Kongl. Maj:ts Nåd. Proposition N:o 60

Proposition 1891:60

Kongl. Maj:ts Nåd. Proposition N:o 60.

9

N:o HO.

Kong!. Maf.ts nådiga proposition till Riksdagen angående afsöndring
af jord från indragna militiebostatlet Neder Kjellsby
med Kyrkotegen i Göteborgs och Bohus län: gifven Stockholms
slott den 20 mars 1891.

Med åberopande af bilagda protokoll öfver ecklesiastikärenden för
denna dag vill Kongl. Maj:t härmed föreslå Riksdagen att medgifva,

att från indragna militiebostället 1 V8 mantal Neder Kjellsby med
Kyrkotegen i Jörlanda socken af Göteborgs och Bohus län må till plats
för apotek åt apotekaren J. L. Nordgren för alltid upplåtas ett å eu af
vice kommissionslandtmätaren K. Reenstierna år 1890 upprättad kälta
affattadt jordområde om 24 ar 68 qvadratmeter, med vilkor att Nordgren
senast en månad efter af Kongl. Maj:ts beslut erhållen del i länets ränteri
inbetalar den erbjudna köpeskillingen, tvåhundrafemtio kronor, att Nordgren
eller hans rättsinnehafvare uppsätter och för framtiden underhåller
stängsel mellan berörda område och stamhemmanet, att området skall stå
och svara för det mantal, som på Nordgrens bekostnad kommer detsamma
åsättas, samt att Nordgren skall vara skyldig att hålla nuvarande arrendatorn
skadelös för områdets mistning under löpande arrendeperiod,^

äfvensom att ofvannämnda köpeskilling må få användas på enahanda
sätt, som är bestämdt i fråga om köpeskillingarna för de hemman
och lägenheter, hvilkas försäljning eger rum jemlik! nådiga brefvet den
29 maj 1874.

De till ärendet hörande handlingar skola riksdagens vederbörande
utskott tillhandahållas, och Kongl. Maj:t förblifver Riksdagen med all
kongl. nåd och ynnest städse välbevågen.

OSCAR.

G. Wennerberg.

Bill. till Riksd. Prot. 1891. 1 Sand. 1 Afd. 38 Höft.

2

io

Kongl. Maj:ts Nåd. Proposition N:o 60.

Utdrag af protokollet öfver ecklesiastikärenden, hållet inför Hans
Maj:t Konungen i statsrådet i Stockholms slott den 20
mars 1891.

Närvarande:

Hans excellens herr statsministern friherre Åkerhiehn,

Hans excellens herr ministern för utrikes ärendena grefve Lewenhaupt,
Statsråden: herr friherre von Otter,
herr Wennerberg,
friherre Palmstierna,
friherre von Essen,
friherre Akerhielm,

Östergren,

Groll,

Wikblad.

Departementschefen, statsrådet herr Wennerberg anförde härefter:

»Apotekaren J. L. Nordgren, hvilken genom öppet nådigt bref
den 30 november 1888 fått sig tillagdt personligt privilegium å den
apoteksinrättning, som jemlikt nådiga brefvet den 13 december 1867 borde
inrättas i närheten af den för vederbörande provinsialläkare bestämda
station i Jörlanda socken af Göteborgs och Bohus län, har jemte förmälan
att han icke kunnat genom köp förvärfva för apoteksanläggningen
nödig mark, utan genom aftal med arrendatorn af indragna militiebostället
Neder Ejellsby med Kyrkotegen i nämnda socken E. G. Eöing och med
domänstyrelsens medgifvande fått sig under återstående arrendetiden till
den 14 mars 1895 mot årlig afgäld och på vissa vilkor i öfrigt upplåtet
ett för ändamålet lämpligt område med rak gräns från Jörlanda å till
uppkörsvägen på Kjellsby, der den andra gränsen utgjordes af stora lands -

11

Rongl. Maj ds Nåd. Proposition No 60.

vägen hos Eders Kongl. Maj:t, i syfte att vinna eganderätt till ifrågavarande
område, underdånigst anhållit, att detsamma iinge medelst afsöndring
för alltid till honom upplåtas.

Efter nådig remiss har domänstyrelsen i ärendet infordrat underdåniga
yttranden från Eders Kongl. Maj:ts befallningshafvande i länet,
kronofogden i orten och arrendatorn Röing, af hvilka yttranden framgår,
att den sistnämnde icke haft något att erinra mot bifall till den underdåniga
ansökningen, jemväl om dermed afsåges att Nordgren skulle få
tillträda jordområdet så snart ske kunde och före arrendetidens utgång,
äfvensom att med afseende härå och i betraktande af apoteksinrättningens
gagnelighet för det allmänna, svårigheten att dertill erhålla annan tomt
samt den omständigheten att någon skada för kronoegendomen ej genom
afsöndringen behöfde befaras, Eders Kongl. Maj:ts befallningshafvande och
kronofogden tillstyrkt, att afsöndringen måtte få ega rum, dervid Eders
Kongl. Maj:ts befallningshafvande föreslagit såsom vilkor, bland annat, att
Nordgren förutom den erbjudna köpeskillingen borde, så länge gällande
arrendeaftal varar, till arrendatorn årligen den 2 januari erlägga ett belopp
af 20 kronor; varande af kronofogden meddelad den upplysning, att å området
i fråga ett tidsenligt apotek med stora uppoffringar redan uppförts.

Sedan domänstyrelsen härefter anmodat Eders Kongl. Maj:ts befallningshafvande
att affordra Nordgren karta med beskrifning öfver ifrågavarande
jordområde samt derjemte vederbörligen upprättadt förslag till
ärlig afgäld för detsamma, har med anledning häraf Eders Kongl. Maj:ts befallningshafvande
till styrelsen öfverlemnat dels en af vice koinmissionslandtinätaren
K. lteenstierna år 1890 upprättad karta öfver samma mark jemte
beskrifning, utvisande att den omfattar en ytvidd af 24 ar 68 qvadratmeter
eller 16 kappland, dels ett af vederbörande kronofogde och häradsskrifvare
uppgjordt förslag till afgäld, enligt hvithet afgälden med afseende
å samtliga af hemmanet utgående onera och utskylder, deruti jemväl inbegripen
arrendeafgiften, föreslagits till 4 kronor 10 öre eller motsvarande
58,96 liter kom, hvilken afgäld förrättningsmännen ansett motsvara jemväl
områdets behållna afkastning, dels ock en från Nordgren aflemnad ytterligare
underdånig ansökning att få till sig lösa området på en gång med
tvåhundrafemtio kronor; och har Eders Kongl. Maj:ts befallningshafvande
i särskild skrifvelse till styrelsen förmält sig anse, att afgälden icke borde
bestämmas till högre belopp än den föreslagna och att, då tjugu gånger
detta belopp utgjorde 82 kronor, Nordgrens anbud att för området erlägga
250 kronor vore antagligt.

12

Kongl. Mag ds Nåd. Proposition No 60.

Slutligen har domänstyrelsen i ärendet afgifvit eget underdånigt
utlåtande och dervid meddelat, att Neder Kjellsby med Kyrkotegen om
tillsammans ll/s mantal är genom styrelsens kontrakt den 11 september
1885 utarrenderadt under nio års tid från den 14 mars 1886 till E. G.
Röing; och har styrelsen, då det ändamål, hvarför ifrågavarande jordområde
vore afsedt att användas, torde kunna såsom allmännyttigt anses, då
enligt vederbörande myndigheters intyg fullt lämpligt annat område icke
kunnat erhållas samt då afsöndringen utan olägenhet för hemmanet i öfiigt
kunde ske, ansett sig böra hemställa om nådigt bifall till ansökningen
under vissa vilkor.

På grund af hvad i ärendet förekommit får jag, efter samråd med
chefen för finansdepartementet och i hufvudsaklig öfverensstämmelse med
hvad domänstyrelsen tillstyrkt, i underdånighet hemställa, det Eders Kong!.
Maj:t täcktes föreslå Riksdagen att medgifva,

att från indragna militiebostället Neder Kjellsby med Kyrkotegen
må till plats för apotek åt apotekaren J. L. Nordgren för alltid upplåtas
ifrågavarande jordområde om 24 ar 68 qvadratmeter, med vilkor att Nordgren
senast en månad efter af Eders Kongl. Maj:ts beslut erhållen del i
länets ränteri inbetalar den erbjudna köpeskillingen tvåhundrafemtio kronor;
att Nordgren eller hans rättsinnehafvare uppsätter och för framtiden underhåller
stängsel mellan berörda område och stamhemmanet; att området
skall stå och svara för det mantal, som på Nordgrens bekostnad kommer
detsamma åsättas, samt att Nordgren skall vara skyldig att hålla nuvarande
arrendatorn skadeslös för områdets mistning under löpande arrendeperiod,
äfvensom att ofvannämnda köpeskilling må få användas på enahanda
sätt, som är bestämdt i fråga om köpeskillingarna för de hemman
och lägenheter, hvilkas försäljning eger rum jemlikt nådiga brefvet den
29 maj 1874».

På tillstyrkan af statsrådets öfriga ledamöter täcktes
Hans Maj:t Konungen bifalla hvad departementschefen
sålunda hemstält; och skulle proposition till Riksdagen
aflåtas af innehåll bilagan vid detta protokoll utvisar.

Ex protocollo

II. Westerling.

Stockholm, O. L. Svanbäcks Boktryckeri-Aktiebolag, 1891.

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.