Lag om sprängämnesprekursorer och redovisning av krisbredskapens utveckling

Proposition 2013/14:144

Regeringens proposition 2013/14:144

Lag om sprängämnesprekursorer och

Prop.

redovisning av krisberedskapens utveckling

2013/14:144

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 13 mars 2014

Fredrik Reinfeldt

Carl Bildt

(Försvarsdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås en ny lag med kompletterande bestämmelser till
EU-förordningen
om sprängämnesprekursorer, dvs. kemiska ämnen som finns tillgängliga på marknaden och som tillsammans med andra ämnen kan användas för tillverkning av sprängämnen.
EU-förordningen
syftar till att motverka olaglig tillverkning av sprängämnen genom att begränsa allmänhetens tillgång till vissa kemikalier.

EU-förordningen
om sprängämnesprekursorer är direkt
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämning: 2014-03-18 Bordläggning: 2014-03-18 Hänvisning: 2014-03-19 Motionstid slutar: 2014-04-02

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Förslagspunkter (2)