Kongl. Maj:ts Nid. Proposition N:o 20

Proposition 1890:20

8

Kongl. Maj:ts Nid. Proposition N:o 20.

N:o 20.

Kong!. Majis nådiga proposition till Riksdagen, angående uppförande

af ett kasernetallissement i Jemtland för en artilleridivision;

gifven Stockholms slott den 31 januari 1890.

Under åberopande af bilagda utdrag af statsrådsprotokollet öfver

landtförsvarsärenden för denna dag, vill Kongl. Maj:t härmed föreslå

Riksdagen

att till ett etablissement för en artilleridivision i Jemtland af besparingarna

å anslaget till värfvade garnisonerade truppernas rekrytering

och aflöning anvisa 340,000 kronor.

De till ärendet hörande handlingar skola Riksdagens vederbörande

utskott tillhandahållas; och Kongl. Maj:t, förblifver Riksdagen med all

kongl. nåd och ynnest städse välbevågen.

OSCAR.

Hj. Pahnstierna.

Kongl.
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida