Kongl. Maj:ts Nåd. Proposition N:o 50

Proposition 1891:50

Kongl. Maj:ts Nåd. Proposition N:o 50.

1

J-rt

bifiid i ftJu mouod 10! 1''sii^ini/>lh Juni *j

> äiäb; fblbla nohulnogiU mitt T.ilrinv *«^xrrtih''»firn munn: in

I \ f il i i •• r > • *• \ 0 • , j v

N:o 50.

Kongl. Maj:ts nådiga proposition till Riksdagen, angående upplåtande

af odlingslägenheter å kronoparker i Norrbottens

län; gifven Stockholms slott den 13 Mars 1891.

Under åberopande af bifogade statsrådsprotokoll öfver finans ärenden

för denna dag vill Kongl. Maj:t härmed föreslå Riksdagen att medgifva,

att å kronoparker i Norrbottens län befintliga, till skogstorp tjenliga

lägenheter må, der det för kronoparkens vård och bevakning finnes vara

gagneligt, af Domänstyrelsen på viss bestämd tid, ej öfverstigande tjugu

år, upplåtas
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.