Kongl. Maj:ts Nåd. Proposition No 32

Proposition 1890:32

Kongl. Maj:ts Nåd. Proposition No 32.

1

N:o 32.

Kongl. Maj:ts nådiga proposition till Riksdagen, angående byte
af mark mellan kronan och Örebro stad; gifven Stockholms
slott den 28 februari 1890.

Med åberopande af bilagda protokoll öfver civil ärenden för denna
dag vill Kongl. Maj:t härmed föreslå Riksdagen medgifva:

att Örebro stad må af kronolägenheten Alnängarne i Längbro
socken af Örebro län tillbyta sig de å en af förste landtmätaren O.
Tengvall år 1889 upprättad karta med litt. B angifna områden om
tillsammans 13 hektar 70,9 ar, emot dels vederlag af den å samma
karta med litt. A betecknade, från Alnängarne i följd af sjöarne Hjelmarens
och Qvismarens sänkning utbrutna, af staden sedermera genom
köp förvärfvade jord om 22 hektar 10,2 ar, dels ock en kontant
mellangift af 22,299 kronor, dock under vilkor dels att egoutbytet
må träda i verkställighet den 14 mars 1892, då den tid, hvarunder
lägenheten Alnängarne är på arrende till staden upplåten, tilländagår,
men äfven dessförinnan, derest staden frånsäger sig alla anspråk på
afkortning i det för lägenheten i sin helhet nu utgående arrendet
eller annan ersättning, hvartill stadgandena i det med staden afslutade
arrendekontrakt möjligen kunna gifva anledning, dels att mellangiften,
22,299 kronor, skall af staden i länets ränteri levereras nämnda
dag, dels att, derest bytet först den 14 mars 1892 träder i verkställighet
och lägenheten Alnängarne kommer att från denna dag fortfarande
utarrenderas, staden skall vara skyldig då lemna vederlagsjorden
väl häfdad och i god växtkraft med verkstäldt trädesbruk samt
höstplöjning, gräsfrö- och höstsädessådd enligt begagnad kulturplan
mot ersättning för den året före afträdet verkstälda sådd äfvensom
Bih. till Rilcsd. Prat. 1890. 1 Sami. 1 Afd. 20 Käft. 1

Kongl. Ma,j:ts Nåd. Proposition N:o 32.

2 .

för trädesbruket och höstplöjningen af blifvande tillträdaren, hvilken
ersättning i händelse af tvist skall bestämmas af tre gode män, af
hvilka staden och tillträdaren välja hvar sin och den tredje utses af
de sålunda valde eller, om dejsse ej blifva om valet ense, af Kongl.
Maj:ts befallningshafvande i länet; samt

att mellangiften må användas på enahanda sätt, som är bestämdt
i fråga om köpeskillingarne för de hemman och lägenheter, hvilkas
försäljning eger rum jemlikt nådiga brefvet den 29 maj 1874.

De till ärendet hörande handlingar skola Riksdagens vederbörande
utskott tillhandahållas; och Kongl. Maj:t förblifver Riksdagen med all
kongl. nåd och ynnest städse välbevågen.

OSCAR.

V. L. Groll.

Kongl. Maj:ts Nåd. Proposition N:o 32.

o

Utdrag af protokollet öfver civilärenden, hållet inför Hans Maj:t
Konungen i statsrådet å Stockholms slott den 28 februari

1890.

Närvarande:

Hans excellens herr statsministern friherre Åkerhielm,

Hans excellens herr ministern för utrikes ärendena grefve Lewenhaupt,
Statsråden: friherre von Otter,

W ENNERBEEG,
friherre Palmstierna,
friherre von Essen,
friherre Åkerhielm,

Östergren,

Groll och
Wikblad.

10:o.

Efter gemensam beredning med chefen för finansdepartementet
anförde härefter chefen för civildepartementet statsrådet Groll:

»Uti en af Eders Kongl. Maj:ts befallningshafvande i Örebro län
med underdånig skrifvelse den 9 december 1889, jemte magistratens i
Örebro underdåniga yttrande, insänd skrift hafva stadsfullmäktige i
nämnda stad, jemlikt deras vid sammanträde den 7 november samma
år fattade beslut, i underdånighet anhållit, att staden finge af kronolägenheten
Alnängarne i Hängbro socken af Örebro härad tillbyta sig

4

Kongl. Maj:t-s Nåd. Proposition N:o 32.

ett för staden behörigt område af 13 hektar 7,09 ar, innefattande dels
den mark, söder om KöpingHults jernvägs bibana till Skebäcks lastageplats,
hvilken icke redan blifvit af Eders Kongl. Maj:t och kronan
afträdd till staden samt till tomtplats och väg för ett nytt länssjukhus,
dels ock en smalare jordremsa norr om nämnda bibana vid
den s. k. Skolgatan inom Örebro stadsplan, hvilka områden vid å stället
hållen besigtning af t. f. domänintendenten Th. Hahr med biträden
den 1 juni 1889 värderats till 39,827 kronor, emot dels vederlag af den
från Alnängarne i följd af sjöarne Hjelmarens och Qvismarens sänkning
utbrutna, af staden sedermera från Hjelmarens och Qvismarens
sjösänkningbolag genom köp förvärfvade s. k. vinstjord om 22 hektar
10,2 ar, hvilken jord vid berörda besigtning värderats till 17,528 kronor,
dels ock en kontant mellangift, motsvarande skilnaden emellan ofvannämnda
båda belopp, eller 22,299 kronor.

Vid denna ansökning finnas fogade dels en af förste landtmätaren
O. Tengvall år 1889 upprättad karta, hvarå den mark, som staden
skulle till Eders Kongl. Maj:t, och kronan afstå, är betecknad med litt.
A. och den mark, staden önskar tillbyta sig, med litt. B., dels ock
styrkt afskrift af det vid ofvan omförmälda värdering hållna protokoll,
hvari finnes intagen följande

»Beskrifning

a) Den Örebro stad tillhöriga, från Alnängarne förvärfvade vinstjord.

Denna egolott är belägen utmed och söder om sjön Hjelmaren,
endast skild derifrån genom en smalare strandremsa, som består af
»oskiftad landvinning», erhållen vid sjöns sänkning, samt gränsar i
öster till kanalbanken vid Svartån, i vester till Lillån samt i söder till
kronolägenheten Alnängarne. Dess areal utgör enligt kommissionslandtmätaren
O. Tengvalls här ofvan omförmälda egobeskrifning 22
hektar 10,2 ar, deraf 21 hektar 71,8 ar åker och 38,4 ar äng. Både
åkern och ängen bestå af slamblaudad dyjord af vexlande mäktighet,
från 0,5 till 1,5 meter eller undantagsvis mer, på svämlera af god beskaffenhet.
Enär ifrågavarande egolott endast för ett fåtal år sedan
blifvit odlad, innehåller den ännu en myckenhet oförmultnade växtämnen
och har icke genom jordens sjunkning hunnit erhålla tillräcklig
fasthet, hvarföre den såsom åkerjord, ehuruväl densamma redan burit
ganska goda hafreskördar, för närvarande ej kan anses vara i fullt

Kongl. Maj:ts Nåd. Proposition N:o 32.

5

färdigt skick, helst som den behöfver ytterligare torrläggas genom
upptagande af åtskilliga nya grafvar och diken samt rensning af de
gamla. Efter några år blir jorden emellertid säkerligen af utmärkt
beskaffenhet, ifall den bättre afdikas.

b) Det område af Alnängarne, som Örebro stad önskar tillbyta sig

emot vinstjorden.

Detta område utgöres såväl af den mark söder om KöpingHult
jernvägens bibana till Skebäcks lastageplats, hvilken icke redan blifvit
af kronan afträdd till staden samt till tomtplats och väg för ett nytt
länssjukhus, som af en smalare jordremsa norr om nämnda bibana vid
den så kallade Skolgatan inom Örebro stadsplan. Den söder om jernvägen
belägna trakten, hvaraf större delen ligger vester och söder om
nämnde sjukhustomt, på båda sidor om den till utfartsväg derifrån
upplåtna jorden, och det öfriga öster om samma tomt, består dels af
god åkerjord nemligen lermylla på lerbotten och undantagsvis sandblandad
lera, dels af en trädbeväxt holme i Svartån, kallad Stora holmen
och använd till lustpark och promenadplats för stadens invånare,
dels ock, hvad beträffar den öster om sjukhustomten belägna delen, af
mark, som förr användts till beteshage, men genom påförning vid
Svartåns kanalisering af lera, pinnmo och sten icke vidare i sitt nuvarande
skick är lämplig till något jordbruksändamål. Jemväl Stora
holmen har vid kanaliseringsarbetet påförts en stor myckenhet muddringsämnen,
men enär den förut ojemna marken derstädes på samma
gång blifvit till större delen af sin vidd planerad, och staden derefter
nedlagt ganska stora kostnader för anläggande af nya gångvägar och
gräsmattor samt för plantering af ett större antal parkträd och prydnadsbuskar,
har den såsom lustpark blifvit i hög grad förbättrad.

Den vid Skolgatan belägna delen af området utgöres af god åkerjord,
lermylla på lerbotten, dock med undantag af 1,7 ar, som består
af betesmark.

Hela det ifrågavarande egoområdet är särdeles lämpligt till byggnads-
och upplagsplatser, Stora holmen dock företrädesvis till lustpark
eller promenadplats. Arealen beräknades med ledning af O. Tengvalls
förut åberopade egobeskrifning utgöra 13 hektar 70,9 ar (18,6584,94a)

deraf Nektar

åker och sådan mark, som förr användts till beteshag och vägar 9,973.

Stora holmen ........................................................................................... 3,420.

impedimenter ........................................................................ 0,316.

Summa hektar 13,709.»

6

Kongl. Maj:ts Nåd. Proposition No 32.

Till stöd för den underdåniga ansökningen hafva stadsfullmäktige
anfört, att af det område, Örebro stad önskade att från Eders Kongl.
Maj:t och kronan förvärfva, skulle, enligt upprättad plan för den nyanlagda
kanalen från Skebäcks hamn upp till staden, en stor del erfordras
till hamn för upplag af tyngre och skrymmande gods, för
hvilket ändamål norra grenen af Svartån med stora uppoffringar från
stadens sida gjorts segelbar; att, då annat lämpligt aflopp icke kunde
beredas, en ej ringa del af den mark, staden sökte att få tillbyta sig,
komme att tagas i anspråk för framdragande i densamma af afloppsrör
för norra stadsdelens dränering; att för tillgodoseende af den allmänna
trafiken vissa uppgifna gator måste dels framdragas till norra
hamnen och dels förlängas till och utefter KöpingHultsjernvägens
bibanespår; att, då hamn- och kanalanläggningen framkallade ökad
trafik, det blefve nödvändigt att å denna sida af staden bereda tillgång
på byggnadstomter, men att sådant vore omöjligt, så länge Aluängarne,
som sträckte sig fram till de redan bebyggda stadsdelarne, förblefve
kronolägenhet; att hvad anginge den af Svartåns båda grenar
omslutna så kallade Stora holmen, hvilken under en lång följd af år
varit upplåten till promenadplats för stadens invånare, stadsfullmäktige,
då staden inom sitt område vore nära nog i saknad af sådana
allmänna platser, hoppades, att holmen äfven hädanefter måtte för
samma ändamål kunna bibehållas, hvarförutom den i framtiden jemväl
kunde blifva behöflig för staden såsom upplagsplats vid ifrågakommande
reparationer eller ombj^ggnad af kanalen, dertill annan närbelägen
plats helt och hållet saknades; samt att Eders Kongl. Maj:t
och kronan genom bytet skulle komma att förfoga öfver Alnängarnes
hela egoområde norr om jernvägsspåret från Skolgatans blifvande östra
gräns ända ut till Hjelmaren.

Med afseende derå att staden hade behof af ifrågavarande egoområden
samt kronans rätt och bästa syntes vara genom den verkstälda
uppskattningen och erbjudna mellangiften väl tillgodosedda, har
magistraten hemstält, att ansökningen måtte varda i nåder bifallen;
och jemväl Eders Kongl. Majrts befallningshafvande har, med förmälan
att, för att staden skulle kunna draga åsyftad nytta af den dyrbara
kanal- och hamnanläggning, staden enligt faststäld plan utfört, det
vore nödigt att staden jemväl komme i besittning af området invid
norra hamnarmen, tillstyrkt bifall till ansökningen, helst det af staden
erbjudna pris syntes fullt motsvara områdets värde.

Till följd af erhållen remiss har domänstyrelsen afgifvit underdånigt
utlåtande af den 31 sistlidne januari och deri, beträffande till -

Kongl. Maj:ts Nåd. Proposition N:o 32.

7

komsten af de i den underdåniga ansökningen omförmälda afsöndringar
från kronolägenheten Alnängarne, erinrat dels att genom nådiga brefvet
den 21 april 1886 Örebro stad medgifvits att för Svartåns kanalisering
expropriera nödig mark från kronolägenheten, samt att det på
grund häraf till staden upplåtna område, enligt hvad instrumentet öfver
den 12 augusti 1887 å lägenheten hållen arrendeuppskattning upplyste,
utgjorde tillsammans 10 tunnland 29,o kappland eller 5 hektar 39 ar,
hvarför i expropriationsersättning betalts ett belopp af 9,401 kronor
10 öre, dels ock att Elders Kongl. Maj:t i nådigt bref den 7 juni 1889
förklarat, att från Alnängarne finge till tomtplats för nytt länssjukhus
med tillhörande byggnader och väg dertill för alltid upplåtas ett å
upprättad karta utmärkt jordområde af 4 hektar 94,9 ar mot ersättning
af 7,002 kronor 50 öre för tomtplatsen, men utan ersättning för
det område, som vore afsedt till väg, med tillträdesrätt den 14 mars
1890 eller dessförinnan, om öfverenskommelse mellan landstinget och
arrendatorn af lägenheten träffades, och med skyldighet för landstinget
att dels sistnämnda dag i länets ränteri inbetala ersättningssumman,
dels anlägga och med gångbanor förse omförmälda väg samt
att f^r all framtid underhålla och upplåta vägen till allmänt begagnande
utan någon afgift af de trafikerande, dels ock bekosta så väl
flyttning af en öfver tomten ledande ego väg som äfven anläggning
och framtida underhållet af stängsel kring det afsöndrade området, så
långt detta mötte kronans mark.

Vidare har domänstyrelsen meddelat att, sedan med anledning af
väckt fråga om anläggning af ett artillerietablissement invid Örebro
stad, hvilket skulle taga i anspråk, bland annat, områden å Alnängarnes
norr om jernvägsspåret belägna mark, genom nådiga brefvet den
17 maj 1889 förordnats, att kronolägenheten liksom densamma angränsande
kronohemmanen Rynninge n:is 1 och 2 skulle utarrenderas
på en tid af allenast två år, räknadt från löpande arrendeperioders utgång
den 14 mars 1890, numera af Eders Kongl. Maj:ts befallningshafvande
upprättats aftal med Örebro stad, som innehade arrenderätten
till lägenheten, om dess öfvertagande ånyo för berörda tid med
vilkor, bland andra, att i årligt arrende skulle erläggas 2,629 kronor
50 öre.

Dä hufvudsakliga delen af det område, staden önskade förvärfva,
i följd af jernvägens sträckning saknade sammanhang med kronolägenhetens
egentliga egokomplex, men denna deremot lämpligen läte
sig förenas under ett bruk med den kronan erbjudna vederlagsjorden,
samt ur hushållssynpunkt det föreslagna utbytet af mark således måste

8

Kongl. Maj:ts Nåd. Proposition No 32.

anses lända kronolägenheten till gagn; då den mellangift, staden skulle
erlägga, syntes fullt nöjaktig; då, såvidt styrelsen hade sig bekant,
den till afhändande från kronan ifrågasatta marken ej för något dess
behof erfordrades, vare sig för anläggningen af artillerietablissementet
eller i öfrigt; samt då genom bytet stadens utveckling i väsentlig
mån torde befrämjas, har domänstyrelsen för egen del hemstält ej
mindre, att Eders Kongl. Maj:t. täcktes till Riksdagen aflåta nådig proposition,
att sådant egoutbyte mellan kronan och Örebro stad, som
ifrågasatts, finge ega rum, dock under vissa af styrelsen föreslagna
vilkor, än äfven att Eders Kongl. Makt måtte förordna, att mellangiften
skulle användas på enahanda sätt, som vore bestämdt i fråga om köpeskillingarne
för de hemman och lägenheter, hvilkas försäljning egde
rum jemlikt nådiga brefvet den 29 maj 1874.

Enligt hvad jag inhemtat, är, på sätt ett i arméförvaltningen uppgjordt
karteutkast utvisar, det område af kronolägenheten Alnängarne,
som blifvit ifrågasatt för anläggning af ett artillerietablissement med
tillhörande exercisfält invid staden Örebro, beläget norr om Köping
Hults jernvägs bibana till Skebäck och omfattar således icke den mark,
som staden nu önskar tillbyta sig af nämnda kronolägenhet.

Såsom af ofvan intagna beskrifning framgår, synas de områden,
staden önskar tillbyta sig, rätteligen utgöra 13 hektar 70,9 ar.

Med afseende å hvad sålunda i ärendet förekommit och då det icke
synes vara något att erinra emot de vilkor, domänstyrelsen i fråga om
bytet föreslagit, hemställer jag att Eders Kongl. Maj:t täcktes föreslå
Riksdagen medgifva:

att Örebro stad må af kronolägenheten Alnängarne i Längbro socken
af Örebro län tillbyta sig de å omförmälda, af förste landtmätaren
Tengvall år 1889 upprättade karta med litt. B. angifna områden
om tillsammans 13 hektar 70,9 ar, emot dels vederlag af den å
samma karta med litt. A betecknade, från Alnängarne i följd af sjöarne
Idjelmarens och Qvismarens sänkning utbrutna, af staden sedermera
genom köp förvärfvade jord om 22 hektar 10,2 ar, dels ock en kontant
mellangift af 22,299 kronor, dock under vilkor dels att egoutbytet
må träda i verkställighet den 14 mars 1892, då den tid, hvarunder
lägenheten Alnängarne är på arrende till staden upplåten, tilländagår,
men äfven dessförinnan, derest staden frånsäger sig alla anspråk
på afkortning i det för lägenheten i sin helhet nu utgående
arrendet eller annan ersättning, hvartill stadgandena i det med staden
af slutade arrendekontrakt möjligen kunna gifva anledning; dels att
mellangiften, 22,299 kronor, skall af staden i länets ränteri levereras

9

Kongl. Maj:ts Nåd. Proposition No 32.

nämnda dag; dels att, derest bytet först den 14 mars 1892 träder i
verkställighet och lägenheten Alnängarne kommer att från denna dag
fortfarande utarrenderas, staden skall vara skyldig då lemna vederlagsi
orden väl häfdad och i god växtkraft med verkstäldt trädesbruk samt
höstplöjning, gräsfrö- och höstsädessådd enligt begagnad kulturplan
mot ersättning för den året före afträdet verkstälda sådd äfvensom
för trädesbruket och höstplöjningen af blifvande tillträdaren, hvilken
ersättning i händelse af tvist skall bestämmas af tre gode man åt
hvilka staden och tillträdaren välja hvar sin och den tredje utses åt de
sålunda valde eller, om desse ej blitva om valet ense, af Eders Kongl.
Maj:ts befallningshafvande i länet; samt ..

att mellangiften må användas på enahanda sätt, som äi bestämdt
i fråga om köpeskillingarne för de hemman och lägenheter, hvilkas
försäljning eger rum jemlikt nådiga brefvet den 29 maj 1874».

På tillstyrkan af statsrådets öfrige ledamöter
täcktes Hans Maj :t Konungen bifalla hvad departementschefen
sålunda hemstält samt förordnade, uppå statsrådets
tillstyrkan, att nådig proposition skulle till
Riksdagen aflåtas af den lydelse, bilagan till detta
protokoll utvisar.

Ex protocollo:
Pehr Thyselius.

Bih. till Riksd. Prot. 1890. 1 Samt. 1 Afä. 20 Eäft.

2

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.