Lag om försvarsunderrättelseverksamhet

Proposition 1999/2000:25

Regeringens proposition

1999/2000:25

Lag om försvarsunderrättelseverksamhet

Prop.

1999/2000:25

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 11 november 1999

Göran Persson

Björn von Sydow

(Försvarsdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås att riksdagen antar en lag om försvarsunderrättel-

severksamhet.

Lagen innehåller bestämmelser om

försvarsunderrättelseverksamhetens uppgifter och arbetsformer. Där

anges att verksamheten skall bedrivas bl.a. för att kartlägga yttre militära

hot mot landet samt att verksamheten inte får avse uppgifter som enligt

lagar eller andra föreskrifter ligger inom ramen för polisens och andra

myndigheters brottsbekämpande och brottsförebyggande
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

statustext: Ärendet är avslutat Inlämning: 1999-11-18 Bordläggning: 1999-11-18 Hänvisning: 1999-11-19 Motionstid slutar: 1999-12-03

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Förslagspunkter (2)