Kongl. Maj.ts Nåd. Proposition N:o 57

Proposition 1895:57

Kongl. Maj.ts Nåd. Proposition N:o 57.

1

N:o 57.

Kongl. Majits nådiga proposition till Riksdagen, angående jordafsöndring
från förra kronolänsmansbostället Va mantal
Fintorp n:o 1 i Göteborgs och Bohus län; gifven Stockholms
slott den 10 april 1895.

Under åberopande af bifogade protokoll öfver ecklesiastikärenden för
denna dag, vill Kongl. Maj:t härmed föreslå Riksdagen att medgifva:

att ett å en af vice kommissionslandtmätaren Ivan Hedén år 1893
upprättad karta utmärkt område af 69,37 ar af förra kronolänsmansbostället
1/i mantal Fintorp n:o 1 i Tossene socken och Sotenäs härad af Göteborgs
och Bohus län måtte få till tomter för två skolhus jemte lekplaner och
planteringsland för Tossene församling från hemmanet afsöndras för att för
dermed afsedda ändamålet af församlingen tillträdas den 14 mars 1896,
med vilkor att församlingen före tillträdesdagen i länets ränteri inbetalar
208 kronor 11 öre samt att uppsättning och underhåll af stängsel för framtiden
omkring området af församlingen bekostas; äfvensom

att den inflytande lösesumman må på samma sätt som köpeskillingarne
för försålda mindre kronoegendomar användas till inköp för kronans räkning
af skogbärande eller till skogsbörd tjenlig mark.

De till ärendet hörande handlingar skola Riksdagens vederbörande
utskott tillhandahållas; och Kongl. Maj:t förblifver Riksdagen med all Kongl.
nåd och ynnest städse väl bevågen.

'' 1 K) ; i y* . | {

1'',:; OSCAR.

G. F. Gilljam:

Bih. till Riksd. Prof. 1895. 1 Sami. 1 Afd. 47 Haft. (N:is 57, 58.)

2

Kongl. Maj:ts Nåd. Proposition No 57.

Utdrag af protokollet Öfver ecklesiastikärenden, hållet inför Hans Maf.t
Konungen i statsrådet å Stockholms slott den 10 april 1895.

'' ''* . v» i: : v.: . ^ :

Närvarande:

Hans excellens herr statsministern Boström,

Hans excellens herr ministern för utrikes ärendena grefve Lewenhaupt,
Statsråden: friherre Åkerhielm,
östergren,

Groll,

Wikhlad,

'' j 1 "i r

Gilljam,
friherre Rappe,

Christerson,

Wersåll.

..vt;;hi -gm»:1 f ;ht -ta

''crc - t : siloAf ! obm-.Tr.l i&htv

24:o.

![ ]v ;

Härefter yttrade departementschefen:

»Med skrifvelse den 22 februari innevarande år har Eders Kongl. Maj:ts
befallningshafvande i Göteborgs och Bohus län till domänstyrelsen öfverlemnat
en af Tossene församling genom utsedde komiterade gjord underdånig ansökning,
att till tomter för två skolhus jemte lekplaner och planteringsland
måtte från förra kronolänsmansbostället 1/2 mantal Fintorp n:o 1 i Tossene
socken och Sotenäs härad af nämnda län afsöndras ett å den underdåniga
ansökningen bilagd, år 1893 af vice kommissionslandtmätaren Ivan Hedén
upprättad karta utmärkt område om 69,37 ar, bestående af delvis ljung -

3

Kongl. Maj:ts Nåd. Proposition No 57.

bevuxen och delvis sten- och lagbunden betesmark med grund grus- och
sandmylla på grusbotten, emot en af bemälde landtmätare och gode män
föreslagen köpeskilling af 208 kronor 11 öre.

Vederbörande kronofogde har i afgifvet yttrande förmält, att, enligt
erhållna upplysningar, de föreslagna skolhustomterna vore de för ändamålet
mest lämpliga, som i den trakt, hvarest de beslutade skolhusen skulle uppföras,
stode att erhålla, samt att det föreslagna priset, 208 kronor 11 öre,
icke vore för lågt.

Äfven vederbörande folkskoleinspektör har vitsordat, att ifrågakomna
jordområde vore det lämpligaste, som till skolhustomter stode att fa.

T. f. domänintendenten i länet har upplyst, att ifrågavarande område,
bestående af mark af förut omförmäld beskaffenhet, endast vore Renligt till
skogsodling, att detsamma utan olägenhet för hemmanet kunde derifrån afsöndras
samt att det området åsätta värde motsvarade 20 gånger en årlig
afgäld af 15 kronor per hektar, hvilket sistnämnda belopp utgjorde arrendevärdet
af medelmåttig åkerjord; i anseende hvartill t. f. domänintendenten
för sin del förordat bifall till ansökningen.

Eders Kongl. Maj:ts befallningshafvande har likaledes tillstyrkt vidtagande
af åtgärder för vinnande af den utaf Tossene församling sökta afsöndringen
för afsedt ändamål mot den erbjudna köpeskillingen.

Jemväl domänstyrelsen har med öfverlemnande åt de till ^ ärendet
hörande handlingar, den 28 sistlidne februari afgifvit eget underdånigt utlåtande.

Under erinran, det Eders Kongl. Maj:t på statsrådets och chefens för
tinansdepartementet föredragning den 25 sistlidne januari i nådig proposition
föreslagit Riksdagen, att vid försäljning af hemmanet Fintorp visst å en^af
vice kommissionslandtmätaren Ivan Hedén upprättad karta utmärkt område
finge från hemmanet i vederbörlig ordning afsöndras och på angifvet sätt
afyttras, samt att enligt inhemtad upplysning det nu ifrågavarande området
tillhörde den del af hemmanet, som vore afsedd att under de i kongl. brefvet
den 29 maj 1874 omförmälda vilkor försäljas, får jag, i öfverensstämmelse
med livad domänstyrelsen tillstyrkt, i underdånighet hemställa,
att Eders Kongl. Maj:t täcktes i nådig proposition föreslå Riksdagen att
medgifva:

att ofvan omförmälda område af 69,a? ar måtte fä från hemmanet
Fintorp afsöndras för att för dermed afsedda ändamålet af församlingen tillträdas
den 14 mars 1896, med vilkor att församlingen före tillträdesdagen
i länets ränteri inbetalar 208 kronor 11 öre samt att uppsättning och underhäll
af stängsel för framtiden omkring området af församlingen bekostas;
äfvensom

4

Kanal. Maj.ts Nåd. Proposition No 57.

att den inflytande lösesumman må på samma sätt som köpeskillingarna
för försalda mindre kronoegendomar användas till inköp för kronans räkning
af skogbärande eller till skogsbörd tjenlig mark.

Hvad departementschefen sålunda föreslagit behagade
Hans Maj:t Konungen, på tillstyrkan af statsrådets öfriga
ledamöter, gilla; och skulle proposition till Riksdagen
aflatas af den lydelse bilagan vid detta protokoll utvisar.

Ex protocollo:

C. von Schulzenheim.

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.