Kovgl. Maj:ts Nåd. Proposition N:o 56

Proposition 1895:56

Kovgl. Maj:ts Nåd. Proposition N:o 56.

1

r,-.!/ ''_>!:)/) ii-... fma* !»I u - > .itwi .''-.i - 411. i*I>

> , i:v iiiiiri t r IM: . -.: r 1 * ) t H1 i ioioff:-! i tf - .i > n/i n . ''.rlb/Nd

flit < *="">; Urin. ;r> 1 > f f i: 1.1''IU/i »flin i;:,( III; 1 > slit 1.1'' 1.1.! fl I /I <>*!

Ulf inne ,liiil{>ilj;/i il»/i iriit-iiif <) .''iiytu="" ''ii;="" .="" i="" i!="" '="" 7''iff="" »="">

''»TfijirH ssTg/ur till :: *i> fli; *>- ,tiih:''.-c*b»tö> ti
T »in ! ''juli ! * il I '' ti

>Hi! -stJlit !*[/,VtlfUt it i tf. A

7(l>rV it »J n T > Il:: rt .. *« f * t

i »{.rf tv »

It.i;;i/, .f^it.i/1 tf.

Jl i; f { t f * »i »

N:o 56.

I); it t f / ''."''I IU;!7 .i (J1JI1I >lr»-l ::

fi-* .fl ti ''tillf !.; >f * i; ft

Ttfi t Jliili". i>>r-ri-.vit
.1:111 ti..;!--r i 1 tt»; tiii2iiiit'' t lf''1
ptu-ni lift oi-i i
11! j''.v-1-jii t c,'') 1; / fl . tri.: )):t ;(.!;/

it; 1 J1: s f > W r« ) t» 1111 » i 1 «i ().!:> . : *i) '' i:/m.) > t

tils»in i5 1.i: .; m;* <1 -»ilim*="" h-»{»="" »11;''-="" t!''»=""> b.-J-b» ifii-ni ikii t

Rongl. Maj:ts nådiga proposition till Riksdagen, angående försäljning
till aktiebolaget Visby cementfabrik af ett område
af Visborgs kungsladugård i Gotlands lön; gifven Stockholms
slott den 19 april 1895.

'' / r * ; V''i -fl / j *.[: ! v '' - *7 .1 >,-!'' i-s; i ?. »i ; Jh: i i ''

; v { [*!; \ iv\ Å i V» »* i . »:::} » i''f», \i ir r. i. f J> <- u)|="" !''h="" j}-''="" i''i="" :*="" }»*-,="" ''="" *=""> > ; l i * (i ''* f1 *»

Hos Kongl. Maj:t har styrelsen för aktiebolaget Yisby cementfabrik
i underdånighet anhållit, att, enär bolaget för drifvande af sin vid
Kopparsvik söder om Yisby belägna cementfabrik vore i oundgängligt
behof af utvidgadt område, bolaget måtte få från den intill cementfabriken
gränsande lotten 11:0 1 af Yisborgs kungsladugård för evärdlig tid
friköpa det bergoraråde, som funnes angifvet å eu ansökningen bifogad,
af vice kommissionslandtmätaren Er. Walgrén upprättad karta, mot erläggande
af den köpeskilling, som Kongl. Maj:t efter skedd värdering
kunde finna skäligt bestämma; : ''

Fiffel- nådig remiss < har="" domänstyrelsen="" inhemta!="" och="" med="">
underdånigt utlåtande till Kongl. Maj:t öfverlemnat underdåniga yttranden
öfver den gjorda ansökningen från arrendatorn af ifrågavarande egendom,
vederbörande kronofogde, egarne till ett nedanför det till inköp ifrågasatta
området befintligt vattenverk samt Kongl. Maj:ts befallningshafvande
i Gotlands län; varande vid Kongl. Maj:ts befallningshafvandes berörda
yttrande fogadt instrumentet öfver eu af vederbörande domänintendent
och biträdande uppskattningsmän verkstäld saluvärdering å det område,
som i den underdåniga ansökningen afses.

Bih. till Riksd. Prof. 1895. 1 Sami. 1 Afd. 46 Häft. (N:o 56).

1

2

Kongl. Maj:ts Nåd. Proposition N:o 56.

Af saluvärderingsinstrumentet samt kronofogdens och Kongl. Maj:ts
befallningshafvandes yttranden inliemtas, att ifrågavarande område, som
enligt beskrifningen till ofvannämnda karta innehåller en areal af 8 tunnland
eller 3 hektar 94,9 ar, utgöres af nästan kal kalkhäll, som under
årens lopp å ytan förvittrat och sönderfallit, så att den på några smärre
fläckar blifvit bevuxen med gräs, hvilket lemnar något litet fårbete, att
hvarken odling eller skogsplantering kan å området företagas med utsigt
till framgång, att detsamma är för aflägset beläget från staden Visby för
att lämpa sig till boningsplatser, att områdets egentliga värde ligger i
kalkstenen, hvaraf berget består, samt att, på sätt Kongl. Maj:ts befallningshafvande
framhållit, det äi med afseende å denna omständighet,
som bolaget söker förvärfva området, enär cementfabriken är belägen
alldeles i närheten deraf och således skulle kunna med ringa transportkostnader
tillgodogöra sig kalkstenen, hvartill någon annan spekulant i
trakten ej finnes, då kalkbränning såsom näring på denna ort alldeles
upphört, och riklig tillgång på sten för öfrigt finnes längs större delen
af Gotlands vestkust.

Områdets saluvärde har domänintendenten, särskildt med hänsyn
dertill att cementfabriken visat sig vara af stor nytta för ön, i ty att
den lemnade god arbetsförtjenst åt många arbetare, beräknat efter 120
kronor per hektar eller för hela området till 473 kronor 88 öre, hvaremot
de biträdande uppskattningsmännen uppskattat saluvärdet till 75
kronor för tunnlandet eller till 600 kronor.

Arrendatorn af kungsladugårdslotten har icke haft något att erinra
mot områdets afstående till bolaget och har förklarat sig fullkomligt
belåten, om han i ersättning för markens mistning erhölle ett årligt afdrag
å arrendeafgiften af 20 kronor.

Kronofogden liar förordat bifall till ansökningen, derest köpeskillingen
bestämdes till 600 kronor, hvarjemte lian fästat uppmärksamheten
derpå, att sprängningar och stenbrytningar, som bolaget, om det
blefve egare af området, komme att der vidtaga, möjligen kunde medföra
olägenhet för två nedanför befintliga vattenverk, af hvilka dock det
ena, som vore* beläget på kungsladugårdens egor, utgjordes af en äldre,
sedan länge obegagnad benstamp, som i dess nuvarande skick nästan
vore värdelös.

Egarne till det andra af nämnda vattenverk hafva hemstält, att,
om försäljning af ifrågavarande område, som vore beläget öster och söder
om eu för uppsamling af vatten för verket anlagd damm, komme till

3

Kö»gl Maj:ts Nåd. Proposition N:o 56.

stånd, bland försäljningsvilkoren måtte intagas bestämmelse om skyldighet
för bolaget att tillse, att det, öfver området till förenämnda damm
nu framflytande vatten icke genom sprängning eller stenbrytning å området
beröfvades verkets egare, samt att, om så erfordrades, på egen
bekostnad vidtaga de åtgärder, som för vattnets obehindrade framflytande
till dammen kunde erfordras.

Kongl. Maj:ts befallningshafvande har förklarat sig anse den af
uppskattningsmännen föreslagna köpeskillingen, 600 kronor, mer än tillräckligt
svara mot områdets verkliga värde; och. då dertill komme, att
cementfabriken vore stadens största industriella inrättning och såsom
sådan till stort gagn för orten samt vid sådant förhållande, och då fabriken
torde haft att: kämpa med stora ekonomiska svårigheter, det icke
kunde anses annat än billigt, om kronan, när, såsom nu vore fallet,
sådant kunde ske utan någon uppoffring, lem nafle en uppmuntran åt
stadens enda storindistri, har Kongl. Maj:ts befallningshafvande föreslagit,
att bolaget måtte , få för en köpeskilling af 600 kronor inköpa det ifrågavarande
området, hvarjemte Kongl. Maj:ts befallningshafvande hemstält,
huruvida icke bland försäljnings vilkor eu borde intagas bestämmelse om
en sådan förpligtelse för bolaget i förhållande till egarne af berörda
vattenverk, hvarom de gjort framställning.

För egen del har domänstyrelsen meddelat, att lotten n:o 1 af
Visborgs kungsladugård om 11 mantal med förra hospitalslägenheten
n:o 111 Kohagen med eu ängsribba blifvit, med visst undantag till
exercis- och skjutfält för Gotlands infanteriregemente och Gotlands
artillericorps, genom styrelsens kontrakt den 11 januari innevarande år
utarrenderad till A. Dassow under en tid af tjugu år från den 14 sistlidne
mars mot ett årligt arrende af 1,400 kronor, samt att arrendatorn
enligt samma kontrakt tillförbundits att, derest under arrendetiden Kongl.
Maj:t skulle medgifva upplåtelse till Visby cementfabrik af egendomen
tillhörig jord, afstå densamma mot den afkortning i arrendeafgiften, som
af domänstyrelsen bestämdes; och bär domänstyrelsen hemstält, att, då
ifrågavarande jordområde kunde utan olägenhet för kungsladugårdens
skötsel derifrån afsöndra^ samt ett allmännyttigt företag derigenom befordrades,
Kongl. Maj:t måtte berättiga bolaget att mot eu köpeskilling
af 600 kronor till sig lösa ifrågavarande område med rätt för bolaget
att tillträda området den dag, då köpeskillingen blifvit i länets landtränteri
levererad, och med vilkor i öfrigt, att bolaget skulle vara skyldigt
uppsätta och för all framtid underhålla stängsel omkring området mot

4 Kongl. Maj:ts Nåd. Proposition No 56.

kronans angränsande mark, hvaremot styrelsen, då det icke kunde vara
lämpligt, att kronan vid försäljning af jordegendom inskränkte köparens
fria, förfogande inom lagliga gränser öfver den inköpta egendomen, ansett,
att bland försäljningsvilkoren icke borde intagas föreskrift om några
förpligtelser för bolaget i förhållande till egarne af ofvan omförmälda
vattenverk. .... ,

Med afseende å hvad sålunda i ärendet förekommit, vill Ivongl.
Maj:t härmed föreslå Riksdagen att medgifva,

dels att ifrågavarande område om 3 hektar 94,9 ar af lotten n.o 1
af Visborgs :. kungsladugård må mot en köpeskilling af 600 kronor till
aktiebolaget Visby cementfabrik under eganderätt upplåtas med rätt för
bolaget att tillträda området den dag, köpeskillingen till länets landtränteri
inlevereras,- och med skyldighet för bolaget att uppsätta och för
all framtid underhålla stängsel omkring området mot kronans angränsande
mark,''i i;./i

dels ock att köpeskillingen för området må på samma sätt som
köpeskillingarne för försålda mindre kronoegendomar användas till inköp
för kronans räkning af skogbärande eller till skogsbörd tjenlig mark. v!

M*,,f''* O.mi ''i. * '' 1 '' > > It » iMi (''it '' *1. > - > fI fj I ! IfilUil* »I *

De till ärendet hörande handlingar skola Riksdagens vederbörande
utskott tillhandahållas:; och Kongl., Maj:t förblifver Riksdagen med all
kongk nåd och ynnest städse välbevågen.

- rOOtiuimn in.i o , M i

in

II.; It. frua
- 1 r f- !>rr-* f ;
J '' ii; ,f i fri;,
i Oi.; »rdura ;» i;

.rfiii-iiltd in

dmb.g.;o>l

.i

....

0 S C A K.

" !> MM M.imud,
i- i ! I! f .''i

Ii-ij t J< il="">
.mulluaiU i-.i_; -g

mii

IMIIV

,i 4

ilii

m njif

n;

t»i

Claes Wersåll

; rm \f
''i r r : *

t* r 7,1 :l

i. /iigji iiji -liii

.1 s/ri); . fr; il. .... ...
i;i-{ /1''n il:,!

* 1»i, (i <)j vi="" of=""> i k Tf f;f ; r n y.-t *''fo

jo*- t 1*. *''r *1» J»<-!>

. --''*i> 1:0 f> r

i . A ; b In

J

rf

4 f :

Kongl. Majds Nåd. Proposition N:o 56.

''I-.Ihr liflidfO/l fliH t»f tf < j!="" 1="" *!i="">< ii="" f!="">
Ai>\ uFo-iot ui>rji>rMfit''Kj grind i

År

11> /!

T''i

lA "Mil i
jrilii MiVl >I*

»*«

t.'' 11i{/f *li < alu="">
(dliim

idb fjoll ioiuiifl!''
riddyna J >> t! i J (''

!*><>

ubi;UgiJi.i;l >g/<>
»> -fAsi / i igjJodoiii

>1 Ii; lo i i " > | Hl i~('' '' till

, .(

Utdrag af protokollet öfver finansärenden, hållet inför Hans Maj.t
Konungen i statsrådet å Stockholms slott den 19 april 1895.

N ärvarande:

-j.:.)DU. Hl>w.h»!-f *>«*/fI

Hans excellens herr statsministern Boström,

Hans excellens herr ministern för utrikes ärendena grefve Lewenhaupt,
Statsråden: friherre Åkerhielm,

Groll,

Wikblad,

Gilljam,

Friherre Kappe,

Christerson,

Wer såll.

Chefen för finansdepartementet, statsrådet Wersäll föredrog i
underdånighet en af styrelsen för aktiebolaget Visby cementfabrik i
underdånighet gjord ansökning, att bolaget måtte få från den intill
cementfabriken gränsande lotten n:o l af Visborgs kungsladugård för
evärdlig tid friköpa det bergområde, som funnes angifvet å en ansökningen
bifogad, af vice kommissionslandtmätaren Fr. Walgrén upprättad
karta, mot erläggande af den köpeskilling, som Kongl. Maj:t efter skedd
värdering kunde finna skäligt bestämma;

uti hvilket ärende domänstyrelsen efter vederbörandes hörande
afgifvit infordra dt underdånigt utlåtande.

Bill. till Riksd. Prot. 1895. 1 Sami. I Afl. 46 Höft.

2

6

Kongl. Maj:ts Nåd. Proposition N:o 56.

Med afseende å hvad i ärendet förekommit tillstyrkte statsrådet,
att Kongl. Maj:t täcktes i nådig proposition föreslå Riksdagen att medgifva,

dels att ifrågavarande område om 3 hektar 94,» ar af lotten n:o 1
af Visborgs kungsladugård finge mot en köpeskilling af 600 kronor till
aktiebolaget Visby cementfabrik under eganderätt upplåtas med rätt för
bolaget att tillträda området den dag, köpeskillingen till länets landtränteri
inlevererades, och med skyldighet för bolaget att uppsätta och
för all framtid underhålla stängsel omkring området mot kronans angränsande
mark;

dels ock att köpeskillingen för området finge på samma sätt som
köpeskillingarne för försålda mindre kronoegendomar användas till inköp
för kronans räkning af skogbärande eller till skogsbörd tjenlig mark.

Hvad statsrådet sålunda bemstält behagade Hans
Maj:t Konungen bifalla; och skulle nådig proposition
till Riksdagen aflåtas af den lydelse, bilagan litt.
vid detta protokoll utvisar. , ,.;

.Vnn<>

Ex protocollo
Hjalmar Retlig.

. oyVl moihvi.

Vigi.. // ,-f''i ''r->''iJj!;ä(rti!in;l>!Uoin>iijiii!<''rl> >i/ b

![i;K >/I .lJ* ,i.1::xf!J>1 >"ifjh: > 1;!fj;T

lina

rf! t JO''

, fJiiMiii! J*o»! Kirrfii ojoiu/l utinoo*!};

Stockholm, Nya Tryckeri-Aktiebolaget, 1895. 1 i»:Mi 1

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.