Kongl. Maj:ts Nåd. Proposition N:o 44

Proposition 1895:44

Kongl. Maj:ts Nåd. Proposition N:o 44.

1

N:o 44.

Kongl. Maj:ts nådiga proposition till Riksdagen, angående förskott
för bestridande af kabinettskassans utgifter, gifven Stockholms
slott den 22 mars 1895.

Under åberopande af bilagda utdrag af protokoll öfver utrikesdepartementsärenden
vill Kongl. Magt härmed föreslå Riksdagen att medgifva,
att, så länge sådant till följd af uteblifna bidrag från Norge till
kabinettskassan varder erforderligt och intill dess nytt beslut i ämnet kan
varda fattadt, statskontoret må af under händer varande medel på reqvisition
af ministern för utrikes ärendena utbetala intill ett belopp af 15,300
kronor i månaden, att användas till bestridande af sadana utgifter från
kabinettskassan, som beräknats skola gäldas med anslag från Norge.

Kongl. Maj:t förblifver Riksdagen med all kongl. nåd och ynnest
städse välbevågen.

OSCAR.

C. Lewenhaupt.

Bih. till Riksd. Prot. 1895. 1 Sami. 1 Afd. 38 Haft. (N:o 44.)

2

Körtel. Maj:ts Nåd. Proposition N:o 44.

Utdrag af ''protokollet öfver utrikesdepartementsärenden, hållet inför
Hans Maj:t Konungen i statsrådet å Stockholms slott den
22 mars 1895.

Närvarande:

Hans excellens herr statsministern Boström,

Hans excellens herr jninistern för utrikes ärendena grefve Leweniiaupt

Statsråden: friherre Akerhielm,

Östergren,

Groll,

WlKBLAD,

Gilljam,
friherre Rappe,

Christerson,

Wersåll.

l:o.

Hans excellens herr ministern för utrikes ärendena anförde i underdånighet: »Sedan

anmäldt blifvit, att norska medel icke funnes att tillgå för
de sedan den 1 juli 1894 eller början af nu löpande norska budgettermin
till betalning från kabinettskassan för löner och andra utgifter förfalhm
belopp, har Eders Kongl. Maj:t den 6 augusti 1894 dels i svenskt
statsråd _ behagat förklara, att, derest beslut komme att fattas om förskott
för kabinettskassans räkning af belopp, som beräknats skola gäldas med
anslag från Norge, detsamma finge utgå från statskontoret af under händer
varande medel, dels i sammansatt statsråd beslutit, att hela det belopp,
som i de ar 1894 för Riksdag och Storting förelagda propositioner beräknats
för utgifter från kabinettskassan, skulle tills vidare hållas utrikesdepartementet
till banda, endast med den inskränkning att för utgifterna

3

Kongl. Maj:ts Nåd. Proposition N:o 44.

till beskickningen i Wien, i enlighet med det af Eders Kongl. Maj:t
den 4 december 1893 fattade beslut, samt för hemliga utgifter endast
påräknades de af svenska Riksdagen anslagna belopp, samt bemyndigat
ministern för utrikesärendena att, med iakttagande af nyssnämnda inskränkning
beträffande omkostnaderna för beskickningen i Wien samt förekommande
utgifter under anslagsrubriken »hemliga utgifter», tills vidare af
förskottsmedel från statskontoret bestrida hvad i öfrigt beräknats skola gäldas
med anslag från Norge, intill ett belopp af 15,300 kronor i månaden.

Utrikesdepartementet, som, efter det att rättighet till förskott sålunda
medgifvits, tdl en början var i tillfälle att bestrida kabinettskassans
ifrågavarande utgifter med medel, hvilka till utrikesdepartementets disposition0
funnes i riksbanken innestående, uppbar den 1 december 1894
af statskontoret ett förskott af 91,800 kronor, motsvarande hvad af
kabinettskassans utgifter för senare halfåret 1894, efter 15,300 kronor i
månaden, skolat gäldas med anslag från Norge, bch med anmälan härom
har jag vid föredragning i svenskt statsråd den 14 nästlidne januari
yttrat, att jag för det dåvarande icke ansåge mig böra göra någon hemställan
rörande betäckande af detta förskott, då dels departementet för det
inre i det vid protokollet i sammansatt statsråd den 22 sistlidne .december
fogade utdrag ur departementets till grund för Eders Kongl. Maj:ts beslut
i norskt statsråd den 15 i samma månad liggande betänkande, bland annat,
förklarat sig vilja i sammanhang med det underdåniga betänkande, som
det komme att afgifva angående budgeten för året 18951896 rörande
utgifterna till diplomatiska ärenden, inkomma med underdånigt förslag
om, att för nästa Storting framlades kongl. proposition, att de af svenska
statsmedel i förbindelse med beslutet af den 6 augusti sistlidet ar bestridda
utgifter, utan hänsyn till att beskickningen i Wien förklarats skola
upprätthållas, beviljades att utgå af den norska statskassan, dels ock Eders
Kongl. Maj:t beslutit att för nästa norska budgettermin äska det af mig
föreslagna norska bidraget till kabinettskassan.

Sedan dess har Eders Kongl. Maj:t den 18 sistlidne januari till norska
Stortinget ahåtit förnyad nådig proposition angående det från Norge beräknade
bidraget för utgifter från kabinettskassan för budgetåret 189495,
och förslag har blifvit framstäldt i Stortinget att företaga denna fråga
till behålltfling under innevarande mars månad, men Stortinget har uppskjutit
behandlingen till instundande maj månad.

Stortinget har icke heller ännu behandlat den innevarande år afgifna
nådiga propositionen om anslag till utrikesdepartementet för nästa norska
budgettermin 1 juli 189530 juni 1896, och då det icke.synes antagligt,
att Stortinget skulle komma att behandla denna proposition annat än i

4

Kongt. Maj:ts Nåd. Proposition N:o 44.

samband med den till handläggning i maj undanskjutna frågan om bidraget
till kabinettskassan för budgetåret 189495, är det således icke
för närvarande möjligt att förutse, hvarken huruvida de för innevarande
eller de för nästa budgettermin beräknade bidrag från Norge för utgifter
från kabinettskassan komma att erhållas.

Vid sådant förhållande anser jag mig böra hemställa, att nådig framställning
nu matte göras till Riksdagen i fråga om bestridandet af den
del af kabinettskassans utgifter, som varit afsedd att betäckas med bidrag
från Norge, för det fall, att, likasom under nu löpande budgettermin hiR
tills varit förhållandet, äfven framgent och under budgetterminen från och
med den 1 juli 1895 till och med den 30 juni 1896 inga norska medel
skulle blifva att för ändamålet tillgå. Då de utgifter, hvarom här är fråga,
lära böra betraktas såsom förskott, hvilkas återgäldande från Norge motses,
synes det icke, åtminstone för närvarande, böra ifrågasättas, att medel
skulle i form af anslag utaf Riksdagen beviljas vare sig för ersättande af
redan,. på grund af Eders Kongl. Majrts ofvanberörda beslut af den 6
augusti 1894, från statskontoret lemnade förskott eller för bestridande af
de utgifter af enahanda beskaffenhet, hvilka framgent kunna blifva erforderliga,
utan torde det vara lämpligast, att Riksdagens medgifvande begäres
att fortfarande härtill förskottsvis få disponera medel.

Jag hemställer alltså i underdånighet, att Eders Kongl. Maj:t måtte
i nådig proposition äska Riksdagens medgifvande, att, så länge sådant, till
följd af uteblifna bidrag från Norge till kabinettskassan, varder erforderligt,
och intill dess nytt beslut i ämnet kan varda fattadt, statskontoret
må af under händer varande medel på reqvisition af ministern för utrikes
ärendena utbetala intill ett belopp af 15,300 kronor i månaden, att användas
till bestridande af sådana utgifter från kabinettskassan, som beräknats
skola gäldas med anslag från Norge ».

Till denna af statsrådets öfrige ledamöter tillstyrkta
hemställan behagade Hans Maj:t Konungen
lemna nådigt bifall; och skulle nådig proposition af den
lydelse, bilagan till detta protokoll utvisar, till Riksdagen
aflåtas.

Ex protocollo

G. Stråle.

Stockholm, Ivar Hteggströms boktryckeri, 1895.

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.