Kulturmiljöns mångfald

Proposition 2012/13:96

prop 2012/13 96

Regeringens proposition 2012/13:96

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 21 mars 2013

Fredrik Reinfeldt

Lena Adelsohn Liljeroth

(Kulturdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen lämnar regeringen förslag till nya nationella mål för kulturmiljöarbetet. Målen ska styra de statliga insatserna på kulturmiljö- området. De ska även kunna inspirera och vägleda politiken i kommuner och landsting.

I propositionen föreslås också ändringar i lagen (1988:950) om kulturminnen m.m. och följdändringar i andra lagar.

Lagens rubrik ändras till kulturmiljölagen. I lagens inledande bestäm- melser tydliggörs lagens syfte och termen kulturminnesvård ersätts av den modernare termen kulturmiljöarbete. Språket
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämning: 2013-03-26 Bordläggning: 2013-03-26 Hänvisning: 2013-03-27 Motionstid slutar: 2013-04-17
Förslagspunkter (11)