Kongl. Maj:ts Nåd. Proposition N:o 36

Proposition 1890:36

Kongl. Maj:ts Nåd. Proposition N:o 36.

19

K:o 36.

Kongl. Maj:ts nådiga proposition till Riksdagen, med förslag till
lag innefattande tillägg till förordningen angående en
postsparbank för riket den 22 juni 1883; gifven Stockholms
slott den 7 mars 1890.

Under åberopande af bilagda protokoll öfver finansärenden för denna
dag, vill Kongl. Maj:t härmed föreslå Riksdagen att antaga följande förslag
till

Lag,

innefattande tillägg till förordningen angående eu postsparbank för riket

den 22 juni 1883.

Härigenom förordnas som följer:

Angående medel, som af arbetsinkomsten vid allmänna straff- och
arbetsanstalterna tilldelas der intagna fångar och genom vederbörande myndighets
försorg insättas i postsparbanken, galle de särskilda föreskrifter,
som af Konungen meddelas.

Kongl. Maj;t förblifver Riksdagen med all kongl. nåd och ynnest
städse välbevågen.

OSCAR.

F. v. Essen.

20

Körtel. Maj:ts Nåd. Proposition: No 36.

Utdrag af protokollet öfver finansärenden, hållet inför Hans Maj:t
Konungen i statsrådet å Stockholms slott den 7 mars 1890.

Närvarande:

Hans excellens herr statsministern friherre Akerhielm,

Hans excellens herr ministern för utrikes ärendena grefve Lewenhaupt,
Statsråden: friherre von Otter,

Wennerberg,
friherre Palmstierna,
friherre von Essen,
friherre Akerhielm,

Östergren,

Groll,

WlICBLAD.

Chefen för finansdepartementet, statsrådet friherre von Essen anförde
i underdånighet:

»I ett af fångvårdsstyrelsen utarbetadt förslag till nådigt reglemente
angående arbetspremier med mera vid de centrala straff- och arbetsanstalterna
har föreslagits, att berörda premier skulle för fångarnes räkning insättas
i postsparbanken och derifrån, efter frigifningen, under vissa vilkor
och i viss ordning, hållas dem till hända. För att göra det möjligt att vid
tvångsarbetsanstalterna tillämpa en sådan ordning, hvilken synts vara i alla
afseenden lämplig, har Eders Ivongl. Maj:t på föredragning af chefen för
justitiedepartementet godkänt och för innevarande års Riksdag framlagt
förslag till ändrad lydelse af 11 och 13 §§ i lagen angående lösdrifvares
behandling den 12 juni 1885; och i skrifvelse den 25 sistlidne februari
har Riksdagen tillkännagifvit, att nämnda nådiga proposition blifvit af

21

Kongl. Maj:ts Nåd. Proposition N:o 36.

Riksdagen bifallen. Skall ifrågavarande anordning kunna genomföras, erfordras
emellertid äfven vissa jemkningar i de för postsparbanken nu gällande
bestämmelser. Då det icke lärer vara nödigt eller lämpligt att i
sjelfva förordningen om postsparbanken upptaga dessa detaljföreskrifter,
torde det böra genom förbehåll i nämnda förordning öfverlemnas åt Eders
Kongl. Maj:t att i sådant hänseende meddela erforderliga bestämmelser.

Jag har derför låtit upprätta ett författningsförslag, hvilket, under
form af tillägg till förordningen om postsparbanken, lemnar Eders Kongl.
Maj:t rätt att i omförmälda hänseende förordna; och hemställer jag, att
Eders Kongl. Maj:t, med godkännande af detta förslag, ville till Riksdagens
antagande framlägga detsamma.»

Denna af statsrådets öfriga ledamöter biträdda
hemställan behagade Hans Maj:t Konungen i nåder bifalla,
och skulle nådig proposition i ämnet till Riksdagen
aflåtas af den lydelse bilagan litt. vid
detta protokoll utvisar.

Ex protocollo
Hugo Malm.

Bih. till Riksd. Prat. 1890. 1 Samt 1 Afd. 21 Häft.

4

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.