Kongl. Maj:ts Nåd. Proposition N:o 51

Proposition 1893:51

Kongl. Maj:ts Nåd. Proposition N:o 51.

1

N:o Öl.

Kongl. Maj.is nådiga proposition till Riksdagen, angående afsöndring
af jord från indragna militiebostället 1 mantal
Vesterlösa n:o 1 i Östergötlands län; gifven Stockholms
slott den 24 mars 1893.

Med åberopande af bilagda protokoll öfver ecklesiastikärenden vill
Kongl. Maj:t härmed föreslå Riksdagen att medgifva,

att från indragna kornettsbostället 1 mantal Vesterlösa n:o 1 i Vesterlösa
församling af Östergötlands län må till nämnda församling till plats för
skolträdgård för alltid upplåtas ett af kommissionslandtmätaren Reinh. Ljungdahl
å karta affattadt och beskrifvet område af 20 ar mot en köpeskilling
af 160 kronor, med rättighet för församlingen att tillträda området den 14
mars 1895 eller dessförinnan, om öfverenskommelse derom med egendomens
arrendator kan träffas, samt under vilkor att församlingen dels senast den
14 mars 1895 till länets ränteri inlevererar köpeskillingen, dels ock uppsätter
och för all framtid underhåller erforderligt stängsel kring området; samt

att den inflytande köpesumman må få användas på enahanda sätt, som
är bestämdt i fråga om köpeskillingarna för de hemman och lägenheter,
hvilkas försäljning eger rum jemlikt nådiga brefvet den 29 maj 1874.

De till ärendet hörande handlingar skola Rikdagens vederbörande utskott
tillhandahållas, och Kongl. Maj:t förblifver Riksdagen med all Kongl.
nåd och ynnest städse välbevågen.

OSCAR.

Gr. F. Gilljam.

Bill. till Riksd. Prof. 1893. 1 Sami. 1 Afd. 34 Käft- (N:o 51.)

2

Kong!. Maj:ts Nåd. Proposition N:o 51.

Utdrag af protokollet öfver ecklesiastikärenden, hållet inför HansMaj.
t Konungen i statsrådet å Stockholms slott den 24
mars 1893.

Närvarande:

Hans excellens lierr statsministern Boström,

Hans excellens herr ministern för utrikes ärendena grefve Lewenhaupt,.

Statsråden: friherre von Essen,
friherre Akerhielm,

Östergren,

Groll,

Wikblad,

Gilljam,
friherre Rappe,

(Jhristerson.

29:o.

Föredragande departementschefen yttrade härefter:

»Sedan Vesterlösa församling i Östergötlands län å kyrkostämma den
16 maj 1892 uppdragit åt kyrkoherden I. Danell samt skolrådsledamöterna
Anders Petter Ericsson och Carl August Olsson att å församlingens vägnar
hos Eders Kong!. Maj:t göra underdånig framställning om afsöndring från det
inom församlingen belägna f. d. kornettsbostället 1 mantal Vesterlösa n:o 1
af ett jordområde af 20 ar för att användas till skolträdgård, hafva be -

Kongl. Maj:ts Nåd. Proposition N:o 51.

3

malde personer i en till Eders Kongl. Maj:t den 19 december 1892 inkommen
ansökning, med bifogande af utdrag utaf det vid ofvanberörda kyrkostämma
förda protokoll äfvensom en af kommissionslandtmätaren Reinh. Ljungdahl
öfver det till afsöndring ifrågasatta området upprättad karta med tillhörande
beskrifning, i underdånighet anhållit, att Eders Kongl. Maj:t täcktes
till innevarande års Riksdag aflåta nådig proposition, att förenämnda område
måtte för ofvan angifna ändamål upplåtas till Vesterlösa församling helst afgiftsfritt
eller, om sådant ej kunde beviljas, mot en årlig afgäld af 8 kronor
eller deremot svarande lösesumma på en gång.

I detta ärende hafva underdåniga utlåtanden afgifvits ej mindre af
Eders Kongl. Maj:ts befallningshafvande i länet, hvilken i ärendet hört boställets
arrendator P. A. Johansson, vederbörande fögderiförvaltning samt t. f.
domänintendenten, än äfven den 17 innevarande månad af domänstyrelsen,
som dels meddelat, att bostället vore till bemälde Johansson utarrenderadt
intill den 14 mars 1895 mot årligt arrende af 200 kubikfot råg, 200 kubikfot
korn och kontant 461 kronor, samt att vid den arrendevärdering, som
för boställets förnyade utarrendering från sistnämnda dag förrättats den 6
september nästlidna år, boställets bästa åkerjord uppskattats efter ett arrendevärde
af 26 kronor för hektar, dels ock hemstält, att, enär, enligt hvad
handlingarna angåfve, ifrågavarande område om 20 ar kunde utan men för
bostället derifrån afskiljas och den erbjudna afgälden för området, som motsvarade
40 kronor för hektar, syntes vara fullt tillräcklig, detsamma finge
under vissa vilkor för uppgifna ändamålet till församlingen för alltid upplåtas.

Med afseende å hvad i ärendet förekommit får jag, efter samråd med
chefen för finansdepartementet och i öfverensstämmelse med hvad domänstyrelsen
hemstält, tillstyrka, det Eders Kongl. Maj:t täcktes föreslå Riksdagen
att medgifva:

att från indragna kornettsbostället 1 mantal Vesterlösa n:o 1 i Vesterlösa
församling af Östergötlands län må till nämnda församling till plats för
skolträdgård för alltid upplåtas omförmälda område af 20 ar mot en köpeskilling,
motsvarande tjugu gånger den föreslagna afgälden, eller 160 kronor,
med rättighet för församlingen att tillträda området den 14 mars 1895 eller
dessförinnan, om öfverenskommelse derom med egendomens arrendator kan
träffas, samt under vilkor, att församlingen dels senast den 14 mars 1895
till länets ränteri inlevererar köpeskillingen, dels ock uppsätter och för all
all framtid underhåller erforderligt stängsel kring området; samt

att den inflytande köpesumman må få användas på enahanda sätt,
som är bestämdt i fråga om köpeskillingarna för de hemman och lägenheter,
hvilkas försäljning eget- rum jemlik! nådiga brefvet den 29 maj 1874.»

4

Kong1. Maj:ts Nåd. Proposition N:o 51.

På tillstyrkan af statsrådets öfrige ledamöter täcktes
Hans Maj:t Konungen bifalla hvad departementschefen sålunda
hemstält; och skulle proposition till Riksdagen aflåtas
af innehåll, bilagan C vid detta protokoll utvisar.

Ex protocollo
E. Nathorst Böös.

Stockholm, Oskar Eklunds Boktryckeri, 1893.

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.