Konvention om social trygghet mellan Sverige och Indien

Proposition 2012/13:117

Regeringens proposition 2012/13:117

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 21 mars 2013

Fredrik Reinfeldt

Ulf Kristersson

(Socialdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås att riksdagen godkänner konventionen om social trygghet av den 26 november 2012 mellan Sverige och Indien. Konventionen innehåller bestämmelser som samordnar de båda ländernas lagstiftning om
ålders-,
efterlevande- och invaliditetspension samt sjuk- och aktivitetsersättning. Vidare föreslås att konventionen införlivas i svensk rätt genom en särskild lag.

Konventionen innebär i princip inga nya åtaganden för svenskt vidkommande. Lagen föreslås träda i kraft den dag regeringen bestämmer.

1

2

Regeringen föreslår att riksdagen

1.godkänner
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämning: 2013-03-25 Bordläggning: 2013-03-26 Hänvisning: 2013-03-27 Motionstid slutar: 2013-04-10

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Förslagspunkter (2)