Kongl. Maj:ts Nåd. Proposition N:o 4.3

Proposition 1893:43

Kongl. Maj:ts Nåd. Proposition N:o 4.3.

15

N:o 43.

Kongl. Mafl.ts nådiga proposition till Riksdagen med förändrad

stat för flottans sjömanskår; gifven Stockholms

slott den 24 februari 1893.

Under åberopande af bilagda statsrådsprotokoll öfver sjöförsvarsärenden

vill Kongl. Maj:t föreslå Riksdagen:

att Riksdagen måtte godkänna förändrad stat för flottans på det

i samma protokoll omförmälda sätt omorganiserade sjömanskår, sådan

denna stat finnes protokollet bifogad, att tillämpas i den mån, de föreslagna

förändringarne i kårens organisation låta sig genomföras.

Kongl. Magt förblifver Riksdagen med all kong! nåd och ynnest

städse väl bevågen.

OSCAR.

J. Christer sou.

16

Kongl. Maj:ts Nåd. Proposition N:o 43.

Utdrag af protokollet
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.