Kotig!. Maj:ts Nåd. Proposition N:o 46

Proposition 1891:46

Kotig!. Maj:ts Nåd. Proposition N:o 46.

1

N:o 46.

Kongl. Maj:ts nådiga proposition till Riksdagen, med förslag till

lag angående straff för oloflig införsel af skjutvapen eller

ammunition i vissa delar af Afrika; gifven Stockholms

slott den 13 mars 1891.

Med öfverlemnande af statsrådets och högsta domstolens i ärendet

förda protokoll, vill Kongl. Maj:t härigenom, jemlikt 87 § regeringsformen,

föreslå Riksdagen att antaga följande förslag till

Lag, angående straff för oloflig införsel af skjutvapen eller

ammunition i vissa delar af Afrita,

Sedan Kongl. Maj:t med åtskilliga främmande magter afslutat en

konvention, i syfte att medelst gemensamma åtgärder sätta en gräns

för handeln med afrikanska slafvar och bereda skydd för den infödda

befolkningen
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.