Kungl. Marits 'proposition nr 362

Proposition 1942:362

Kungl. Marits ''proposition nr 362.

1

Nr 362.

Kungl. Maj:ts proposition till riksdagen angående anslag
till färdigställande av Sidsjöns sjukhus i Sundsvall;
given Stockholms slott den 5 juni 1942.

Kungl. Majit vill härmed, under åberopande av bilagda utdrag av statsrådsprotokollet
över socialärenden för denna dag, föreslå riksdagen att bifalla
det förslag, om vars avlåtande till riksdagen föredragande departementschefen
hemställt.

GUSTAF.

Gustav Möller.

Utdrag av protokollet över socialärenden, hållet inför
Hans Majit Konungen i statsrådet å Stockholms
slott den 5 juni 1942.

Närvarande:

Statsministern Hansson, ministern för utrikes ärendena Gunther, statsråden

Pehesson-Bramstorp, Westman, Wigforss, Möllrr, Sköld, Eriksson,

Bergquist, Bagge, Domö, Rosander, Ewerlöf.

Efter gemensam beredning med chefen för finansdepartementet anmäler
chefen för socialdepartementet, statsrådet Möller, uppkommen fråga angående
anvisande av ytterligare medel till färdigställande av Sidsjöns sjukhus i
Sundsvall samt anför:

Med bifall till vad i propositionen nr 176/1938 föreslagits beslöt 1938 års
riksdag (skrivelse nr 343), att i Sundsvall skulle i huvudsaklig överensstämmelse
med i statsrådsprotokollet över socialärenden den 3 mars 1938 framlagt
förslag uppföras ett nytt sinnessjukhus för en beräknad kostnad av högst

10,400,000 kronor.

Bihang till riksdagens protokoll 1942. 1 sami. Nr 362.

134S 4!

2

Kungl. Maj:ts proposition nr 362.

För ändamålet anvisades under åren 19381940 tillhopa 7,200,000 kronor.
Dessa medel ha genom särskilda beslut ställts till byggnadsstyrelsens förfogande.

Under hänvisning till de på grund av krisen starkt ökade byggnadskostnaderna
anmälde byggnadsstyrelsen i skrivelse den 30 augusti 1940, att kostnaderna
för byggnadsföretaget i dess helhet dåmera måste beräknas till

11.500.000 kronor, vartill komme kostnaderna för inredande av skyddsrum,

160.000 kronor. För fullföljande av byggnadsföretaget erfordrades sålunda
ytterligare ett belopp örn (11,500,000 + 160,000 7,200,000) 4,460,000 kronor.
Detta belopp vore avsett till uppförande av, bland annat, personalbostäder,
växthus och obduktionsbyggnad.

I proposition, nr 216, till 1941 års riksdag föreslog Kungl. Majit riksdagen
att å kapitalbudgeten, Statens allmänna fastighetsfond, till Vissa byggnadsarbeten
vid statens sinnessjukhus för budgetåret 1941/42 anvisa ett reservationsanslag
av 5,926,000 kronor, varav 4,460,000 kronor voro avsedda för fullbordande
av arbetet med uppförande av Sidsjöns sjukhus. Enligt det vid
propositionen fogade statsrådsprotokollet anförde t. f. chefen för socialdepartementet
bland annat följande:

Byggnadsstyrelsen har med hänsyn till inträdda prisstegringar på byggnadsmarknaden
verkställt en omräkning i vissa delar av de tidigare kostnadskalkylerna
och samtidigt i anledning av erhållet''uppdrag gjort byggnadsförslaget
i avseende å personalbostäderna till föremål för en omarbetning i besparingssyfte.

Börande sistnämnda fråga vill jag erinra örn att 1938 års riksdag vid behandlingen
av förslaget örn ifrågavarande sjukhus uppförande i anslutning
till Kungl. Maj:ts uppfattning uttalade sig för nödvändigheten av en begränsning
och förenkling av det av byggnadsstyrelsen föreslagna bostadsbeståndet
för läkare och övrig personal. Enligt detta styrelsens förslag hade bostädernas
uppförande beräknats draga en sammanlagd kostnad av 2,260,000 kronor. I
det av styrelsen nu framlagda reviderade förslaget har framför allt en förhållandevis
betydande reducering av antalet bostäder vidtagits, varigenom
hithörande byggnadskostnader trots den inträdda prisstegringen ansetts kunna
begränsas till 1,973,000 kronor. Det synes emellertid icke helt uteslutet, att
ytterligare kostnadsminskningar äro möjliga. Jag vill därför förorda, att utlåtande
från 1940 års civila byggnadsutredning inhämtas, innan uppförandet
av personalbostadshusen i den av byggnadsstyrelsen föreslagna omfattningen
påbörjas. Denna omprövning torde jämväl få omfatta förslagen rörande obduktionsbyggnad
och växthus. Jag förutsätter vidare, att byggnadsstyrelsen vid
utförandet av övriga kvarstående arbeten vid sjukhusbygget tillvaratager alla
möjligheter för nedbringande av byggnadskostnaderna,

Biksdagen (skrivelse nr 276) biföll Kungl. Maj:ts i nyssnämnda proposition
framlagda förslag.

Sedan 1940 års civila byggnadsutredning i yttrande den 14 maj 1941 föreslagit
vissa avvikelser från de av byggnadsstyrelsen uppgjorda ritningarna för
byggnadsföretaget, uppdrog Kungl. Majit genom beslut den 28 juni 1941 åt
byggnadsstyrelsen att i huvudsaklig överensstämmelse med de av styrelsen
uppgjorda ritningarna med däri av byggnadsutredningen föreslagna avvikelser
låta för en kostnad av högst 1,555,000 kronor uppföra personalbostäder,

3

Kunell. Maj:ts proposition nr 362.

växthus och obduktionsbyggnad vid Sidsjöns sjukhus i Sundsvall. Tillika
medgav Kungl. Maj:t, att styrelsen skulle härför ävensom för fullföljande av
övriga med uppförandet av nämnda sjukhus förenade arbeten äga använda
utöver tidigare anvisade medel ett belopp av högst 3,897,000 kronor.

På därom av byggnadsstyrelsen i skrivelse den 29 september 1941 gjord
framställning medgav Kungl. Majit genom brev den 17 oktober 1941, att styrelsen
skulle för fullföljande av ifrågavarande byggnadsarbeten äga använda
jämväl återstoden, 563,000 kronor, av det av 1941 års riksdag för ändamålet
anvisade anslaget.

Därmed hade således tillhopa 11,660,000 kronor ställts till byggnadsstyrelsens
förfogande för uppförandet av Sidsjöns sjukhus.

I skrivelse den 29 november 1941 anförde byggnadsstyrelsen härefter,
bland annat, följande:

Styrelsen har redan tidigare framhållit, att den för uppförande av personalbostäder,
växthus och obduktionslokal beräknade kostnaden å 1,555,000 kronor
syntes vara för låg. Styrelsen ansåge sig därför icke kunna igångsätta
dessa arbeten under egen regi vilket system för arbetenas utförande eljest
tillämpades vid byggnadsföretaget utan att dessförinnan genom infordrande
av entreprenadanbud hava erhållit kännedom om den lägsta summa, för vilken
byggnaderna kunde uppföras på entreprenad. Kostnaderna för byggnaderna
uppgå enligt lägsta inkomna anbud vilket vore bindande till och med den
15 december 1941 till ett belopp av 1,815,750 kronor. I denna slutsumma
ingå icke leverans och inläggning av linoleum, erforderliga planerings- och
vägarbeten samt schaktnings- och sprängningsarbeten för utvändiga ledningar.

Samtliga nettokostnader för personalbostäderna, växthuset och obduktionsbyggnaden
kunna, förutsatt att entreprenadsystemet tillämpas, beräknas
till 1,927,750 kronor.

Härtill komma utgifter för administration och oförutsedda arbeten, vilka
böra uppskattas lägst till 8 procent av slutbeloppet.

I skrivelse den 21 april 1941, däri byggnadsstyrelsen hemställt om godkännande
av ritningarna till ifrågavarande byggnader för att arbetena snarast
därefter skulle kunna påbörjas, har byggnadsstyrelsen erinrat, att kostnaderna
för byggnaderna i styrelsens skrivelse den 30 augusti 1940 upptagits till för
bostäderna 1,973,000 samt för växthus och obduktionskapell 145,000 kronor,
således sammanlagt till 2,118,000 kronor. I maj 1941 uppgjordes nya kostnadsberäkningar,
vilka tillställdes 1940 års civila byggnadsutredning. Härvid
förutsattes, att samtliga byggnader, förutom portvaktsbyggnad och obduktionsbyggnad,
skulle uppföras i trä och alla möjligheter till förenklingar iakttagas.
Dessa beräkningar utvisade en slutlig kostnad för byggnaderna, frånsett
utgifter för administration och oförutsedda arbeten, av 1,755,000 kronor.

Hade dessa byggnadsarbeten kunnat igångsättas, såsom byggnadsstyrelsen
planlagt, vid ingången av maj månad 1941, torde flertalet byggnader numera
hava stått färdiga och väsentliga kostnader kunnat besparas. Till nyssnämnda
belopp 1,755,000 kronor böra för arbetenas genomförande i egen regi, vilket
föranleder minsta kostnader, överslagsvis räknat, läggas prisstegringar å
materialier, körslor m. m. med omkring 80,000 kronor och utgifter för arbetenas
bedrivande under ogynnsam årstid med omkring 20,000 kronor. Nettokostnaderna
för byggnaderna skulle sålunda stiga till 1,855,000 kronor.

Såsom styrelsen i skrivelse den 29 september 1941 framhållit har styrelsen
sökt att genom noggrant aktgivande på alla möjligheter begränsa byggnadskostnaderna
till den i skrivelsen den 30 augusti 1940 angivna kostnadsramen

4

Kungl. Maj:ts proposition nr 362.

av 11,660,000 kronor. För en dylik begränsning vore förutom ett i stort sett
oförändrat prisläge förutsättningen, att alla möjligheter till besparingar iakttoges
och att så alltjämt bomme att ske, tills byggnadsföretaget fullbordats.
Sedan den 30 augusti 1940, då denna kostnadsram angavs, hava icke oväsentliga
prisstegringar å materialier m. m. inträtt. Sedan Kungl. Majit fattat beslut
örn sättet för uppförandet av nu förevarande byggnader, ämnar styrelsen
uppgöra en definitiv kostnadskalkyl för byggnadsföretaget och, därest förhållandena
så kräva, hos Kungl. Majit anmäla de kostnader för byggnadsförei>
tagets färdigställande, vilka möjligen erfordras utöver till förfogande ställt
belopp av 11,660,000 kronor.

I anledning av byggnadsstyrelsens framställning förklarade Kungl. Majit
genom brev den 12 december 1941, att beslutet den 28 juni 1941 icke skulle
utgöra hinder för byggnadsstyrelsen att, där så befunnes oundgängligt, uppföra
ifrågavarande personalbostäder, växthus och obduktionsbyggnad till en
kostnad överstigande 1,555,000 kronor.

I skrivelse den 27 april 1942 har byggnadsstyrelsen framlagt definitiva
kostnadskalkyler för uppförandet av Sidsjöns sjukhus. Efter att ha upplyst
att samtliga arbeten beräknades vara avslutade under senare hälften av 1942
anför styrelsen:

Då sålunda den ekonomiska ställningen för byggnadsföretaget nu torde
kunna överblickas, visar det sig vid den detaljerade kostnadskalkyl, som styrelsen
uppgjort, att hittills anvisade medel icke komma att förslå för byggnadsföretagets
fullbordande.

Såsom styrelsen tidigare framhållit har styrelsen genom vittgående besparingsåtgärder
och förenklingar i arbetenas utförande sökt kompensera de
prisstegringar på byggnadsmaterial, som inträtt efter krigsutbrottet och som
alltjämt fortgå. De ursprungligen till 10,400,000 kronor beräknade totalkostnaderna
skulle på grund av dylika fördyringar och med det utförande av byggnaderna,
som ursprungligen avsetts, enligt styrelsens beräkningar ha kommit
att uppgå till 14,000,000 kronor. Genom besparingsåtgärder har styrelsen
emellertid lyckats begränsa denna slutsiffra för byggnadsföretaget till omkring
12,000,000 kronor.

Styrelsens förhoppningar att kunna helt kompensera prisstegringarna ha
svikits på grund av en del förhållanden, som ej kunnat förutses. Sålunda beräknar
styrelsen, att den omständigheten, att frågan örn personalbostäderna
m. m. vid sjukhuset gjordes till föremål för granskning och bearbetning av
1940 års civila byggnadsutredning, föranlett en försening av byggnadsföretagets
slutförande med omkring 9 månader. Denna försening innebär, förutom
merkostnader för själva bostadshusen med 100,000 kronor på grund av
prisstegringar å materialier, körslor m. m. samt utgifter för arbetenas bedrivande
under ogynnsam årstid, jämväl ökade kostnader för administration
och arbetsledning samt fördröjt färdigställande av vägar, stängsel, planeringsarbeten,
yttre ledningar och vissa arbeten även i övriga byggnader, som i
annat fall kunnat samordnas med arbetena för bostadshusen. För bostadshusen
uppkomna merkostnader beräknas härigenom uppgå till sammanlagt

185,000 kronor.

De senaste stränga vintrarna hava vidare förorsakat betydligt stegrade uppvärmningskostnader
i under arbete varande byggnader. Härtill kommer den
uppvärmning, som erfordras under instundande höst och som icke hade erfordrats,
därest byggnadsföretaget icke försenats. Merkostnaden för uppvärmning
beräknas uppgå till 120,000 kronor.

5

Kungl. Maj:ts proposition nr 362.

Ytterligare vill styrelsen framhålla, att ökningen i levnadskostnadsindex
även medfört dyrtidstillägg på till arbetare utgående löner. Hittills har styrelsen
i dyrtidstillägg utgivit ett belopp av i runt tal 136,000 kronor, och styrelsen
beräknar, att detta belopp med nu rådande levnadskostnader kommer
att stiga till 175,000 kronor, innan byggnadsföretaget slutförts.

De totala merkostnaderna uppgå sålunda till (185,000 + 120,000 -f 175,000)

480,000 kronor.

Under förutsättning att inga ytterligare oförutsedda omständigheter inträffa,
som mera väsentligt kunna inverka på den återstående delen av byggnadsföretaget,
kan nyssnämnda belopp anses tillräckligt för byggnadsföretagets
fullbordande.

På grund av vad byggnadsstyrelsen sålunda anfört, får styrelsen hemställa,
att Kungl. Majit måtte från det å tilläggsstat I till riksstaten för budgetåret
1939/40 under kapitalbudgeten anvisade reservationsanslaget till oförutsedda
utgifter till statens affärsverksfonder, statens allmänna fastighetsfond och
fonden för förlag till statsverket till byggnadsstyrelsens förfogande ställa ett
belopp av 480,000 kronor för fullföljande av byggnadsarbetena å Sidsjöns
sjukhus i Sundsvall.

Kostnaderna för uppförande av Sidsjöns sjukhus i Sundsvall beräknades
ursprungligen till 10.4 miljoner kronor. Sedan vintern 19371938, då dessa
beräkningar utfördes, har som bekant en betydande byggnadskostnadsstegring
skett, vilken enbart från sommaren 1939 till hösten 1941 kan skattas till
25 å 30 procent av de omedelbart före krigsutbrottet rådande priserna. Det
är med hänsyn härtill förklarligt, att arbetet icke kunnat slutföras inom den
ursprungligen angivna kostnadsramen.

Riksdagen har hittills för ändamålet anvisat tillhopa 11,660,000 kronor; av
denna summa hänför sig emellertid ett belopp av 160,000 kronor till ett från
början ej förutsett behov, nämligen inrättandet av skyddsrum. Med statsmakternas
godkännande ha de från början beräknade kostnaderna alltså måst
överskridas med l.i miljoner kronor eller ungefär 10 procent.

För att motverka byggnadskostnadsstegringen har ett flertal besparingsåtgärder
i avseende å företaget vidtagits. Av propositionen nr 267 till innevarande
års riksdag framgår emellertid, att en av dessa åtgärder avseende
minskning i antalet för sjukhuspersonalen avsedda familjebostäder till
följd av rådande bostadsbrist icke kunnat fullföljas. Härigenom har medelsbehovet
ökats med ett i nyssnämnda proposition äskat belopp av 375,000
kronor. Medräknas sistnämnda belopp uppgår den hittillsvarande medelsanvisningen
till uppförande av Sidsjöns sjukhus till något över 12 miljoner
kronor.

Byggnadsstyrelsen har nu, sedan definitiva kostnadskalkyler uppgjorts, anmält,
att ett ytterligare belopp örn 480,000 kronor erfordras för sjukhusets
färdigställande. Kostnadsstegringen beror enligt vad styrelsen meddelat
främst på den fortsatta byggnadskostnadsökningen; vissa icke förutsebara
omständigheter, däribland de två sistförflutna, osedvanligt stränga vintrarna
ha därjämte vållat fördyringar vid företagets utförande.

Då anledning till erinran mot styrelsens beräkningar beträffande kostnadsökningen
icke synes mig föreligga, torde det vara nödvändigt att, såsom sty -

Departements chefen.

6

Kungl. Maj:ts proposition nr 362.

reisen föreslagit, för sjukhusets färdigställande anvisa ett ytterligare belopp
av 480,000 kronor. Den totala kostnaden för sjukhusets uppförande skulle
då uppgå till i runt tal 12.5 miljoner kronor. De ursprungligen beräknade
kostnaderna skulle sålunda komma att överskridas med omkring 20 procent.

Byggnadsstyrelsen har föreslagit, att för täckande av den uppkomna merkostnaden
skulle anlitas ett å tilläggsstat I till riksstaten för budgetåret
1939/40 under kapitalbudgeten anvisat reservationsanslag till vissa oförutsedda
utgifter. Då förutsättningarna för disposition av nämnda anslag knappast
föreligga, vill jag i stället förorda, att ett anslag för ändamålet nu äskas av
riksdagen. Anslaget, som torde böra upptagas å kapitalbudgeten för nästa
budgetår under statens allmänna fastighetsfond, kan lämpligen erhålla benämningen
Färdigställande av Sidsjöns sjukhus i Sundsvall.

Under åberopande av vad jag sålunda anfört hemställer jag, att Kungl.
Maj:t måtte föreslå riksdagen

att å kapitalbudgeten, Statens allmänna fastighetsfond, till
Färdigställande av Sidsjöns sjukhus i Sundsvall för budgetåret
1942/43 anvisa ett reservationsanslag av ......... kronor 480,000.

Med bifall till denna av statsrådets övriga ledamöter
biträdda hemställan förordnar Hans Maj:t Konungen, att
proposition av den lydelse bilaga till detta protokoll utvisar
skall avlåtas till riksdagen.

Ur protokollet:

Jan-Erik Stenius.

Stockholm 1942. K. L. Beckmans Boktryckeri.

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.