Kongl. Maj:ts Nåd. Proposition N:o 57

Proposition 1891:57

Kongl. Maj:ts Nåd. Proposition N:o 57.

1

/• "5 c

N:o 57.

Kongl. Maj ds nådiga proposition till Riksdagen, angående särskild

föryttring af lägenheter från kr ono eg endomar, som

försäljas; gifven Stockholms slott den 10 April 1891.

Under åberopande af bilagda statsrådsprotokoll öfver finansärenden.

för denna dag, vill Kongl. Maj:t härmed föreslå Riksdagen att medgifva,

att, der å kronoegendom, som med tillämpning af gällande bestämmelser

försäljes, finnes lägenhet, hvilken anses kunna, utan att

hufvudgårdens försäljning till skäligt pris derigenom försvåras, från

egendomen afsöndras och särskilt för sig afjttras, på Kongl. Maj:t

må ankomma att utan auktion med full eganderätt upplåta sådan lägenhet

åt innehafvare^ under vilkor,

att,
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.