Kongl. Maj:ts Nåd. Proposition N:o 52

Proposition 1895:52

Kongl. Maj:ts Nåd. Proposition N:o 52.

i

N:o 52.

i; Y" tf . i .si- -

Kongl. Maj:ts nådiga proposition till Riksdagen, angående upplåtelse
åt enskilde af ett invid Jörns jernväg sstation beläget område
af kronoparken Vestra Jörnsmarken i Jörns socken
af Vesterbottens län; gifven Stockholms slott den 15 mars
1895.

I särskilda till Kongl. Maj:t ingifna underdåniga ansökningar hafva
dels handlandena Ch. Forsberg, C. F. Carlberg och C. L. Sjöström, dels jägmästaren
F. O. Bremberg, dels ock handlanden V. Lagerlöf anhållit att invid
Jörns jernvägsstation för bebyggande m. m. erhålla upplåtelse af mark från
kronoparken Vestra Jörnsmarken i Jörns socken af Vesterbottens län.

På grund af särskilda nådiga remisser har domänstyrelsen afgifvit
underdånigt utlåtande öfver berörda ansökningar, dervid styrelsen anfört,
att, då upplåtelse af mark invid nämnda jernvägsstation syntes vara eftersökt
och för den allmänna rörelsen i orten behöflig, men sådan upplåtelse
icke syntes böra medgifvas utan föregående utredning om de lokala och öfriga
förhållanden, som inverkade på ett blifvande stationssamhälles framtida utveckling
och deraf betingade behof af ökadt utrymme, styrelsen ansett sig
böra föranstalta om upprättande af ett fullständigt förslag för ett ordnadt
bebyggande af området i stationens närhet; att på uppdrag af styrelsen jägmästaren
i Skellefteå revir H. Lagerqvist utarbetat ett sådant förslag; samt
att, sedan öfverjägmästaren i Vesterbottens .distrikt och Kongl. Maj:ts befallningshafvande
i länet till styrelsen inkommit med yttranden i ärendet,
styrelsen låtit, med ledning af det utaf Lagerqvist uppgjorda förslaget och
med iakttagande af vissa af Kongl. Maj:ts befallningshafvande deremot framst-älda
anmärkningar, utarbeta en ny tomtregleringsplan.

Enligt sistnämnda regleringsplan, hvilken jemte den af Lagerqvist uppgjorda
planen samt öfverjägmästarens och Kongl. Maj:t-s befallningshafvandes
yttrande af domänstyrelsen till Kongl. Maj:t öfverlemnats, hafva tillsammans
Bih. till Riksd. Prot. 1395. 1 Samt. 1 Afd. 43 Raft. (N:is 52, 53). 1

2 Kong!. Maj:ts Nåd. Proposition No 52.

27 tomtplatser med i regeln en hektars ytvidd för hvarje samt mellanliggande
gator af 15 meters bredd blifvit utlagda å kronoparkens område på ömse
sidor om stationsområdet och jernvägen. Det till upplåtelse sålunda föreslagna
området, hvilket till större delen är skogbeväxt, utgör, oberäknadt
gator eller utfartsvägar, tillhopa 27,95 hektar.

Kongl. Maj.ts befallningshafvande har i sitt ofvanberörda yttrande
anfört, bland annat, att, då platsen omkring Jörns jern vägsstation, hvarest
stambanan korsades af en trafikled af ganska stor betydenhet, nemligen allmänna
landsvägen frän Skellefteå stad genom Skellefteå och Jörns socknar
till Arvidsjaurs socken i Norrbottens län, kunde antagas komma att inom
en ej alltför långt aflägsen framtid blifva jemförelsevis mycket bebyggd, det
vore af största vigt, att en ordentlig plan för upplåtelse af tomter och dessas
bebyggande redan från början uppgjordes och följdes i ordningens och sundhetens
intresse och till förebyggande af framtida kostnader och svårigheter
för platsens reglering; och har Kongl. Maj:ts befallningshafvande hemstält,
att tomter å ifrågavarande invid Jörns jern vägsstation belägna område af
kronoparken Vestra Jörnsmarken måtte få på vissa af Kongl. Maj:ts befallningshafvande
angifna vilkor af enskilde med full eganderätt förvärfvas.

För egen del har domänstyrelsen hemstält, att det å den hos styrelsen
uPPgj01''da tomtregleringsplanen upptagna område, innefattande, utom mark
till utfartsvägar, 27,95 hektar, måtte med undantag af den del deraf, som
ansåges böra afsättas till öppen plats för Jörns stationssamhälles gemensamma
behof att användas till torg och park, fördeladt i tomter på vissa vilkor
till enskilde försäljas.

I afgifvet underdånigt utlåtande har jern vägsstyrelsen, med förmälan
att området för Jörns jernvägsstation med all sannolikhet vore för mycket
lång tid tillräckligt för jernvägstrafikens behof af utrymme derstädes, förklarat
sig icke hafva något att erinra deremot, att den i jernvägsstationens
närhet belägna del af kronoparken till enskilde upplätes i enlighet med
den af domänstyrelsen uppgjorda regleringsplan, men hemstält, att det med
XIV betecknade tomtområdet jemte den mellan detsamma och jernvägsområdet
liggande, till väg afsedda mark, måtte från dylik upplåtelse undantagas
för att framdeles, i den, händelse bibapa från Skellefteå stad eller annan
i dess granskap vid hafvet liggande plats skulle komma att till Jörns station
inledas, för denna jernvägsanläggning vara disponibelt.

Med afseende å hvad i ärendet förekommit vill Kongl. Maj:t härmed
föreslå Riksdagen att medgifva,

dels att det å den sist upprättade tomtregleringsplanen upptagna, invid
Jörns jernvägsstation belägna område af kronoparken Vestra Jörnsmarken,
innefattande, utom mark till utfartsvägar, 27,95 hektar, må från kronoparken

B

Kongl. Maj.ts Nåd. Proposition N:o 52.

afskiljas samt, fördeladt i tomter för bebyggande, åt enskilde med eganderätt
upplåtas under iakttagande,

att förslag till köpeskilling för de särskilda tomterna skall, samtidigt
för alla tomterna, uppgöras af vederbörande revirförvaltare och en af Kongl.
Maj:ts befallningshafvande i länet utsedd lämplig person, hvarvid särskild!
värde bör åsättas å tomt befintlig skog och särskild! värde sjelfva jorden;

att, med undantag af det, område, hvilket enligt Kongl. Maj:ts befallningshafvandes
bepröfvande erfordras till öppen plats för stationssamhällets
gemensamma behof, samt det med XI\r betecknade tomtområdet jemte den
mellan detsamma och jernvägsområdet liggande, till väg afsedda mark, tomterna
må af Kongl. Maj:ts befallningshafvande, till pris motsvarande minst
den på nämnda sätt föreslagna köpeskillingen, upplåtas till den, som hos
Kongl. Maj:ts befallningshafvande anmäler sig till erhållande af sådan tomt
och dervid erlägger värdet för å tomten befintlig skog jemte minst en femtedel
af köpeskillingen för jorden;

att den, åt hvilken tomt upplåtes, skall vara skyldig att, under iakttagande
af de särskilda föreskrifter, som med afseende å ett ordnadt bebyggande
af stationssamhället kunna varda honom af Kongl. Maj:ts befallningshafvande
vid upplåtelsen meddelade, inom två år från upplåtelsen hafva å
tomten påbörjat samt inom ytterligare tre år fullbordat boningshus, salubod
eller annan dermed jemförlig byggnad, vid äfventyr, om det försummas, att
tomtinnehafvaren skall vara sin rätt till tomten och den derför erlagda andel
af köpeskillingen förlustig;

att tomtinnehafvare, så snart han inom den förelagda tiden af fem år
fullgjort hvad honom i fråga om tomtens bebyggande åligger, skall vara
skyldig erlägga återstoden af köpeskillingen vid enahanda påföljd för uraktlåtenhet
häraf, som för försummad byggnadsskyldighet är stadgad; samt

att, sedan byggnadsskyldigheten blifvit behörigen fullgjord och köpeskillingen
till fullo guldits, köpebref å tomt må af Kongl. Maj:ts befallningshafvande
för tomtinnehafvare utfärdas;

dels ock att. köpeskillingarna för tomterna ma på samma sätt som
köpeskillingarna för försålda mindre kronoegendomar användas till inköp för
kronans räkning af skogbärande eller till skogsbörd tjenlig mark.

De till ärendet hörande handlingar skola Riksdagens vederbörande
utskott tillhandahållas; och Kongl. Maj:t förblifver Riksdagen med all kongl.
nåd och ynnest städse välbevågen.

OSCAR.

Claes Wersäll.

4

Kongl. Maj.ts Nåd. Proposition N:o 52.

J >

Utdrag af protokollet öfver finansärenden, hållet inför Hans Maj.t
Konungen i statsrådet å Stockholms slott den 15 mars 1895.

Närvarande:

Hans excellens herr statsministern Boström,

Hans excellens herr ministern för utrikes ärenden grefve Lewenhaupt,

Statsråden: friherre Åkerhielm,

Östergren,

Groll,

Wikblad,

Gilljam,
friherre Rappe,

Christerson,

Wersäll.

Departementschefen, statsrådet Wersäll föredrog vidare:

Särskilda underdåniga ansökningar, deruti dels handlandena Ch. Forsberg,
C. F. Carlberg och C. L. Sjöström, dels jägmästaren F. O. Bremberg, dels
ock handlanden V. Lagerlöf anhållit att invid Jörns jern vägsstation erhålla
upplåtelse af mark från kronoparken Vestra Jörnsmarken i Jörns socken af
Vesterbottens län;

öfver hvilka ansökningar ej mindre domänstyrelsen än äfven jernvägsstyrelsen
afgifvit underdånigt utlåtande, dervid domänstyrelsen bland annat
anfört, att, då upplåtelse af mark invid nämnda jern vägsstation vore för den
allmänna rörelsen i orten behöflig, men sådan upplåtelse icke borde medgifvas
utan föregående utredning om de lokala och öfriga förhållanden, som inverkade
på ett blifvande stationssamhälles framtida utveckling och deraf betingade
behof af ökadt utrymme, styrelsen ansett sig böra föranstalta om upprättandet
af ett fullständigt förslag för ett ordnadt bebyggande af området i stationens
närhet, samt att ett sådant förslag blifvit efter markens affattande å karta
af jägmästaren i Skellefteå revir H. Lagerqvist utarbetadt, men att, sedan

Kongl. Maj.ts Nåd. Proposition N:o 52. 5

öfverjägmästaren i Vesterbottens distrikt och Kongl. Maj:ts befallningshafvande
i länet öfver förslaget afgifvit yttranden, styrelsen låtit med ledning af den
upprättade kartan utarbeta en ny tomtregleringsplan; och hade domänstyrelsen,
med öfverlemnande af denna regleringsplan samt öfverjägmästarens och Kongl.
Maj:ts befallningshafvandes afgifna yttranden, hemstält, att det å regleringsplanen
upptagna området af kronoparken Vestra Jörnsmarken måtte, fördeladt

i tomter, under vissa vilkor till enskilde försäljas.

I sitt ofvanberörda underdåniga utlåtande hade jernvägsstyrelsen förklarat
sig icke hafva något att erinra mot den föreslagna upplåtelsen af mark
invid Jörns jern vägsstation, men hemstält, att det å regleringsplanen med
XIV betecknade tomtområdet jemte den mellan detsamma och jernvägsområdet
liggande, till väg afsedda mark från dylik upplåtelse undantoges
för att framdeles, i händelse bibana från Skellefteå stad eller annan i dess
granskap vid liafvet liggande plats skulle komma att till J örns station inledas,
för denna jernvägsanläggning vara disponibelt.

Statsrådet tillstyrkte, att Kongl. Maj:t, med afseende å hvad i ärendet
förekommit, måtte föreslå Riksdagen att medgifva,

dels att det å den sist upprättade tomtxegleringsplanen upptagna, invid
Jörns jernvägsstation belägna område af kronoparken Vestra Jörnsmarken,
innefattande, utom mark till utfartsvägar, 27,95 hektar, finge från kronoparken
afskiljas samt, fördeladt i tomter för bebyggande, åt enskilda med
eganderätt upplåtas undet iakttagande,

att förslag till köpeskilling för de särskilda tomterna skulle, samtidigt
för alla tomterna, uppgöras af vederbörande revirförvaltare och en af Kongl.
Maj:ts befallningshafvande i länet utsedd lämplig person, hvarvid särskilt
värde borde åsättas å tomt befintlig skog och särskilt värde sjelfva jorden;

att, med undantag af det område, hvilket enligt Kongl. Maj:ts befallningshafvandes
bepröfvande erfordrades till öppen plats för stationssamhällets
gemensamma behof, samt det med XIV betecknade tomtområdet jemte den
mellan detsamma och jernvägsområdet liggande till väg afsedda mark, tomterna
finge af Kongl. Maj:ts befallningshafvande, till pris motsvarande minst den
på nämnda sätt föreslagna köpeskillingen, upplåtas till den, som hos Kongl.
Maj:ts befallningshafvande anmälde sig till erhållande af sådan tomt och
dervid erlade värdet för å tomten befintlig skog jemte minst en femtedel åt
köpeskillingen för jorden;

att den, åt hvilken tomt upplätes, skulle vara skyldig att, under iakttagande
af de särskilda föreskrifter, som med afseende å ett ordnadt bebyggande
af stationssamhället kunde varda honom af Kongl. Maj:ts befallningshafvande
vid upplåtelsen meddelade, inom tvä är från upplåtelsen hafva å tomten
pabörjat samt inom ytterligare tre ar fullbordat boningshus, salubod eller

Kongl. Maj:ts Nåd. Proposition N:o 52.

annan dermed jemförlig byggnad, vid äfventyr, om det försummades, att tomtinnehafvaren
skulle vara sin rätt till tomten och den derför erlagda andel af
köpeskillingen förlustig;

att tomtinnehafvare, så snart han inom den förelagda tiden af fem år
fullgjort hvad honom i fråga om tomtens bebyggande ålåge, skulle vara skyldig
erlägga återstoden af köpeskillingen vid enahanda påföljd för uraktlåtenhet
häraf, som för försummad byggnadsskyldighet vore stadgad; samt

att, sedan byggnadsskyldigheten blifvit behörigen fullgjord och köpeskillingen
till fullo guldits, köpebref å tomt finge af Kongl. Maj:ts befallningshafvande
för tomtinnehafvaren utfärdas;

dels ock att köpeskillingarna för tomterna finge på samma sätt som
köpeskillingarna för försålda mindre kronogendomar användas till inköp för
kronans räkning af skogbärande eller till skogsbörd tjenlig mark.

Hvad statsrådet sålunda hemstält behagade Hans Maj.t
Konungen bifalla; och skulle nådig proposition till Riksdagen

aflåtas åt den lydelse, bilagan---vid detta protokoll

utvisar.

Ex protocollo
Fredrik Zethelius.

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.