda protokoll vill

Kongl. Maj:t härmed till Riksdagens pröfning i grundlagsenlig ordningframlägga

härvid fogade förslag till ändringar i 50, 70, 72, 98 och

109 §§ Regeringsformen samt 32, 65, 68, 71 och 73 §§ Riksdagsordningen.

Kongl. Maj:t förblifver Riksdagen med all Kongl. nåd och ynnest

städse välbevågen.

OSCAR.

Ang. Östergren.

Bill. till Riksd. Prat. 1890. 1 Sami. 1 Afd. 17 Käft.

1

2

Kongl. Maj:ts Nåd. Proposition N:o 29.

Förslag
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.