Lag om utlandsstyrkan inom Försvarsmakten

Proposition 1998/99:68

Regeringens proposition
1998/99:68

Lag om utlandsstyrkan inom Försvarsmakten

Prop.

1998/99:68

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 4 mars 1999

Göran Persson

Björn von Sydow

(F örsvarsdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås en lag om utlandsstyrkan inom Försvarsmakten.
För den som tjänstgör i internationell fredsfrämjande verksamhet är ris-
ken att skadas och invalidiseras högre än i många andra verksamheter.
Regeringen föreslår därför vissa regler för att förbättra det socialrättsliga
skyddet. Försvarsmaktens ansvar för rehabilitering av personer som ska-
das under sin anställning i utlandsstyrkan förtydligas och förstärks.

Som ett led i arbetet med att söka minska risken för skador
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämning: 1999-03-08 Bordläggning: 1999-03-10 Hänvisning: 1999-03-11 Motionstid slutar: 1999-03-25

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Förslagspunkter (2)
Följdmotioner (10)