Kongl. Maj:ts Nåd. Proposition N:o 42

Proposition 1895:42

Kongl. Maj:ts Nåd. Proposition N:o 42.

1

;3S!8*!Ö ’

it f>v

ob ce

N:o 42. dbi

.0881 $3m Öl rrab

\iiu nick*b''i

Joirs

Kongl. Maj:ts nådiga proposition till Riksdagen, angående tillägg till

lagen angående skydd mot yrkesfara den 10 maj 1889;

gifven Stockholms slott den 22 mars 1895.

"*a> jiili i Vi cl! Mit'' II-..h . jww Of

Under åberopande af bilagda utdrag af protokollet öfver civilärenden

för denna dag vill Kongl. Maj:t härmed inhemta Riksdagens

yttrande öfver bifogade förslag till förordning angående tillägg till lagen

angående skydd mot yrkesfara den 10 maj 1889.

De till ärendet hörande handlingar skola Riksdagens vederbörande

utskott tillhandahållas; och Kongl. Maj:t förblifver Riksdagen med all

Kongl. nåd och ynnest
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.