Kongl. Maj:ts Nåd. proposition No 44

Proposition 1890:44

Kongl. Maj:ts Nåd. proposition No 44.

1

N:o 44.

Kongl. May.ts nådiga proposition till Riksdagen, angående anvisande

af medel för inköp af jernvägen mellan Luleå

och norska gränsen; gifven Stockholms slott den 2 maj

1890.

Under åberopande af bifogade protokoll öfver civilärenden för

denna dag vill Kongl. Maj:t härmed föreslå Riksdagen

att, på det Kongl. Maj:t må blifva i tillfälle att för statens räkning

för en köpeskilling af högst 6,750,000 kronor och på de vilkor

i öfrig!, Kongl. Maj:t bestämmer, inköpa jernvägen mellan Luleå och

gränsen mot Norge med alla dertill hörande byggnader och öfriga för

trafikens behof utförda anläggningar jemte den vid jernvägen befintliga

rullande materiel, som, vid eu af maskiningeniören Y. L. Klemming i
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.