Kongl. Maj:ts Nåd, Proposition N:o 55

Proposition 1891:55

12

Kongl. Maj:ts Nåd, Proposition N:o 55.

N:o 55.

Kongl. Maj ds nådiga proposition till Riksdagen, i fråga om ändringar

i nådiga kungörelsen den 11 maj 1883 angående

vilkor en för tidningars och tidskrifters postbefordran;

gifven Stockholms slott den 13 mars 1891-

Under åberopande af bilagda protokoll öfver finansärenden för

denna dag, vill Kongl. Maj:t härmed föreslå Riksdagen att för sin del

besluta,

dels att till § 1 mom. 1 af nådiga kungörelsen den 11 maj 1883

angående vilkoren för tidningars och tidskrifters postbefordran må fogas

följande tillägg:

Å tidning, som utkommer mindre ofta än en gång i veckan, må

prenumeration ske å enahanda vilkor jemväl vid postanstalt å den ort,

der tidningen utgifves;

dels ock att § 3 af samma
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.