Kongl. Maj:ts Nåd. Proposition N:o 34

Proposition 1890:34

6

Kongl. Maj:ts Nåd. Proposition N:o 34.

N:o 34.

Kongl. Maj:ts nådiga proposition till Riksdagen, angående försäljning
till Hvetlanda bysamhälle af viss del af förra
häradshöfdingebostället 1 mantal Hvetlanda Thomas- och
Kullagården nås 4 och 6; gifven Stockholms slott den
28 februari 1890.

I eu genom Kongl. Maj:ts befallningshafvande i Jönköpings län till
Kongl. Maj:t insänd underdånig ansökning har Hvetlanda bysamhälles municipalstyrelse,
efter uppdrag af samhällets municipalstämma, anhållit att
få för ett pris af 9,000 kronor inköpa vissa å en af förste landtmätaren
i länet upprättad karta utmärkta, till det för statsverkets räkning intill
den 14 mars 1896 utarrenderade förra häradshöfdingebostället. 1 mantal
Hvetlanda Thomas- och Kullagården n:is 4 och 6 hörande jordområden,
som vore belägna inom Hvetlanda municipalområde.

Enligt berörda, ansökningen bilagda karta med dertill hörande beskrifning
utgör arealen af den mark, bysamhället önskar förvärfva, 27
hektar 11,7ioo ar, hvaraf till tomter skulle användas 15 hektar 31,7060 ar
samt till gator och allmänna platser 11 hektar 80,oi ar. Af samma mark
utgöra 16 hektar 27,54 ar åker och tomter, 2 hektar 39,44 ar äng och 8
hektar 44,74 ar hagmark.

Vid eu af vederbörande domänintendent med biträde af de inom
orten utsedde uppskattningsmän vid arrendevärderingar å kronoegendomar,
efter förordnande af Kongl. Maj:ts befallningshafvande, hållen värdering å
den till afsöndring ifrågasatta marken har densamma åsatts ett värde af

Kongl. Maj:ts Nåd. Proposition N:o 34. 7

9,811 kronor 48 öre. Då emellertid en stor del af den till byggnadstomter
afsedda marken först efter mycket lång tid antoges kunna dertill
försäljas och stora kostnader vore förenade med stenbrytning, rödjning,
planering och stensättning af de ganska betydliga områden, som skulle
utläggas till gator och allmänna platser, hafva förrättningsmännen ansett
det åsätta värdet billigtvis böra sänkas till 9,000 kronor.

Vid ansökningen har fogats skriftligt förklarande af arrendatorerna
af omförmälda hemman, att de icke hade något att invända mot den ifrågasatta
försäljningen, så framt under återstående arrendetiden räntan å köpeskillingen
lemnades dem såsom ersättning för den afträdda jordens afkastning.

I den skrifvelse, hvarmed den underdåniga ansökningen öfverlemnats,
har Kongl. Maj:ts befallningshafvande meddelat, att hemmanet Hvetlanda
Thomas- och Kullagården, som lemnade i årligt arrende 1,200 kronor,
innefattade 25 hektar 80,90 ar åker, 42 hektar 3,03 ar äng och 162 hektar
70,16 ar annan mark; att enligt särskilda nådiga bref den 11 augusti
1863, den 1 juni 1877 och den 23 maj 1879 från hemmanet redan afsöndrats
sammanlagdt 147 qvadratref 30 qvadratstänger eller 12 hektar
98,4405 ar till tomter, hvarför i årlig afgäld erlades 41 hektoliter 92,30 liter
spanmål, hälften råg och hälften korn, motsvarande efter 1889 års médelmarkegångspris
358 kronor 82 öre; samt att enligt nådigt bref den 11
november 1887 byggnads- och brandordningarna för rikets städer numera
gälde för Hvetlanda inom ett af Kongl. Maj:t bestämdt område, för hvilket
byggnadsplan jemväl vore faststäld.

Kongl. Maj:ts befallningshafvande har vidare anfört att, om det måste
anses påtagligt, att den ifrågavarande marken, hvilken, enligt hvad domänintendenten
meddelat, kunde af kronan utan skada undvaras, icke finge
värderas efter dess lämplighet för jordbruk, i hvilket fall värdet vore helt
ringa, vid dess uppskattning icke heller finge läggas till grund de värden,
som erlades för tomter å andra orter eller ens inom andra delar af Hvetlanda
bysamhälle. Härtill skulle erfordras ej blott, att gator och allmänna
platser vore, efter förvärfvad eganderätt till grunden, af samhället planerade
och ordnade, utan äfven att det inom en ej för aflägsen framtid
kunde förväntas, att marken blefve mer allmänt föremål för byggnadsverksamhet.
Af värderingsmännen hade emellertid uttalats den åsigt, att
det torde dröja en lång följd af år, innan hela det ifrågavarande området
blefve bebygdt eller toges i anspråk för utläggning af gator och andra
allmänna platser. Då värderingsmännen syntes hafva fullgjort sitt uppdrag
omsorgsfullt och samvetsgrant samt med ledning af den kännedom
om pris och öfriga förhållanden inom orten, de vid föregående förrättnin -

8

Kongl. Maj:ts Nåd. Proposition N:o 34.

gar hunnit förvärfva sig, ansåge sig Kongl. Maj:ts befallningshafvande icke
kunna antaga annat, än att uppskattningsbeloppet 9,811 kronor 48 öre
motsvarade markens värde. Nämnda belopp, som i medeltal utgjorde
omkring 360 kronor för hektar, syntes icke heller vara ofördelaktigt i
jemförelse med den betalning, som betingats för den förut afsöndrade marken
och som, om den årliga afgäld, som härför erlades, kapitaliserades
efter fem procent, gjorde omkring 552 kronor för hektar af den invid
landsvägen belägna och redan vid upplåtelsen bebyggda eller till bebyggande
afsedda marken. På grund häraf har Kongl. Maj:ts befallningshafvande
hemstält, att Hvetlanda bysamhälle måtte få tillösa sig ifrågavarande
mark mot en lösesumma af 9,811 kronor 48 öre och mot förbindelse
att uppföra och underhålla erforderligt stängsel mot kronohemmanets
tillstötande mark.

Kongl. domänstyrelsen, som yttrat sig i ärendet, har på de af Kongl.
Maj:ts befallningshafvande anförda skäl hemstält, att området i fråga måtte
på vissa vilkor få af bysamhället för den af Kongl. Maj:ts befallningshafvande
angifna summa lösas, hvarjemte domänstyrelsen meddelat, att marken
till hela sin vidd folie inom det för Hvetlanda bysamhälle enligt plan,
som af Kongl. Magt gillats, upptagna område till tomter och allmänna
platser.

1 anledning af hvad i ärendet sålunda förekommit vill Kongl. Magt
härmed föreslå Riksdagen att medgifva,

dels att. Hvetlanda bysamhälle må mot ett pris af 9,811 kronor 48
öre tillösa sig ifrågavarande jordområden om tillhopa 27 hektar 11,7ioo ar,
under vilkor

att bysamhället, der så påfordras, uppför och underhåller erforderligt
stängsel mot kronohemmanets tillstötande mark;

att berörda lösesumma erlägges före markens tillträdande och senast
den 14 mars 1896, med rätt för de nuvarande arrendatorerna af bostället
att, derest marken af dem före sistnämnda dag afträdes, njuta
afkortning å derefter förfallande arrendeafgifter, motsvarande fem procent
ränta å lösesumman, räknadt från den dag, denna till statsverket
inbetalas; samt

att det område, bysamhället sålunda förvärfvar, på dess bekostnad
i författningsenlig ordning åsättes på området belöpande andel i starnhemmanets
mantal, hvarefter den samhället tillhörande hemmansdelen bör
i öfverensstämmelse med hvad i nådiga brefvet den 29 maj 1874 är stadgadt
angående mindre kronoegendomar, som försäljas, i jordeboken upptagas
under titel allmänt frälse och för betecknande af denna dess natur
påföras ränta till kronan i likhet med andra frälseegendomar i orten;

Kongl. Maj:ts Nåd., Proposition N:o 34.

9

dels ock att den inflytande lösesumman må, på samma sätt som
köpeskillingen för försålda mindre kronoegendomar, få användas till inköp
för kronans räkning af skogbärande eller till skogsbörd tjenlig mark.

De till ärendet hörande handlingar skola Riksdagens vederbörande
utskott tillhadahållas; och Kongl. Maj:t förblifver Riksdagen med all kongl.
nåd och ynnest städse välbevågen.

OSCAR.

F. v. Essen.

Bill. till Riksd. Prot. 1890.

1 Sami.

I A få. 21 IIeif t.

2

10

Kongl. Maj:ts Nåd. Proposition N:o 34.

Utdrag

af ''protokollet öfver fnansärenden, hållet inför Hans Maj:t
Konungen i statsrådet å Stockholms slott den 28 fe -

bruari 1890.

Närvarande:

o

Hans excellens herr statsministern, friherre Akerhielm,
Statsråden: friherre von Otter,

Wennerberg,
friherre Palmktierna,
friherre von Essen,
friherre Akerhielm,

Östergren,

Groll,

WlKBLAD.

Departementschefen, statsrådet friherre von Essen föredrog härefter:

Kong]. Maj:ts befallningshafvandes i Jönköpings län underdåniga
skrifvelse den 19 december nästlidet år, hvarmed Ivongl. Maj:ts befallningshafvande
öfverlemnat och med yttrande beledsagat en af Hvetlanda bysamhälles
municipalstyrelse, efter uppdrag af samhällets municipalstämma,
i underdånighet gjord ansökning att till angifvet pris få inköpa vissa å en
af förste landtmätaren i länet upprättad karta utmärkta, till det för statsverkets
räkning intill den 14 mars 1896 utarrenderade förra häradshöfdingebostället
1 mantal Hvetlanda Thomas- och Kullagården n:is 4 och 6
hörande jordområden om tillhopa 27 hektar 11,71 no ar, som vore belägna
inom Hvetlanda inunicipalområde;

öfver hvilken ansökning domän styrelsen afgifvet infordradt underdånigt
utlåtande.

11

Kong!. Maj:ts Nåd. Proposition N:o 34.

I anledning af hvad i ärendet förekommit hemstälde statsrådet, att
Kongl. Magt täcktes i nådig proposition föreslå Riksdagen att medgifva,
dels att Hvetlanda bysamhälle Unge mot ett pris åt niotusen åttahundraelfva
kronor 48 öre tillösa sig ifrågavarande jordområden om tillhopa
27 hektar ll,7ii;o ar, under vilkor,

att bysamhället, der så påfordrades, uppförde och underhölle erforderligt
stängsel mot kronohemmanets tillstötande mark;

att berörda lösesumma erlades före markens tillträdande och senast
den 14 mars 1896; med rätt för de nuvarande arrendatorerna af bostället
att, derest marken af dem före sistnämnda dag afträddes, njuta afkortning
å derefter förfallande arrendeafgifter motsvarande fem procent ränta å lösesumman,
räknadt från den dag denna till statsverket inbetalades; samt

att det område, bysamhället sålunda förvärfvade, på dess bekostnad
i författningsenlig ordning åsattes på området belöpande andel i stamhemmanets
mantal, hvarefter den samhället tillhörande hemmansdelen borde,
i öfverensstämmelse med hvad i nådiga brefvet den 29 maj 1874 vore
stadgadt angående mindre kronoegendomar, som försäljas, i jordeboken
upptagas under titel allmänt frälse och för betecknande af denna dess
natur påföras ränta till kronan i likhet med andra frälseegendomar i orten;

dels ock att den inflytande lösesumman måtte, på samma sätt som
köpeskillingar för försålda mindre kronoegendomar, få användas till inköp
för kronans räkning af skogbärande eller till skogsbörd tjenlig mark.

Hvad statsrådet sålunda hemstält behagade Hans
Magt Konungen bifalla; och skulle nådig proposition
till Riksdagen afiätas af den lydelse bilagan vid
detta protokoll utvisar.

Ex protocollo

G. Louis De Geer.

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.