Kongl. Maj:ts Nåd. Proposition No 49

Proposition 1893:49

Kongl. Maj:ts Nåd. Proposition No 49.

1

N:o 49.

Kongl. Maj:ts nådiga proposition till Riksdagen angående ändring

i §§ 13 och 17 af lagen om rikets mynt den 30 Maj

1873; gifven Stockholms Slott den 10 Mars 1893.

Under åberopande af bifogade protokoll öfver finansärenden för

denna dag, vill Kongl. Maj:t härmed föreslå Riksdagen att för sin del

besluta, att §§ 13 och 17 i lagen om rikets mynt den 30 Maj 1873,

sistnämnda § sådan den lyder enligt Kongl. kungörelsen den 17 Mars

1876, skola erhålla följande förändrade lydelse:

§ 13.

Myntstycke af guld — — — — — lagligt betalningsmedel.

Vanstälda eller skadade svenska myntstycken af silfver eller brons

må dock på sätt och tid, hvarom Konungen särskildt förordnar, af myntverket

inlösas till fulla
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.