Licensområden för älgjakt m.m.

Proposition 1993/94:193

Regeringens proposition

1993/94:193

Licensområden för älgjakt m.m.

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 17 mars 1994

Carl Bildt

Karl Erik Olsson

(Jordbruksdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås att ett område som för 1987 års jakt har

registrerats

som älgjaktsområde med generell tilldelning skall registreras som

licensområde

med tilldelning av ett valfritt djur (vuxen älg eller kalv) om året

utan att det

behöver finnas särskilda skäl för registrering. Området skall dock

omfatta minst

5 ha sammanhängande mark.

Vidare föreslås att alla beslut som Statens jordbruksverk eller

länsstyrelsen

fattat med stöd av rennäringslagen
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämning: 1994-03-29 Bordläggning: 1994-03-29 Hänvisning: 1994-03-30 Motionstid slutar: 1994-04-18

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.