Kongl. Maj:ts Nåd. Proposition N:o 43

Proposition 1890:43

6

Kongl. Maj:ts Nåd. Proposition N:o 43,

N:0 43.

Kongl. Maj:ts nådiga proposition till Riksdagen, angående afsöndring
af jord från indragna militieb o stället Bjuf
n:o 3 i Malmöhus län; gifven Stockholms slott den 18
april 1890.

Med åberopande af bilagda protokoll öfver ecklesiastikärenden vill
Kongl. Maj:t härmed föreslå Kiksdagen att medgifva,

att från indragna, nu utarrenderade fanjunkarebostället 7/16 mantal Bjuf
n:o 3 (förr n:o 16) i Bjufs socken af Malmöhus län må till fattighustomt
åt Bjufs församling för alltid upplåtas ett å en af kommissionslandtmätaren
T. F. Böing år 1885 upprättad karta utmärkt jordområde om 67 ar 20
qvadratmeter, mot vilkor att församlingen dels vid nu löpande arrendeperiods
utgång den 14 mars 1891 i länets ränteri såsom köpeskilling inbetalar ett
belopp af 1,353 kronor 60 öre, dels ock bestrider all kostnad för bestämmande
af mantal å berörda område, hvilket i likhet med försålda mindre
kronoegendomar iklädes frälse natur,

samt att nämnda köpeskilling må få användas på enahanda sätt, som
är bestämdt i fråga om köpeskillingarna för de hemman och lägenheter,
hvilkas försäljning eger rum jemlikt nådiga brefvet den 29 maj 1874.

De till ärendet hörande handlingar skola Riksdagens vederbörande utskott
tillhandahållas; och Ivongl. Maj:t förblifver Riksdagen med all Kongl.
nåd och ynnest städse välbevågen.

OSCAR.

G. Wennerberg.

Kongl. Majds Nåd. Proposition No 43.

7

Utdrag af protokollet öfver ecklesiastikärenden, hållet inför Hans
Maj:t Konungen i statsrådet å Stockholms slott den 18
april 1890.

Närvarande:

Hans excellens herr statsministern friherre Åkerhielm,

Hans excellens herr ministern för utrikes ärendena grefve Lewenhaupt,
Statsråden: friherre von Otter,

Wennerberg,
friherre Palmstierna,
friherre von Essen,
friherre Åkerhielm,

Östergren,

Groll,

Wikblad.

N:o 38.

Departementschefen, statsrådet Wennerberg anförde härefter:

»Hos Eders Kongl. Maj:t har Bjufs församling i underdånighet anhållit,
att från utarrenderade förra fanjunkarebostället 7/ig mantal Bjuf n:o
3 (förr n:o 16) måtte få till fattighustomt afsöndras ett område af 67 ar
20 qvadratmeter, hvilket för närvarande till största delen innehafves af församlingen
för samma ändamål efter öfverenskommelse med egendomens arrendator,
mot erläggande på en gång af en lösesumma, beräknad efter kapitalisering
af den afgäld, som vid en den 17 mars 1885 af kommissions -

8

Kongl. Ma,j:ts Nåd. Proposition No 43.

landtmätaren T. F. Röing med biträdande gode män förrättad uppmätning
af området föreslagits, eller 20 kubikfot korn för tunnland räknadt; varande
vid ansökningen fogade transsumt af protokollet vid nämnda förrättning
äfvensom karta öfver ifrågavarande jordområde.

Efter nådig remiss hafva underdåniga yttranden i ärendet afgifvits dels
af kronofogden i orten, dels af tillförordnade domänintendenten i Malmöhus
län, dels, efter församlingens hörande, af Eders Kong!. Maj:ts befallningshafvande
i länet, dels ock af domänstyrelsen.

Kronofogden har meddelat, att den till utbrytning föreslagna jorden
utgjorde boställets nordöstra del, begränsad i norr af allmän landsväg, i
öster af egendomen Olstorp, i söder af HelsingborgHesslebolms jernväg
samt i vester af ett jordområde, som upptages af banvaktarestuga vid jernvägen;
att brukningen af bostället ej blefve i någon mån försvårad, om
afsöndringen verkstäldes; att platsen, som utgjordes af åker, till jordmånen
bestode af lera på sandbotten och således ej vore af bästa beskaffenhet, men
likväl af medelmåttig bördighet; samt att kronofogden icke både något att
påminna mot ansökningen. Han bar tillika bemstält, att afgälden för lägenheten
i dess helhet måtte bestämmas till (J hektoliter korn, som med beräkning
af 7 kronor 52 öre för hektoliter, utgörande det i länets markegångstaxa
för sistlidna år faststälda medelmarkegångspris, motsvarade i penningar
67 kronor 68 öre, och att således enligt nådiga cirkuläret den 6 december
1878 köpeskillingen för lägenheten måtte bestämmas till tjugu gånger
detta belopp eller 1,353 kronor 60 öre, att af församlingen på en gång
erläggas, när området tillträddes, hvilket, derest afsöndringen komme till
stånd, ansåges lämpligast böra ske den 14 mars 1891, vid hvilken tid nu
löpande arrendeperiod utginge.

Tillförordnade domänintendenten har upplyst, att å det område, som den
vid ansökningen fogade kartan upptoge, funnos förutom den af Bjufs församling
för närvarande disponerade lägenhet tre af husmän bebodda lägenheter
med en ytvidd af tillsammans omkring 9 ar, och att församlingen för den
jord, densamma innehade, till arrendator!! årligen erlade 55 kronor. Emot
den föreslagna afsöndringen vore icke något att anmärka, helst om den
skulle omfatta hela det å kartan upptagna området, som jemte en till ban- *
vaktstuga upplåten trekant genom jern vägen redan förut vore helt och hållet
afskuret från boställets öfriga egor. Det kunde emellertid ifrågasättas, om
ej de tre husmännens rätt borde tagas i betraktande, då tillförordnade domänintendenten
hölle troligt, att vid egendomens förestående utarrendering, derest
ej afsöndringen komme till stånd, ifrågavarande personer och deras hustrur,

9

Kong!. Maj:ts Nåd. Proposition No 43.

med anledning af nådiga bref vet den 18 maj 1888, skulle få sig mot afgäld
tillförsäkrad besittningsrätt till lägenheterna under sin lifstid, hvarför tillförordnade
domänintendenten hemstält, huru vida icke sådan förmån kunde
dem beredas, äfven om lägenheten afsöndrades, och för sådant fall föreslagit,
att hvar och en skulle erlägga samma årliga afgift, som vid nyligen hållen
arrendevärdering för honom bestämts. Det af kronofogden föreslagna inlösningspriset,
1,353 kronor 60 öre, syntes tillförordnade domänintendenten
någorlunda motsvara lägenhetens värde; dock ansåge han, att utom lösesumman
en årlig afgäld, motsvarande de på det till afsöndring afsedda området
belöpande onera, borde derifrån utgå till stamhemmanet.

Bjufs församling, hörd öfver hvad som i kronofogdens och tillförordnade
domänintendentens utlåtanden blifvit anfördt, har enligt protokoll vid kommunalstämma
den 18 sistlidne januari förklarat, att ansökningen afsåge förvärfvande
af jemväl de delar af ifrågavarande jordområde, som för närvarande
brukades af husmän, och att stämman icke hade något att erinra mot den
af kronofogden föreslagna köpeskillingen, men anhölle, att, derest afsöndringen
medgåfves, särskildt hemmantal måtte blifva det afsöndrade området
åsatt.

Eders Kongl. Maj:ts befallningshafvande i Malmöhus län har, då församlingen
förklarat sig villig att erlägga den föreslagna köpesumman, 1,353
kronor 60 öre, hvilket belopp Eders Kongl. Maj:ts befallningshafvande på
grund af jordmånens mindre goda beskaffenhet ansett vara fullt tillräckligt,
och då genom den ifrågasatta afsöndringen brukningen af bostället icke
komme att i någon mån försvåras, underdånigst hemstält, det Eders Kongl.
Maj:t täcktes medgifva, att ifrågavarande lägenhet finge af församlingen inköpas
mot den föreslagna köpesumman, att erläggas på en gång, med tillträdesrätt
den 14 mars 1891; hvarjemte Eders Kongl. Maj:ts befallningshafvande,
som med hänsyn till lägenhetens ringa areal icke ansett lämpligt,
att särskildt hemmantal åsattes densamma, hemstält, att, derest köpet komme
till stånd, årlig afgäld sedermera måtte i laga ordning bestämmas för lägenheten,
att i kronans räkenskaper redovisas.

Domänstyrelsen erinrar till en början, hurusom Bjufs'' församling år
1885 gjort underdånig ansökning om rätt att tillösa sig samma område,
som nu åsyftas. Fögderiförvaltningen hade då föreslagit den årliga afgälden
till 30 kubikfot korn för tunnlandet, hvilken afgäld, efter förvandling i penningar,
enligt det genom förordningen angående förändring af grundräntor
och kronotionde den 23 juli 1869 faststälda medelmarkegångsvärde, motsvarade
48 kronor 60 öre, samt hemstält, att, då, med beräkning af denna
Bih. till Riksd. Prof. 1890. 1 Sami. 1 Afä, 26 Käft. 2

10

Kongl. Maj:ts Nåd. Proposition No 43.

afgäld tjugu gånger, köpeskillingen för kela området skulle utgöra 1,321
kronor 31 öre, denna summa måtte bestämmas såsom vederlag för området.
I det underdåniga utlåtande, som den 11 december 1885 afgafs af domänstyrelsen
med anledning af sistnämnda ansökning, anförde domänstyrelsen,
att styrelsen, lika med Eders Kongl. Maj:ts befallningshafvande, ansåge
köpeskillingen böra grundas å värdet af den utaf fögderiförvaltningen föreslagna
afgäld, 30 kubikfot korn för tunnlandet, men att anledning ej syntes
förefinnas att vid sättande af berörda värde frångå den f ör van dlin gsgrund,
som förut i likartade fall blifvit följd, eller senast faststälda medelmarkegångspris,
hvadan och enär detta då vore 2 kronor 19 öre eller 57 öre
högre än det af fögderiförvaltningen använda värde, den köpeskilling, församlingen
enligt domänstyrelsens åsigt borde utgifva, med tillämpning af
den i nådiga cirkuläret den 6 december 1878 omförmälda grund, utgjorde
1,786 kronor 21 öre. Församlingen förklarade sig emellertid icke kunna för
ifrågavarande område erlägga högre belopp än 1,321 kronor 31 öre; och
då Eders Kongl. Maj:t vid ärendets föredragning den 12 mars 1886 fann
församlingens anbud oantagligt, förföll frågan.

Domänstyrelsen har nu, liksom förra gången, med afseende på det
ändamål, hvarför ifrågavarande område skulle begagnas, och då det, enligt
hvad upplyst blifvit, kunde utan ringaste olägenhet för brukningen af egendomen
i öfrigt derifrån skiljas, tillstyrkt, att området måtte af församlingen
få inlösas, hvilket domän styrelsen anser böra ske genom erläggandet vid
arrendeperiodens utgång den 14 mars 1891 af den köpeskilling, som varder
bestämd. Den af myndigheterna nu förordade, af församlingen godkända
lösesumman vore visserligen lägre än den, som af domänstyrelsen förut föreslagits,
men med hänsyn till det prisfall å jord, som sedan dess otvifvelaktigt
inträdt, har styrelsen ej något att erinra mot den nu ifrågasatta lösesummans
belopp. Hvad tillförordnade domänintendenten hemstält derom,
att innehafvarne af de på området befintliga tre husmanslägenlieterna skulle
vid öfverlåtelsen till församlingen förbehållas besittningsrätt till lägenheterna
under sin och sina hustrurs lifstid mot erläggande åt årlig afgäld, bär domänstyrelsen
ej biträdt, då ifrågavarande lägenheter tillkommit utan vederbörligt
tillstånd och det ej vore sannolikt, att församlingen skulle underkasta sig en
sådan inskränkning i dispositionsrätten öfver området, åtminstone ej utan
väsentlig nedsättning i lösesumman. Beträffande frågan huru, i händelse
afsöndringen medgåfves, förhållandet mellan det afsöndrade området och
stamhemmanet i afseende på detta åliggande onera skulle ordnas, antingen
för det förra borde erläggas afgäld eller, såsom församlingen hemstält, för -

11

Kongl. Ma,j:ts Nåd. Proposition N:o 43.

delning af mantalet ega rum, har domänstyrelsen ej funnit någon olägenhet
för kronan vara förenad med ett tillmötesgående af församlingens önskan i
detta afseende, utan tvärt om ansett härigenom åstadkommas större reda, då
efter mantalsfördelningen de särskilda delarne af hemmanet finge hvar för
sig utgöra de å hvarje del belöpande onera och i kronoräkenskaperna ej behöfde
debiteras särskild afgift för det försålda området; dock borde, i händelse
man talsfördelning skedde, kostnaden derför drabba församlingen, hvars
andel i hemmanet emellertid syntes i likhet med försålda mindre kronoegendomar
böra iklädas frälse natur. Slutligen har domänstyrelsen hemstält,
att den inflytande lösesumman måtte på samma sätt som köpeskillingar för
försålda mindre kronoegendomar användas till inköp för kronans räkning af
skogbärande eller till skogsbörd tjenlig mark.

På grund af hvad sålunda förekommit får jag, efter samråd med chefen
för finansdepartementet, hemställa, det Eders Kongl. Maj:t täcktes föreslå
Riksdagen att medgifva,

att från indragna fanjunkarebostället 7/ie mantal Bjuf n:o 3 (förr n:o
16) må till Bjufs församling för ofvan omförmälda ändamål för alltid upplåtas
ifrågavarande jordområde om 67 ar 20 qvadratmeter, mot vilkor att
församlingen dels vid nu löpande arrendeperiods utgång den 14 mars 1891
i länets ränteri såsom köpeskilling inbetalar ett belopp af 1,353 kronor 60
öre, dels ock bestrider all kostnad för bestämmande af mantal å berörda
område, hvilket i likhet med försålda mindre kronoegendomar iklädes frälsenatur,

samt att nämnda köpeskilling må få användas på enahanda sätt, som
är bestämdt i fråga om köpeskillingarna för de hemman och lägenheter, hvilkas
försäljning eger rum jemlikt nådiga brefvet den 29 maj 1874.»

På tillstyrkan af statsrådets ö frige ledamöter täcktes
Hans Maj:t Konungen bifalla hvad departementschefen
sålunda hemstält; och skulle proposition till Riksdagen
aflåtas af innehåll bilagan B vid detta protokoll utvisar.

Ex protocollo

Alfred Zimmerman.

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.