Kongl. May.ts Nåd. Proposition N:o 54

Proposition 1893:54

Kongl. May.ts Nåd. Proposition N:o 54.

1

N:o 54.

.Ujt.i I*j V?» 1 U''l]i >. ; ''i : ,1 > i. J» i -1 *:

itrur/i J JrjiVjv''hir.7 . j rj/'' : \U, »;_ * * i;, l.-i *>f>: s; 5 j >.

Kongl. Maj:ts nådiga proposition till Riksdagen, angående upplåtelse
till Norrköpings stad af mark från indragna hospitalslägenheten
Hospitalsholmen; gifven Stockholms slott den
14 april 1893.

. t r

I en af Kongl. Maj:ts befallningshafvande i Östergötlands län till
Kongl. Maj:t insänd underdånig ansökning hafva stadsfullinägtige i Norrköping
förmält, hurusom den genom Motala ström ledande segelrännan
emellan Norrköping och Bråviken strax nedanför den så kallade Röda
stugan besvärades af två österifrån i strömmen utskjutande landuddar,
hvilka för navigationen medförde stora svårigheter och vådor, som vid enstaka
tillfällen visat sig vara af den beskaffenhet, att uppgående större
fartyg sammanstött med å motsatta sidan af strömmen förtöjda farkoster.
Genom muddringar invid och midtemot dessa uddar hade stadens hamnstyrelse
hittills sökt att åstadkomma på sådant sätt möjliga partiella förbättringar
af segelleden, men dessa förbättringar hade varit långt ifrån
tillfyllestgörande för afhjelpande af svårigheterna, hvilkas betydenhet än
ytterligare framstode i den mån den ständigt ökade dimensionen af till
staden uppkommande fartyg erfordrade ökadt utrymme för obehindrad
navigering. Hamnstyrelsen hade derför låtit genom stadsingeniören B. L.
Hellström upprätta och till stadsfullinägtige aflemnat förslag till utvidgning
af segelleden medelst borttagande af förutnämnda, i strömmen utskjutande
två landuddar. För genomförande af detta förslag erfordrades, att från
indragna hospitalslägenheten Hospitalsholmen finge tagas i anspråk omkring
1 hektar åker och 50 ar äng eller betesmark eller tillsammans omkring 14,000
Bill. till Rilcsd. Prot. 1893. 1 Sami. 1 Afd. 37 Håft. (N:o 54.) 1

2

Kongl. Maj:ts Nåd. Proposition N:o 54.

qvadratmeter mark, som å en ansökningen bifogad, af Hellström upprättad
karta funnes upptagen inom en för utmärkande af segelrännans tillämnade
utvidgning åt öster uppdragen, med Litt. A, B, C, D betecknad linie.

Enär enligt stadsfullinägtiges åsigt ifrågavarande företag obestridligen
vore af den beskaffenhet, att ett allmänt behof derigenom skulle tillgodoses,
på sätt i kongl. förordningen angående jords eller lägenhets afstående
för allmänt behof den 14 april 1866 stadgades, hafva stadsfullmägtige
nu anhållit, att Kongl. Maj:t täcktes förordna, att omförmälda för
arbetets utförande behöfliga jord af kronodomänen Hospitalsholmen måtte
för ändamålet få användas och att samma jord sålunda måtte mot den ersättning
till vederbörande, som i enlighet med berörda kongl. förordning
kunde varda bestämd, till staden för angifna ändamålet varda upplåten.

Jemte den underdåniga ansökningen tillika med ofvanberörda karta
och andra i ansökningen åberopade handlingar har Kongl. Maj:ts befallningshafvande
öfverlemnat underdåniga yttranden i ärendet dels från magistraten
i Norrköping, som, med vitsordande att den ifrågasatta utvidgningen af
segelrännan vore för sjöfartens obehindrade drift högeligen påkallad, tillstyrkt,
att ifrågavarande mark till staden öfverlemnades mot den ersättningtill
nuvarande arrendatorn af Hospitalsholmen under återstående arrendetiden,
som i laga ordning kunde varda bestämd, dels ock från domänintendenten
i Östergötlands län, hvilken jemväl intygat behofvet af segelrännans
utvidgning samt, enär något afsevärdt men ej genom företaget borde tillskyndas
Hospitalsholmen, hemstält om bifall till ansökningen; och har
Kongl. Maj:ts befallningshafvande för egen del med upplysning, att till
ifrågavarande egendom hörde en areal af 61 hektar 96,6 ar, lika med magistraten
och domänintendenten, till ansökningen tillstyrkt bifall.

Efter nådig remiss har domänstyrelsen afgifvit underdånigt utlåtande
i ärendet och dervid meddelat, att förra hospitalslägenheten Hospitalsholmen
vore genom styrelsens kontrakt den 12 december 1890 utarrenderad
till den 14 mars 1912 mot en årlig arrendeafgift af 1,500 kronor,
samt att enligt 15:e punkten i kontraktet arrendatorn vore förbunden att,
der sådant för allmännyttigt ändamål å kronans vägnar fordrades, afstå
lägenheten tillhörig mark mot åtnjutande af minskning i arrendeafgiften,
motsvarande den förlust honom tillskyndades; och har domänstyrelsen, enär
genom hvad i ärendet förekommit, måste anses ådagalagdt, att den utvidgning
af segelleden till Norrköping, som genom bortgräfvande af ifrågavarande
jordområden skulle åstadkommas, vore af behofvet påkallad, hemstält,
att Norrköpings stad måtte berättigas att för angifna ändamålet åt
kronan till sig lösa den Hospitalsholmen tillhöriga mark, som erfordrades
för segelledens förstoring.

Kongl. Maj:ts Nåd. Proposition N:o 54.

3

Med afseende å hvad sålunda förekommit vill Kongl. Maj:t härmed
föreslå Riksdagen att medgifva:

att Norrköpings stad berättigas att mot ersättning,
som bestämmes i enlighet med kongl. förordningen angående
jords eller lägenhets afstående för allmänt behof
den 14 april 1866, till sig lösa den lägenheten Hospitalsholmen
tillhöriga mark, som enligt ofvanberörda karta
erfordras för segelledens derå utmärkta förstoring, med
rättighet för staden att tillträda marken den 14 mars
1894 eller dessförinnan, om öfverenskommelse derom
med lägenhetens arrendator kan träffas, samt med skyldighet
att senast den 14 mars 1894 till länets landtränteri
inleverera löseskillingen, samt

att berörda löseskilling må, på samma sätt som
köpeskillingarne för försålda mindre kronoegendomar,
användas till inköp för kronans räkning af skogbärande
eller till skogsbörd tjenlig mark.

De till ärendet hörande handlingar skola Riksdagens vederbörande
utskott tillhandahållas; och Kongl. Maj:t förblifver Riksdagen med all
kongl. nåd och ynnest städse välbevågen.

OSCAE.

F. von Essen.

* |v <* ...},="" i.'',-;,-,.'',="" ,="" .="" .="">< ,:="" .="" -="">

j:{ r!1 . vi ui. ,.! fr '' ,

rf )<« ..rrufö="" fr»="">'' f . t : , : ; .. ,

1/

1.; n »»

4

Kongl. Maj:ts Nåd. Proposition N:o 54.

Utdrag af protokollet öfver finansärenden, hållet inför Hans
May.t Konungen i statsrådet å Stockholms slott den 14
april 1893.

Närvarande:

Hans excellens herr statsministern Boström,

Hans excellens herr ministern för utrikes ärendena grefve Lewenhaupt,

Statsråden: friherre von Essen,
friherre Akerhielm,

Östergren,

Groll,

Wikblad,

Gilljam,
friherre Rappe,

Christerson.

Departementschefen, statsrådet friherre von Essen föredrog slutligen:

En af stadsfullmägtige i Norrköping gjord, af Kongl. Maj:ts befallningshafvande
i Östergötlands län med underdånig skrifvelse den 2 sistlidne
mars insänd och förordad underdånig ansökning, att Kongl. Maj:t
täcktes förordna, att för utvidgning af segelrännan mellan Norrköping och
Bråviken finge från indragna hospitalslägenheten Hospitalsholmen användas
ett område af omkring 1 hektar åker och 50 ar äng eller betesmark eller
tillsammans omkring 14,000 qvadratmeter mark, som å en ansökningen
bifogad, af stadsingeniören B. L. Hellström upprättad karta funnes upptagen
inom en för utmärkande af segelrännans tillämnade utvidgning åt
öster uppdragen, med Litt. A, B, C, D betecknad linie, och att samma
jord måtte mot den ersättning till vederbörande, som i enlighet med nådiga

5

Kong!. Maj ds Nåd. Proposition N:o 54.

förordningen angående jords eller lägenhets afstående för allmänt behof
den 14 april 1866 kunde varda bestämd, till staden för angifna ändamålet
upplåtas;

öfver hvilken ansökning domänstyrelsen afgifvit infordradt underdånigt
utlåtande.

Med afseende å hvad i ärendet förekommit tillstyrkte statsrådet, att
Kongl. Maj:t måtte i nådig proposition föreslå Riksdagen att medgifva,

att Norrköpings stad berättigades att mot ersättning,
som bestämdes i enlighet med nådiga förordningen
angående jords eller lägenhets afstående för allmänt
behof den 14 april 1866, till sig lösa den lägenheten
Hospitalsholmen tillhöriga mark, som enligt ofvanberörda
karta erfordrades för segelledens derå utmärkta förstoring,
med rättighet för staden att tillträda marken den
14 mars 1894 eller dessförinnan, om öfverenskommelse
derom med lägenhetens arrendator kunde träffas, samt
med skyldighet att senast den 14 mars 1894 till länets
landtränteri inleverera löseskillingen, samt

att berörda löseskilling finge, på samma sätt som
köpeskillingarne för försålda mindre kronoegendomar,
användas till inköp för kronans räkning af skogbärande
eller till skogsbörd tjenlig mark.

Hans Maj:t Konungen behagade i nåder bifalla hvad statsrådet sålunda
tillstyrkt samt förordna, att nådig proposition i ämnet skulle till
Riksdagen aflåtas af den lydelse, bilagan--vid detta protokoll utvisar.

Ex protocollo:

Hugo Malm.

Bih. till Riksd. Prot. 1893.

1 Sami.

1 Afd. 37 Höft.

2

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.