Kongl. Maj:ts Nåd. Proposition N:o 62

Proposition 1891:62

Kongl. Maj:ts Nåd. Proposition N:o 62.

1

N:o 62.

Kongl. Maj:ts nådiga proposition till Riksdagen, angående tillägg

till 7 § i kongl. förordningen angående stänipelafgiften

den 5 september 1890; gifven Stockholms slott den 10

april 1891-

Under åberopande af bifogade statsrådsprotokoll öfver ecklesiastikärenden

för den 31 december 1890 och öfver finansärenden för denna

dag vill Kongl. Maj:t — som, under förutsättning af Riksdagens bifall

till hvad bär nedan föreslås om stämpelfrihet i vissa fall för utslag i

fattigvård smål, är sinnad att låta utfärda eu författning med föreskrift,

att utslag i fattigvård småA af sådan beskaffenhet, som omförmäles i

48 § 1 mom. af kongl. förordningen angående fattigvården den 9 juni

1871, sådant berörda
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.