Kongl. Maj:ts NAd. Proposition N:o 39

Proposition 1893:39

Kongl. Maj:ts NAd. Proposition N:o 39.

1

N:o 39.

Kongl. Maj ds nådiga proposition till Riksdagen angående statsbidrag
för utrotande af ollonborrar; gifven Stockholms
slott den 24 februari 1893.

Under åberopande af hvad bilagda utdrag af protokollet öfver
civilärenden för denna dag innehåller, vill Kongl. Maj:t härmed föreslå
Riksdagen medgifva, at.t af de medel, som jemlikt Riksdagens skrivelser
den 12 .maj 1868 och den 6 mars 1889 biifvit stälda till Kongl. Maj:ts
disposition för behöfvandes undsättning vid missväxt eller felslagen
skörd eller då allmännare nöd i någon ort af annan orsak uppstått, ett
sammanlagd t belopp af högst 60,000 kronor må för åren 1893, 1894,
1895 och 1896 af Kongl. Maj:t disponeras såsom anslag till bestridande
af kostnaderna för utrotande af ollonborrar, att utgå i den mån motsvarande
belopp af enskilde, kommuner, landsting eller hushållningssällskap
för ändamålet tillskjutes.

De till ärendet hörande handlingar skola Riksdagens vederbörande
utskott tillhandahållas; och Kongl. Mapt förblifver Riksdagen med all
kongl. nåd och ynnest städse väl bevågen.

OSCAR.

V. L. Groll.

Pilt. till Riksd. Prof. 1893. 1 Sami. 1 Afd. PA Haft. (N:o 39).

2

Kongl. Maj:ta Nåd. Proposition N:o 39.

Utdrag af protokollet öfver civilärenden, hållet inför Hans Maj:t
Konungen i Statsrådet å Stockholms slott den 24 februari
1893.

Närvarande:

Hans excellens herr statsministern Boström,

Hans excellens herr ministern för utrikes ärendena grefve
Statsråden: friherre von Essen,
friherre Akerhielm,
östergren,

Groll, ''''i

Wikblad,

Gill järn,

friherre Rappe,

Christerson.

Departementschefen statsrådet Groll anförde vidare:

»Med anledning af en utaf Eders Kongl. Magt den 31 januari
1800 a fl åt en proposition medgaf Riksdagen enligt dess underdåniga
skrifvelse den IG april nämnda år, att af de medel, som jemlik t. Riksdagens
skrivelser den 12 maj 1868 och den 6 mars 1889 blifvit stälda
till Eders Kongl. Maj:ts disposition för behöfvandes undsättning vid
missväxt eller felslagen skörd eller då allmännare nöd i någon ort af
annan orsak uppstått, ett sammanlagdt belopp af högst 60,000 kronor
finge för åren 1890, 1891 och 1892 af Eders Kongl. Magt disponeras
såsom anslag till bestridande af kostnaderna för utrotande af ollonborrar,
att utgå i den mån motsvarande belopp af enskilde, kommuner,
landsting eller hushållningssällskap för ändamålet tillskötes.

3

Korujl. Maj:ts Nåd. Proposition N:o ii).

Af de sålunda till Eders Kongl. Maj:ts förfogande stöld a medlen
tiar Eders Kongl. Maj:t genom särskilda nådiga bref tilldelat:

dels den 17 oktober 1890

Hallands läns hushållningssällskap ............ kronor 24,000:

Kristianstads läns » .................. » 24,000:

Malmöhus » » ................. » 6,000:

Kalmar » södra » ............... » 100: 54,100:

dels ock den 5 juni ,1891

Blekinge läns hushållningssällskap .............................................. 3,000:

eller tillhopa kronor 57,100:
att af statskontoret utbetalas i den mån med intyg från Eders
Kongl. Maj:ts vederbörande befallningshafvande styrktes, att ofvannämnda
förbehåll om bidrag från orten vore uppfyldt;

och har statskontoret, på grund af förstnämnda nådiga bref utanordnat
till

1891 1892

Hallands läns hushållningssällskap ......... kronor 8,616: 87

Kristianstads läns » .................. » 7,663: 81 2,087: 35

Malmöhus » » .................. » 6,000:

Kalmar » södra » .................. »___100:

tillsammans kronor 13,763: 81 10,704: 22

eller för begge åren 24,468 kronor 3 öre, hvaremot af de genom nådiga
brefvet den 5 juni 1891 anvisade medlen ännu icke någon del blifvit af
statskontoret utanordnad.

Vidare har, sedan uti en till Eders Kongl. Maj:t iugifven skrift
Malmöhus läns hushållningssällskap, med uppgift att kommunerna inom
sällskapets område för ollonborrars utrotande utbetalt tillhopa 19,292
kronor 68 öre, i underdånighet anhållit, att utaf de till ollonborrars utrotande
disponibla medel ytterligare undfå så stort belopp, som tillgångarne
medgåfve, Eders Kongl. Maj:t denna dag af ifrågavarande
till Eders Kongl. Maj:ts disposition stälda medel anvisat till nämnda
läns hushållningssällskap ytterligare 3,646 kronor 34 öre, att användas
till betäckande af utgifter under åren 1890, 1891 och 1892 för utrotande
af ollonborrar inom sällskapets område.

Fråga har nu blifvit väckt om anvisande af medel för utrotande
af ollonborrar jemväl under innevarande och närmast derpå följande år.
Sålunda har uti en af Eders Maj:ts befallningshafvande i Kristianstads

4

Kong!. A[aj:ls Nåd. Proposition N:o 39.

län med underdånig skrifvelse den 20 nästlidne januari till Eders Kongl.
Maj:t insänd skrift nämnda läns hushållningssällskap anhållit, att Eders
Kongl. Maj:t täcktes medgifva, att sällskapet finge af det anslag å
24,000 kronor, som Eders Kongl. Maj:t uti förenämnda nådiga bref af
den 17 oktober 1890 anvisat till utrotande af ollonborrar inom länet, och
hvaraf sällskapet, på sätt redan blifvit nämdt, uppburit allenast 9,751
kronor 16 öre, på oförändrade vilkor under åren 1893, 1894 och 1895
disponera återstående beloppet 14,248 kronor 84 öre. Till stöd för denna
anhållan har hushållningssällskapet anfört, att, om ock de ifrågavarande
skadedjuren genom de under åren 1891 och 1892 vidtagna kraftiga åtgärderna
blifvit i någon män hämmade i sin förökning, deras antal likväl
ännu vore så stort, att, om de finge ostördt föröka sig, de snart skulle
blifva lika förderfbringande som under 1880-talet och utbreda sig till
trakter, der de förut varit okända, och att, då ollonborrarne nästan
uteslutande förekomrne i de magrare trakterna i länets norra del, befolkningen
icke utan bidrag af allmänna medel kunde åtaga sig de dryga
kostnader, som måste uppstå, derest utrotandet af skadedjuren skulle
bedrifvas med önskvärd kraft.

Landtbruksstyrelsen, som genom nådig remiss undfått befallning
att öfver denna af Eders Kongl. Maj:ts befallningshafvande i länet till
bifall förordade ansökning sig yttra, har den 6 innevarande månad afgifva
det sålunda infordrade utlåtandet och dervid tillika öfverlemnat
en af Hallands läns hushållningssällskaps förvaltningsutskott gjord underdånig
ansökning om tillstånd att för ollonborrars utrotande inom länet
under åren 18931895 få, på förut stadgade vilkor, använda den icke
redan lyftade delen af det sällskapet genom nådiga brefvet den 17
oktober 1890 anvisade anslaget. I denna ansökning har förvaltningsutskottet
anfört, att det förhållande att, medan under år 1887, då allmänheten
icke vant förberedd på en insamling af ollonborrar, 448,219
liter sådana skadedjur dödats, mängden af insamlade ollonborrar under
år 1891 uppgått till endast 283,347 liter, oaktadt de flesta kommuner
sistnämnda år varit fullt beredda på insamling deraf i stor skala, syntes
hafva ådagalagt, i hvad mån den anstälda insamlingen af dessa insekter
verkat gagnande; att det emellertid vore att befara, att dessa skadedjurs
härjningar skulle fortsättas under de kommande åren, derest deras antal
icke genom kraftiga åtgärder minskades, då det vore att vänta, att
ollonborrarnes larver skulle uppträda åren 1893 och 1894, hvarefter ett
flygår åter inträffade år 1895, att det förty vore af största vigt, att deras
utrotande äfven under nämnda period med all kraft bedrefves, men att
kommunernas tillgångar i allmänhet vore ganska begränsade, samt att

Ko7ig 1. Muj:ts Nåd. Proposition A:o 39. 5

hushållningssällskapets medel toges i anspråk äfven för många andra
ändamål.

Vidare har landtbruksstyrelsen med sitt utlåtande insändt infordrade
yttranden i ämnet från Kristianstads och Malmöhus läns hushållningssällskaps
förvaltningsutskott samt från den i statens tjenst
anstälde instruktör för meddelande af upplysningar i fråga om de för
landtbruket skadliga insekter Sven Lampa.

I sitt berörda yttrande har Kristianstads läns hushållningssällskaps
förvaltningsutskott, med uttalande af den förhoppning att kampen mot
ollonborrarne inom länet under de närmaste åren skulle upptagas allmännare
än vid den sista stora svärmningen 1891 varit fallet, förmält
sig, under förutsättning af nådigt bifall till länets hushållningssällskaps
nyss omförmälda ansökning anse, att tillräckliga tillgångar för ändamålet
funnes, utan att något nytt anslag derför behöfde begäras; och
har Malmöhus läns hushållningssällskaps förvaltningsutskott förklarat,
att utskottet vore fullt förvissadt derom, att sällskapet ej skulle tveka
att under åren 18931896 med halfva beloppet ersätta de omkostnader,
hvilka socknarne finge vidkännas för insamling och dödande af ollonborrar
och deras larver; och hvartill årligen ett anslag af omkring 6,000
kronor torde böra beräknas, dock under förutsättning att statsbidrag
till samma belopp som förut erhölles.

Lampa har uti sitt yttrande anfört, att det genom insamlingsresultaten
och trovärdiga personers vittnesbörd vore ådagalagd t, att
ollonborresvärmarne ansenligt aftagit i styrka å de orter, der en energisk
insamling egt rum redan år 1887, men att, der detta ej varit fallet,
skadedjuren vid svärmningen 1891 visat sig ovanligt talrika, t. ex. i
Malmöhus län. Då en liknande erfarenhet vunnits i Danmark, vore det
att beklaga, om insamlingens fortsättande under de närmast kommande
åren skulle komma att underlåtas. Ännu vore nemligen ollonborrarnes
antal icke så reduceradt, att insamling deraf kunde anses obehöflig, utan
all anledning vore att befara, att ollonborrarne åter inom kort skulle
uppträda förödande, om de i fred finge svärma och föröka sig. Då
det egentligen vore den mera lösa och fattiga befolkningen, som verkstälde
insamlingen, vore det gifvet, att ersättningen för arbetet måste
sättas högre per liter ollonborrar, ju svårare och mera tidsödande det
blefve att hopsamla skadedjuren. Om dessutom dessa komme att uppträda
på nya lokaler och ställvis hvart annat ar eller ännu oftare, hvilket
den under år 1892 vunna erfarenhet nästan syntes antyda, blefve det
ännu påtagligare, att penningeanslag på förhand blefve icke allenast
önskvärd!, utan kanske rent af nödvändigt. På grund häraf ansåge

6

Kongl. Maj:ts Nåd. Proposition N:o 39.

Lampa statsanslag ånyo böra beviljas för ollonborrars utrotande, inen
denna gång helst för fyra år eller för åren 18931896, emedan det
visat sig, att partiella svärmningar inträffade mellan de ordinäre, hvart
fjerde år återkommande. Ehuru anledning vore att hoppas, det en mindre
summa än den förut beviljade nu kunde förslå, syntes det likväl
för mötande af oförutsedda händelser vara lämpligast, att beloppet bibehölles
oförändradt.

För egen del har landtbruksstyrelsen, under åberopande af hvad
Lampa anfört, ansett statsmedel fortfarande böra finnas tillgängliga för
understödjande af fortsatta åtgärder i det ifrågavarande syftet från enskildes,
kommuners, landstings eller hushållningssällskaps sida. Ehuru
ollonborrarne i regeln svärmade endast hvart fjerde år och nästa större
svärmning komme att inträffa år 1895, vore det likväl, då det visat sig,
att mindre svärmningar inträffade mellan de större, såsom under 1892,
och svärmningar till följd häraf efter all sannolikhet komme att inträffa
jemväl under år 1896, önskvärd! att, på sätt Lampa jemväl hemstält,
erforderliga statsmedel denna gång blefve tillgängliga för fyra år eller
åren 1893, 1894, 1895 och 1896. Hvad anginge beloppet af berörda
medel, så och ehuru anledning vore att antaga, det ollonborrarnes svärmningar
icke skulle hädanefter komma att ske i fullt samma omfattning
som tillförene, ansåge styrelsen likväl, enär i allt fall visshet i berörda
hänseende ej kunde vinnas, försigtigheten bjuda, att enahanda belopp
som för perioden 18901892 äfven för nu ifrågavarande period blefve
för ändamålet tillgängligt ; och har styrelsen för den skull hemstält, att
Eders Kongl. Maj.t täcktes vidtaga erforderliga åtgärder för att ett.
sammanlagdt belopp af högst 60,000 kronor måtte kunna för åren 1893,
1894, 1895 och 1896 af Eders Kongl. Maj:t disponeras såsom anslag till
bestridande af kostnaderna för utrotande af ollonborrar, att utgå i den
mån motsvarande belopp af enskilde, kommuner, landsting eller hushållningssällskap
för ändamålet tillskötes.

Till följd af härå erhållen nådig remiss har statskontoret den 15
innevarande månad afgifvit infordradt underdånigt utlåtande och deruti
förmält sig anse de från Hallands och Kristianstads läns* hushållningssällskap
inkomna ansökningar om rätt att för åren 1893, 1894 och 1895
tillgodonjuta återstoderna af dem genom nådiga brefvet den 17 oktober
1890 tilldelade belopp icke kunna vinna nådigt bifall. Deremot har
statskontoret icke funnit anledning till erinran mot landtbruksstyrelsens
framställning om nådig proposition till Riksdagen att för åren 18931896
till Eders Kongl. Maj:ts disposition ställa ytterligare 60,000 kronor för
ifrågavarande ändamål.

7

Kongl. Maj:ts Nåd. Proposition N:o 39.

Då de mede], som af 1890 års Riksdag stäldes till Eders Kong].
Maj:ts förfogande för utrotande af ollonborrar, voro afsedda att disponeras
för åren 18901892, anser jag lika med statskontoret, Hallands
läns hushållningssällskaps förvaltningsutskotts samt Kristianstads läns
hushållningssällskaps ansökningar om rätt för hushållningssällskapen
att för åren 18931895 använda återstoden af de dem genom nådiga
brefvet den 17 oktober 1890 beviljade medel icke kunna vinna nådigt bifall.

Så väl dessa ansökningar som hvad i öfrigt i ärendet anförts
synes mig dock ådagalägga angelägenheten af att statsmedel jemväl
för åren 18931896 ställas till Eders Kongl. Maj:ts förfogande att användas
till ollonborrars utrotande, och i afseende å beloppet af dessa
medel har jag icke något att erinra mot hvad landtbruksstyrelsen föreslagit.
Icke heller eger jag anledning att ifrågasätta någon ändring af
de vilkor, som för tnedlens användande af Riksdagen år 1890 bestämdes.
I likhet med hvad år 1890 skedde torde äfven nu medlen kunna lämpligen
tagas från den så kallade undsättningsfonden, hvars i riksgäldskontoret
innestående behållning, enligt en nästlidne gårdag erhållen
uppgift, utgör 817,355 kronor 26 öre, hvartill komma de från fonden
utlemnade ännu oguldna lån, uppgående till 168,741 kronor 66 öre.

Jag hemställer alltså, att Eders Kongl. 3VIaj:t täcktes föreslå Riksdagen
medgifva, att af de medel, som jemlikt Riksdagens skrivelser den
12 maj 1868 och den 6 mars 1889 blifvit stälda till Eders Kongl. Maj:t,s
disposition för behöfvandes undsättning vid missväxt eller felslagen
skörd eller då allmännare nöd i någon ort af annan orsak uppstått,
ett sammanlagdt belopp af högst 60,000 kronor må för åren 1893, 1894,
1895 och 1896 af Eders Kongl. Maj:t disponeras såsom anslag till bestridande
af kostnaderna för utrotande af ollonborrar, att utgå i den
mån motsvarande belopp af enskilde, kommuner, landsting eller hushållningssällskap
för ändamålet tillskjutes.»

Uti hvad föredragande departementschefen sålunda yttrat och
hemstält instämde statsrådets öfrige ledamöter;

och behagade Hans Maj:t Konungen, med bifall
härtill, förordna, att nådig proposition i ärendet skulle
till Riksdagen aflåtas af den lydelse, bilagan till detta
protokoll utvisar.

Ex protocollo
Pehr Thyselius.

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.