Lagvalsregler på civilrättens område - Rom I- och Rom II-förordningarna

Proposition 2013/14:243

Regeringens proposition 2013/14:243

Lagvalsregler på civilrättens område – Rom I-

Prop.

och Rom
II-förordningarna

2013/14:243

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 26 juni 2014

Fredrik Reinfeldt

Elisabeth Svantesson

(Justitiedepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

EU har antagit två förordningar om tillämplig lag på privaträttens område. Rom
I-förordningen
gäller för avtalsförpliktelser. Rom
II-förord-
ningen gäller för andra typer av privaträttsliga förpliktelser, t.ex. skadestånd. Genom förordningarna skapas ett gemensamt regelverk som är direkt tillämpligt inom EU. I propositionen föreslår regeringen lagändringar som syftar till att undanröja konflikter mellan svensk lag och förordningarna. Det
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämnad: 2014-06-26 Bordlagd: 2014-06-26 Hänvisad: 2014-06-27 Motionstid slutar: 2014-10-14

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Förslagspunkter (14)