Lissabonfördraget

Proposition 2007/08:168

Lissabonfördraget

Regeringens proposition 2007/08:168

Lissabonfördraget

Prop.

2007/08:168

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 3 juli 2008

Fredrik Reinfeldt

Cecilia Malmström

(Statsrådsberedningen)

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås att Lissabonfördraget om ändring av fördraget

om Europeiska unionen och fördraget om upprättandet av Europeiska

gemenskapen (Lissabonfördraget) samt de protokoll som har förtecknats

i slutakten till fördraget ska godkännas. Fördraget undertecknades i

Lissabon den 13 december 2007 och träder i kraft den 1 januari 2009,

förutsatt att samtliga medlemsstater då har ratificerat fördraget.

Lissabonfördraget innehåller ändringar i och tillägg till de

grundläggande
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämning: 2008-07-15 Bordläggning: 2008-08-14 Hänvisning: 2008-08-21 Motionstid slutar: 2008-10-13

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Förslagspunkter (2)
Följdmotioner (4)